Monthly Archives: Жовтень 2014

Урок 16. Тематична контрольна робота № 1. Тестування. Повторення вивченого в початкових класах. Текст

Мета:перевiритирiвень засвоєннязнань, сформованостiумiнь i навичок з тем«Частини мови», «Текст»; формувати вмiння практично застосовувати здобутi знання; виховувати стараннiсть, наполегливiсть, вiдповiдальнiсть, прагнення виконати роботу якнайкраще. Тип уроку: урок перевiрки i облiкуздобутих знань, умiнь i навичок. Перебiг уроку

Урок 15.Прийменник. Написання прийменникiв з iншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменникiв та сполучникiвi, й, та, а, але для зв’язку слiв у реченнi

Мета: повторити вивчене про службові частини мови, удосконалювати навичкинаписання прийменникiв з iншими частинами мови; показати роль прийменникiв iсполучникiв у реченнях; виробляти вміння розрiзняти прийменники i сполучники,правильно вживати їх; виховувати повагу,шанобливе ставлення до тих, хто поруч. Тип уроку: урок повторення вивченого.

Урок 14. Належнiсть тексту до певного стилю. Ознайомлення з розмовним, наковим i художнiм стилями, сферою використання їх

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про стилi мовлення, їхнєпризначення i використання; зосередитиувагу на особливостях розмовного, наукового i художнього стилiв; показативiдмiннiстьмiж ними; формувати вміння встановлювати належнiсть тексту до певного стилю; виховувати почуття вiдповiдальностi за збереження природи, охорону довкiлля. Тип уроку: урок…

Урок 13. Прислiвник. Правопис вивчених прислiвникiв

Мета: поглибити, розширити йзакрiпити вивчене про прислiвник; удосконалити навички правопису прислiвникiв;навчати вмiннюрозрiзнятиприслiвники йоднозвучнiiншi частини мови з прийменниками; розвивати навички користуванняорфографiчним i тлумачним словниками;виховувати допитливiсть, спостережливiсть, бажання збагачувати свої знання. Тип уроку: урок повторення вивченого.

Уроки 11–12. Дiєслово. Голоснi в особових закiнченнях дiєслiв. Не з дiєсловами. Правопис -шся, -тьсяв кiнцi дiєслiв

Мета: розширити й поглибити вивченепро дiєслово, забезпечити засвоєння учнями орфограм не з дiєсловами та –шся,-тьсяв кiнцiдiєслiв; формувати вміння розпiзнаватидiєслова в реченнях, визначати час, число, особу або рiд їх; розвивати орфографiчнупильнiсть; виховувати усвiдомлення того, яку велику роль відіграє слово в життi…

Урок 10. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Усний докладний переказ художнього тексту розповiдного характеру

Мета: поглибити вивчене про усну йписьмову форми тексту; продовжуватиформувати вмiння розкривати тему й основну думку тексту; розвивати усне мовлення, логiку, умiння складати план текстуi переказувати цей текст. Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку. Перебiг уроку

Урок 9. Текст як продукт мовленнєвої дiяльностi. Змiстова й композицiйна єднiсть, зв’язнiсть тексту. Тема, комунiкативна спрямованiсть, основна думка тексту, мiкротема. Структура тексту (вступ,основна частина, кiнцiвка); абзац. Ключовi слова в текстi. Простий план готовоготексту

Мета: поглибити й розширити знанняучнiв про текст, його основнi ознаки, структуру; удосконалювати вмiння визначати тему, основну думку тексту, дiлити його наабзаци, складати простий план готовоготексту; створювати й редагувати висловлення на основi власного досвiду; виховувати бережливе ставлення до довкiлля,усвiдомлення своєї вiдповiдальностi…

Урок 8. Займенник. Особовi займенники

Мета:повторити й поглибити знанняучнiв про особовi займенники, вiдмiнювання їх, правопис iз прийменниками; формувати вмiння доречно використовувати займенники в мовленнi; розвивати творчі здiбностi; виховувати повагу до сiм’ї, родинних традицiй, шанобливе ставлення дочленiв родини. Тип уроку: урок повторення вивченого.

Урок 7. Числiвник

Мета: повторити, розширити й поглибити вивчене про числiвник, його граматичнi ознаки; сформувати вмiння розрiзняти двi групи числiвникiв на основi їхнiхзначень i граматичних ознак; розвиватиспостережливiсть, увагу, умiння зiставлятиi порiвнювати; стимулювати потребу досконало знати українську мову. Тип уроку: урок повторення вивченого. Перебiг…

Урок 6. Спiлкування як важливий складник культури людини. Рiзновиди мовленнєвого спiлкування: усне й письмове, монологiчне й дiалогiчне. Мета спiлкування й адресат мовлення, основнi правила спiлкування (практично)

Мета: домогтися усвiдомлення учнямитого, яке важливе мiсце займає у життi людини спiлкування; ознайомити з рiзновидамимовленнєвого спiлкування та основнимиправилами його; формувати вмiння будувати висловлення, враховуючи адресата мовлення; виховувати мовленнєву культуру,прагнення бути приємним спiврозмовником. Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.