9 393 перегляд(ів)

Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф).

МЕТА: визначити роль архітектури та скульптури в житті людини, опанувати їх художньо-образну

мову; вчитися характеризу­вати художньо-образний зміст скульптурних та архітектурних творів,

формулювати власні враження, отримані під час спіл­кування із мистецтвом, використовуючи

спеціальну мисте­цьку термінологію; розвивати естетичний смак, здатність да­вати естетичну

оцінку художнім творам; виховувати інтерес та необхідність спілкування з мистецтвом,

ОБЛАДНАННЯ:  ілюстративний матеріал, лекції з електронного посібни­ка, фрагменти.

 

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, узагальнення та закріплення вивченого.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: архітектура, скульптура, кругла та рельєфна скульптура, ба­рельєф, горельєф,

контррельеф, монументальна, станкова, декоративна скульптура, паперопластика.

 

                                                             ХІД УРОКУ

Прекрасне пробуджує добре.

Д. Кабалевський

І.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Оголошення теми та завдань уроку.

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ БЕСІДИ ЗА ЗАПИТАННЯМИ

—  Чи є різниця між поняттями «мистецтво» і «культура»?

—  Чому людина прагне оточити себе мистецькими творами?

—  Чи можна визначити смак людини за улюбленим видом мистецтва?

—  Що таке художній образ?

—  Чи однакові художньо-виразні засоби мають жанри мистецтва?

 

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ч и т е л ь .

Протягом багатьох століть архітектурні об’єкти служили лю­дині не тільки для праці, навчання, відпочинку, але й несли у собі інші важ­ливі якості: формували уявлення про красу, викликали певні почуття та настрій. Краса архітектурних споруд оспівувалася в художніх творах, але мало хто при цьому згадував величезну працю зодчого. У процесі пошуку та розробки ідеї архітектори намагались віднайти гармонійне поєднання будівельних та декора­тивних елементів.

Архітектура — це мистецтво проектування, будівлі об’єктів, які оформлю­ють просторове середовище для життя у сфері матеріальної та духовної куль­тури. Планування та забудова міст та населених пунктів становить особливу галузь — містобудування. Часто архітектурні споруди доповнює природний ди­зайн, яке створює садово-паркове мистецтво. Протягом розвитку архітектури виникли різноманітні типи споруд, велика кількість засобів архітектурно-ху­дожньої виразності, які відображені в архітектурній спадщині різних епох та народів, віддзеркалюючи їх побут, традиції національної культури, рівень техні­ки, перевагу тих чи інших будівельних ландшафтів.

 

IV.    ВИКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 1  БЛОКУ

Архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, живопис і гра­фіка за цілим рядом своїх морфологічних ознак об’єднані в особливу родину мистецтв — просторових, їх ще називають пластичними. Архітектонічні ви­ди мистецтв — архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн. Скуль­птура, живопис та графіка безпосередньо втілюють не враження від предметів . (як література), а подібність самих предметів. Архітектура складає одну із най­важливіших галузей матеріальної культури, в той же час деякі елементи мають відношення до духовної сфери культури, формують естетичне оточення люди­ни, предметно-просторове середовище її життєдіяльності.

 

 

1 блок. Специфіка просторових видів мистецтв

•   Предметність, просторовість.

•   Статичність, або непроцесуальність.

•   Моделювання просторового аспекту світобудови, які по-різному подаються в різні культурні епохи.

•   Насолода одночасністю — головна здатність просторових мистецтв.

•   Орган культурної пам’яті.

 

Питання до аналітичної бесіди:

–  Назвіть типи архітектурних споруд у вашому районі.

– Чи всі перелічені споруди можна віднести до творів мистецтва?

– Чи однакові почуття викликають у вас різні споруди? Чому?

 

Вправа-спостереження

Співвіднесіть словосполучення одне з одним, та доповніть словами, які ви­ражають емоції.

