3 клас (нова програма)

Lesson 9. Перевір себе

Мета: навчальна:активізувати та закріпитививчений лексико-граматичнийматеріал, вдо­сконалювативміння та навичкиаудіювання, читання, письма, усногомовлення, ре­агуватиневербально на запитання, якіпотребуютьпростихвідповідей, формувати в учнівкомунікативнукомпетенцію, закріпитиприслівники способу дії та вживан­няїх у мові з опорою на текст, розвивати та удосконалюватимовленнєвікомпетенції; розвивальна:вчитиуважностежити за презентованоюінформацією, ефектив­носпівпрацюватипід час парної та груповоїроботи,…

Lesson 8. Свята України. Великдень

Мета: навчальна: ознайомити з новими лексичними одиницями, активізувати вивче­ний лексико-граматичний матеріал, розвивати вміння та навички читання, письма, усного монологічного та діалогічного мовлення, збільшити обсяг знань про соціо- культурну специфіку мови країни, що вивчається, вдосконалювати уміння будувати своє мовне висловлювання, мовну…

Lesson 7. Зимові свята

Мета: навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями; розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам’яті — слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати у парі, групі, логічно висловлювати думку, формувати почуття гордості за…

Lesson6. Зимові свята

Мета: навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями; розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам’яті — слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати у парі, групі, логічно висловлювати думку, формувати почуття гордості за…

Lesson5. Подарунки до дня народження

Мета: навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями; розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам’яті — слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати у парі, групі, логічно висловлювати думку, формувати почуття гордості за…

Lesson4. Свято дня народження

Мета: навчальна: практикувати всі види мовленнєвої діяльності, ознайомити з новими лексичними одиницями; розвивальна: розвивати інтелектуальні та пізнавальні здібності, різні типи пам’яті — слухову, зорову, оперативну, тривалу, увагу, уяву, учити працювати в парі, групі, логічно висловлювати думку, формувати почуття гордості за…

Lesson3. Запрошуємо друзів на день народження!

Мета: навчальна:практикувати новий граматичний матеріал за темою «Людина», прак­тикувати мовні засоби за темою «Людина», описувати дії у майбутньому, запитувати про події у майбутньому та відповідати на запитання, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлення; розвивальна: вчити уважно стежити за…

Lesson 2. Скоро свято!

Мета: навчальна: презентувати новий лексико-граматичний матеріал за темою «Люди­на», практикувати мовні засоби за темою «Людина», описувати когось/щось, запи­тувати про події у майбутньому часі та відповідати на запитання, висловлювати своє ставлення до когось/чогось, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання, збільшити обсяг знань про…

Lesson 1. Мій найкращий день

Мета: навчальна: повторити раніше вивчені лексичні одиниці, закріпити вивчені лексич­ні одиниці, активізувати вивчений лексико-граматичний матеріал, розвивати вміння та навички читання, письма, усного мовлення; розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу та зорову пам’ять, спостережли­вість, удосконалювати фонетику та артикуляцію звуків, усні комунікативні уміння…

Lesson7. Час для розваг

Мета: навчальна: активізувати та закріпити вивчений лексико-граматичний матеріал, вдосконалювати вміння та навички аудіювання, читання, письма, усного мовлення, реагувати невербально на запитання, які потребують простих відповідей, форму­вати в учнів комунікативну компетенцію, закріпити прислівники способу дії та вжи­вання їх у мові з…