1 764 перегляд(ів)

Аналіз контрольного твору. Ро­бота над виправленням помилок і вдоско­наленням написаного

Мета: проаналізувати творчі робо­ти учнів, указати на успіхи та недоліки в них; допомогти учням усвідомити причи­ни помилок, працювати над запобіганням подальшому повторенню подібних огріхів; удосконалювати вміння працювати над виправленням помилок у тексті, навички редагування, усне й писемне мовлення; розвивати спостережливість, увагу, творчі здібності; виховувати самостійність, умін­ня критично оцінювати себе, результати своєї роботи, об’єктивне ставлення до ін­ших, почуття згуртованості; формувати то­вариські стосунки.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка. Учитель будува­тиме урок за загальною схемою, враховуючи те, як учні написали твір. Тому обмежимося лише загальними рекомендаціями.

! Учитель має обов’язково дати загаль­ну схвальну оцінку учнівських творів, під­бадьорити п’ятикласників. Варто відзна­чити учнів, які написали контрольний твір краще за попередні роботи з мовленнєвого розвитку, навіть коли вони не виконали цієї роботи на високому або достатньому рівнях.

! Проводячи загальну характеристику учнівських робіт, можна зробити рейтинг тем, які вибрали учні, визначити найпопу­лярнішу. З кожної теми вчитель назве най­кращу роботу і прочитає її повністю або вибере якийсь фрагмент. Читати власні твори можуть і самі п’ятикласники.

! Коли твір читатиме вчитель, можна не називати автора роботи. Нехай учні здо­гадаються, хто її написав.

! Добре, якщо вчитель знайде щось хо­роше в кожній роботі: цікаву думку, вда­ле речення, образне слово і т. п. Олівцем при перевірці можна поставити на берегах якусь позначку, наприклад ! Нехай учні, у яких буде така позначка, зачитають на уро­ці відповідне місце.

! Ефективним є такий вид роботи: учи­тель читає фрагмент певного твору. Учні ви­конують завдання за варіантами: І варіант має знайти в уривку щось позитивне, те, що сподобалося; ІІ варіант, навпаки, укаже на недоліки – змістові чи граматичні помилки. Це сприяє розвиткові уваги, показує рівень сформованості різноманітних умінь.

! Доречною буде на такому уроці хви­линка під умовною назвою «Сумні смішин­ки». Учитель прочитає попередньо вибрані «ляпи» з учнівських творів, не називаючи авторів.

! Плануючи час, учитель має зважити, що основну увагу потрібно звернути на мовленнєві помилки. Тому він сам вибере з учнівських творів ті моменти, які треба розглянути колективно. Над орфографіч­ними й пунктуаційними помилками учні працюватимуть індивідуально, окрім ви­падків, коли помилки є типовими.

! Ефективною на такому уроці буде ро­бота в малих групах і парах. Проте основне місце у другій половині уроку відводимо індивідуальній роботі. Учні, які написали роботу найкраще, можуть виступити в ролі консультантів, помічників учителя, викону­вати творчі роботи, вправи на редагування. П’ятикласники, що написали контрольний твір на початковому й середньому рівнях, працюватимуть над удосконаленням своєї роботи. При цьому можна передбачити за­вдання на картках для кожного: переписа­ти певний абзац заново, доповнити частину тексту, виправити лексичні чи граматичні помилки і т. п.

 

Підсумок уроку.

Самооцінка діяльності на уроці.

 

Домашнє завдання. Робота над редагу­ванням написаного, творча робота, індиві­дуальні завдання (за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (93) Ukr Mov5nov (93) (28.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *