Monthly Archives: Листопад 2014

Урок. Марина Павленко. «Миколчинiiсторiї»

Мета: ознайомити учнiвiзтворчістю сучасної української письменницi МариниПавленко, опрацювати i проаналiзуватизмiстповiстi, удосконалювати вміння уважно i вдумливо читати, розвивати творче осмислення прочитаного, удосконалювати вмiннясамостiйно опрацьовувати додатковий лiтературнийматерiал; формувати в учнiвумiння будувати зв’язнi висловлювання, розвивати логiчне й асоціативне мислення; виховувати ввiчливiсть, поряднiсть, милосердне…

Контрольна робота. Розлогiвiдповiдi на запитання. Леонiд Глiбов,лiтописнi оповiдi, Олександр Олесь

Мета: виявити рiвень знань, умiнь i навичок з метою корекцiї їх, розвивати образне й логiчне мислення, пам’ять, навичкизв’язного мовлення, висловлювання власних суджень; виховувати стараннiсть,вiдповiдальнiсть, наполегливiсть. Тип уроку: урок контролю та корекцiї знань, умiнь i навичок. Обладнання: зошити для контрольних робiт,…

Урок. Костянтина Малицька. Оповiдання зi збiрки «Малi герої»

Мета: ознайомити учнiв iз життєписомК.Малицької та збiркою її оповiдань «Малiгерої»; формувати навички аналiзу художнього твору; виховувати почуття милосердя i добра, повагу до людей, національну свiдомiсть. Тип уроку: урок лiтератури рідного краю. Обладнання: портрет К.Малицької,збiрка оповiдань «Малi герої» (Л.: Каменяр, 1991).…

Урок. Зв’язок у драмi-казцi iсторичного минулого з сучаснiстю

Мета: продовжити ознайомлення учнів iз творчiстю Олександра Олеся; розкритизмiст поняття гiпербола; розвивати увагу,спостережливiсть, пам’ять; виховувати пошану до минулого, гордiсть за наших мужнiх предкiв, нацiональну свiдомiсть учнiв. ТЛ: гiпербола. Тип уроку: комбiнований.

Урок. «Микита Кожум’яка». Найнапруженiшi епiзоди в казцi. Своєрiднiстьпобудови драматичного твору

Мета: ознайомити учнiв зi змiстом драми-казки, з поняттям драматичний твiр iйого особливостями; розвивати навичкивиразного читання драматичних творiв, читання за ролями; навчити висловлювативласнi мiркування з приводу прочитаного,видiляти найнапруженiшi епiзоди; виховувати найкращi людськi якостi. ТЛ: драматичний твiр i його побудова. Тип уроку:…

Урок. Олександр Олесь (Кандиба).Стисло про поета. «Ярослав Мудрий» (iзкнижки «Княжа Україна»). Змiст заповiту Ярослава Мудрого i його актуальнiсть нинi

Мета: ознайомити учнiв iз життєписомпоета; вчити виразно й усвiдомлено читатипоетичний твiр, визначати засоби художньої мови; розширити уявлення п’ятикласникiв про iсторичне минуле, про мудрiсть iрозважливiсть Ярослава Мудрого; збагачувати словниковий запас школярiв; розвивати вмiння самостiйно аналiзувати i робитивисновки; зацiкавити iсторичним минулимнашого народу.…

«Володимир вибирає вiру»,«Розгром Ярославом печенiгiв. Початоквеликого будiвництва в Києвi. Похвалакнигам». Любов руських князiв до своєїземлi, риси їхнiххарактерiв. Казковi таiсторичнi мотиви лiтописнихсюжетiв.Значення лiтописання для нащадкiв

Мета: продовжити ознайомлення учнiв зi змiстом лiтописних оповiдей, удосконалювати вмiння виразно читати та переказувати їх, характеризувати героїв; розвивати допитливiсть, зв’язне мовлення,вмiння робити логiчнi висновки; виховувати любов до своєї землi на прикладi руських князiв. Тип уроку:комбiнований урок. Обладнання: текст «Повiстi минулих…

«Повiсть минулих лiт» – найдавнiший лiтопис нашого народу. Лiтописнiоповiдi: «Три брати – Кий, Щек, Хорив iсестра їхня Либiдь», «Святослав укладаємир iз греками i повертається до Києва.Смерть Святослава» (на основi «Повiстiминулих лiт» у переказi В.Близнеця)

Мета: ознайомити учнiв з історією створення «Повiстi минулих лiт», змiстомоповiдей; учити розрiзняти казковi й iсторичнi мотиви лiтописних сюжетiв; формувати вмiння виразно читати й переповiдати лiтописну оповiдь, робити висновки з почутого i прочитаного; зацiкавити історією свого народу, наших предкiв, виховуватизахоплення їхньою…

Урок. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра i брат?». Особливостiпоетичної мови творiв Л.Глiбова

Мета: продовжити ознайомлення учнівiз вiршованими загадками Л.Глiбова; розвивати кмiтливiсть, розумовi здiбностi,пам’ять, творчу уяву, навички коментування особливостей поетичних загадок, художнiх засобiв мови; сприяти виробленнюоптимiстичного погляду на життя, розвивати почуття гумору, естетичне ставлення доприроди. Тип уроку: урок вивчення нового матерiалу. Обладнання: iлюстративний…

Урок. Леонiд Глiбов. Вiдомий поет iбайкар. «Химерний, маленький…», «Щоза птиця?». Фольклорна основа творiв.Життєствердний пафос

Мета: ознайомити учнiв iз життям iтворчiстю вiдомого письменника, йоговiршованими загадками; розвивати навички виразного, осмисленого читання загадок, пояснити способи вiдгадування їх; розвивати кмiтливiсть, розумовi здiбностi,пам’ять, творчу уяву; виховувати оптимiстичний свiтогляд на основi сприйняттядотепних, доброзичливих жартiв. ТЛ: акровiрш, порiвняння. Тип уроку: урок…