Будівля театру                                           Простору, відпочинку

Будівля храму                                            Святкового піднесення

Парки                                                          Простору, бадьорості

Будівля стадіону                                        Спокою, умиротворення

 

Базова інформація

Архітектура виникла внаслідок суспільної потреби. У початковий період історії людства різні трудові та побутові процеси проходили у безпосередньо природному середовищі, тобто під відкритим небом. З часом людина навчилась створювати так зване архітектурне середовище, яке було обмежене не тільки стінами та дахом, але й мало потрібну форму. Створюючи штучне середовище як матеріальне оточення людської діяльності, людина домагалася того, щоб вона задовольняла як матеріальні, так і духовні потреби суспільства.

Просторово-часовий характер архітектури говорить про її спорідненість з часовим мистецтвом. Твори архітектури вимагають поступового огляду зсере­дини та ззовні. Низькі або високі двері, великі або маленькі вікна, кам’яні або дерев’яні стіни та інші елементи створюють архітектуру як злиття різних звуків створюють музику. У цих двох мистецтв багато спільного. Недарма архітектуру називають застиглою музикою.

 

Для народження архітектури необхідні три умови:

1.  Образ споруди.

2.  Ідея його стійкості.

3.  Включення у ландшафт.

 

До основних типів архітектурних споруд належать:

1.  Житлові споруди.

2.  Адміністративні та громадські будівлі (театри, музеї, школи, стадіони, лі­карні).

3.  Культові споруди, фортифікаційні, промислові та транспортні забудови.

4.  Інженерно-технічні споруди (акведуки, мости, вежі, загати).

 

Об’єктом архітектурної творчості є:

1.  Уся споруда або група в цілому.

2.  Розміщення групи будівель.

3.  Розташування окремих приміщень внутрішнього простору будови (план).

4.  Зовнішній вигляд будови та кожного із його фасадів.

5.  Композиція та внутрішнє оздоблення інтер’єру.

Стиль в архітектурі — поєднання образної системи, засобів художньої ви­разності, що є характерними для мистецтва певного періоду.

(Ілюстративний матеріал щодо стильових особливостей потрібно розглядається під час викладу навчального матеріалу.)

 

Виділяють:

•  античний стиль;

•  романський стиль;

•  готичний стиль;

•  ренесансний стиль;

•  барочний стиль;

•  класицистичний стиль;

•  ампір;

•   конструктивізм.

 

V.     ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1  БЛОКУ

Аналітична вікторина

Учитель презентує слайд-шоу різних архітектурних споруд. Учні мають вка­зати стильовий напрямок, особливі ознаки, прикмети стилю.

Синтетична вікторина

Учитель дає ознаки поняття стилю, учні мають дати йому назву. Перелічен­ня понять стилю потрібно проводити за ключовими словами.

 

Творче завдання

Архітектор, коли працює над архітектурним проектом, завжди робить макет із картону та паперу. Сьогодні ми виконаємо роботу у техніці паперопластики чи намглюємо архітектурний пейзаж.

 

Алгоритм виконання акварельного пейзажу:

а)  підготувати папір: нанести фон у техніці «по вологому»;

б)  намалювати силуети споруд олівцем;

в)  домалювати пейзаж та споруди матеріалами за вибором у власній техніці (кольорові ручки, воскові олівці, акварель, гуаш, чорна туш).

 

2 блок. Скульптура. Об’ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф)

 

VI.   ВИКЛАД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 2 БЛОКУ

Базова інформація

Слово «скульптура» спочатку означало висікання, вирубання фігур із твер­дого матеріалу. Згодом цим поняттям стали називати твори, виконані за допо­могою ліплення.

У живописі або графіці, зображуючи людину, художник відтворює навко­лишнє довкілля, обстановку. Повітря, простір, розмиті навколишні предмети бе­руть участь у формуванні образу, який створює художник.

У скульптурі цієї можливості художник цілком позбавлений, тут усе має бути виражено самою фігурою, її рухом.

Як правило, об’єктом зображення у скульптурі є:

— людина;

—  тварина;

—  неживий предмет.

Об’ємна скульптурна форма будується в реальному просторі за закона™ гармонії, ритму, рівноваги, взаємодії з навколишнім архітектурним або приро;: ним середовищем і на основі анатомічної особливості тієї чи іншої моделі.

