Monthly Archives: Березень 2014

Лабораторні роботи № 11,12. «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»

Мета: навчитися визначати температуру різними термометрами та експериментально пе­ревірити рівняння теплового балансу; розвивати експериментальні уміння вимірювати температу­ру за допомогою різних термометрів; виховувати спостережливість, повагу до експерименту. Основні поняття: термометр, температура, тепловий баланс. Обладнання: мензурка, термометри (різні за конструкцією), калориметр, гаряча…

Лабораторна робота № 13. «Визначення питомої теплоємності речовини»

Мета: навчитися визначати питому теплоєм­ність речовини; розвивати уяву та пам’ять учнів, інтерес до фізики й експериментування, дослід­ницькі навики; виховувати самостійність, уміння працювати в групі, бережливість. Основні поняття: питома теплоємність, кіль­кість теплоти. Обладнання: склянка з водою, калориметр, термометр, терези з важками,…

Урок: Теплота згорання палива. ККД нагрівника

Мета: ознайомити учнів із джерелами теплоти та процесом горіння; сформувати поняття питомої теплоти згорання палива, ККД нагрівника; роз­вивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі на обчислення теплоти згорання палива; виховувати екологічне мислення. Основні поняття: паливо, теплота згорання палива, ККД нагрівника.

Лабораторна робота № 14. «Визначення ККД нагрівника»

Мета: навчитися визначати коефіцієнт корис­ної дії установки з нагрівником та переконатися, що він менший від 100 %; розвивати логічне мис­лення, дослідницькі навики учнів; виховувати вміння працювати в групах. Основні поняття: кількість теплоти, нагрів­ник, ККД нагрівника, температура. Обладнання: посудина з водою,…

Розв’язування задач та вправ (теплові процеси)

Мета: аналізувати та систематизувати знання про особливості теплових процесів та закону збе­реження енергії в них; розвивати критичне та ло­гічне мислення учнів, уміння розв’язувати фізичні задачі на розрахунок теплових процесів; виховува­ти відчуття колективізму, доброзичливість. Основні поняття: внутрішня енергія, тепло­передача, теплопровідність, конвекція,…

Контрольна робота з теми «Теплові явища І» 8 клас

Мета: формувати вміння учнів застосовувати знання на практиці та навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення; виховувати вміння самостійно працювати. Обладнання: картки для контрольної роботи або зошит завдань для контрольної роботи. Тип уроку: контролю та оцінювання навчаль­них досягнень учнів.

Конспект уроку: Плавлення і кристалізація твердих тіл. Питома теплота плавлення

Мета: ознайомити з особливостями та фізичними характеристиками процесів плав­лення та кристалізації; сформувати поняття температури плавлення, питомої теплоти плавлення; формувати навички розв’язування задач, виховувати спостережливість, добро­зичливість. Основні поняття: плавлення, кристалі­зація, температура плавлення, температура кристалізації, питома теплота плавлення, кількість теплоти.

Розв’язування задач (плавлення та кристалізація)

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про особливості процесів плавлення, кристалізації, вміти розпізнавати процеси за графіком; формувати і розвивати вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, виховувати спостережливість. Основні поняття: плавлення, кристалі­зація, температура плавлення, температура кристалізації, питома теплота плавлення, кількість теплоти.

Конспект: Випаровування та конденсація рідин

Мета: ознайомити учнів з особливостями та фізичними характеристиками процесів випарову­вання та конденсації, сублімації; формувати вмін­ня вести дебати; виховувати тактовність, уміння вислуховувати інших; розвивати логічне мислення та пізнавальний інтерес учнів. Основні поняття: пароутворення, випарову­вання, конденсація, сублімація, швидкість випаро­вування.

Конспект уроку: Температура кипіння. Питома теплота пароутворення

Мета: ознайомити учнів із процесом кипіння як видом пароутворення; сформувати поняття питомої теплоти пароутворення, температури кипіння; розвивати творчі здібності, вміння висловлюватися та пізнавальний інтерес; виховувати артистичність, взаємопідтримку. Основні поняття: кипіння, температура ки­піння, питома теплота пароутворення, кількість теплоти. Обладнання: колба, вода,…