 

Скульптуру класифікують залежно від: призначення:

монументальна скульптура (є компонентом архітектурної композиції, адре­сована масовому глядачу, розміщується у громадських місцях, в інтер’єрах гро­мадських установ; відрізняється величністю, вагомим ідейним змістом, має уза­гальнені форми);

— декоративна скульптура;

– станкова скульптура (незалежно від оточення, має камерний характер, розміщується в залах виставок; у зображенні увага зосереджується на тонких нюансах, русі, що відображає внутрішній світ моделі та враження художника);

 

характеру передачі об’єму:

а)  кругла (вільно розміщується у просторі, вимагає огляду по колу):

—  голова;

—  торс (зображення по пояс);

— бюст (погрудне зображення);

—  статуя (зображення у повний зріст);

— скульптурна група;

б)  рельєфна — об’ємне зображення, розгорнуте на площині й частково висту­пає і або заглиблене у неї).

Виступаючий рельєф поділяють на низький — барельєф і високий — го­рельєф.

Барельєф — це вид площинної скульптури, у якому зображення виступає над площиною менше ніж на половину об’єму.

Горельєф — це вид площинної скульптури, у якому зображення виступає над площиною більше ніж на половину об’єму.

Існує різновид заглибленого рельєфу — контррельєф.

Контррельєф — це вид площинної скульптури, в якому зображення за­глиблюється у площину.

 

1.   Характер постановки фігури:

 — фронтальна;

—  статична;

—  динамічна.

 

2.  Характер моделювання поверхні:

—  узагальнена;

—  гладенька;

— негладенька;

 

3. Матеріал та технології:

—  мармурова;

—  глиняна;

—  гіпсова;

—  металева;

— кістяна тощо.

Основний художній засіб скульптури — реальний  дотиковий об’єм, колір застосовується у ній обмежено та умовно.

Камінь та дерево потребують великого узагальнення, бронза та міль дозво­ляють невелику деталізацію. Мармур має властивість поглинати світло у себе на 8 см, від чого складається враження, що скульптура світиться.

Будь-яка скульптура, яка вимагає складної техніки виконання, як правило, виконується спочатку в глині: вона більш пластична, недорога.

 

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВПРАВИ

Завдання

Ви працюєте в адміністративній службі, яка повинна обрати проекти для створення скульптури відомого історичного діяча сучасності, відомого пись­менника сучасності та видатної події сучасності. Ви маєте запропонувати ідею, обрати прообраз, виразні засоби для створення художніх образів, форму скуль­птурного проекту, обрати виконавців проекту.

Форма відповіді обирається особисто.

 

VIII.  РЕФЛЕКСІЯ У ФОРМІ ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАВДАННЯ

Продовжіть речення: «Для мене архітектура і скульптура це —

 

IX.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Відповісти письмово на одне із завдань :

а)  Назвіть сім архітектурних творів мистецтва, яки б ви віднесли до чудес сві­ту. Вкажіть країни, де вони розташовані.

б) Назвіть прізвища сім митців скульптурного жанру, назви творів, які ви вва­жаєте у них найкращими.

в)  Складіть аналітичну таблицю, де потрібно порівняти давньоєгипетську та давньоіндійську архітектуру та скульптуру. Вкажіть, що найбільше впли­нуло на розвиток та становлення мистецтва цих регіонів? Назвіть видатні пам’ятки цього мистецтва. Перелічіть виразні засоби, які додають мисте­цтву країни особисту сутність.

г)  З’ясуйте, будівлі яких архітектурних стилів збереглися у вашому місті. Уч­ням сільської місцевості визначити, якими є особливості забудов у тій міс­цевості, де вони мешкають; як ці забудови пов’язані зі своєрідністю праці

та побуту села.

д)  Дайте порівняльний аналіз давніх та сучасних будівель у вашій місцевості.

У чому їх різниця?

2. Принести на наступний урок свої фотографії (ксерокопію) у профіль, кольо­ровий папір, ножиці та інструменти для креслення.

Icon of Urok Hudkul9 2 Urok Hudkul9 2 (20.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *