8 клас

Конспект: КАРТИ — ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ, ЇХ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ. КАРТОГРАФІЧНІ ПРОЕКЦІЇ, СПОТВОРЕННЯ ПЛОЩ, ФОРМ, КУТІВ, ВІДСТАНЕЙ. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ`ЄКТІВ ТА ЯВИЩ НА КАРТАХ

Мета: ознайомити учнів з картографічними джерелами географіч­ної інформації, методами її отримання; дати знання про картографічні проекції, види спотворень на картах; продовжити формування навичок роботи з різними видами карт. Тип уроку: комбінований.

Тематичне оцінювання № 5 з географія 8 клас

  І варіант      ІI варіант І рівень (6 запитань по 0,5 бали за кожне) 1. Виберіть із зазначених фізико-географічних процесів лісостепової зони України той, що зумовлений височинним рельєфом, пере­важанням лесових гірських порід та відносно значною кількістю опадів: а) засолення ґрунтів;

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7. АНАЛІЗ КАРТИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ. НАНЕСЕННЯ НА КОНТУРНУ КАРТУ ОСНОВНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ОБ`ЄКТІВ УКРАЇНИ

  Мета: закріпити знання, отримані впродовж вивчення теми «Геое­кологічна ситуація», сприяти формування навичок роботи з контурною картою; сприяти розвитку навичок мислення високого порядку. Тип уроку: комбінований (закріплення отриманих знань, форму­вання практичних навичок і умінь).

МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

  Мета: сформувати знання про зміст і організацію моніторингу навколишнього середовища, національну екологічну мережу України; сприяти формування навичок мислення високого рівня; сприяти формуванню екологічного мислення та екологічної культури осо­бистості. Тип уроку: формування нових знань, умінь, навичок.

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ. ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА УКРАЇНИ

  Мета: сформувати знання про природно-заповідний фонд України та його основні категорії; сприяти розвитку мислення високого рівня, формуванню екологічного мислення та екологічної культури осо­бистості. Тип уроку: урок формування нових знань.

ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

  Мета: сформувати знання учнів про взаємозв’язок геоекологічної ситуації в Україні та проблеми народонаселення (демографічна криза, висока смертність, збільшення кількості захворювань); про вплив на населення надзвичайних ситуацій природного та техногенного похо­дження; про екологічне законодавство України; сприяти формуванню навичок мислення високого…

АВАРІЯ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС І СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета: сприяти формуванню знань учнів про вплив аварії на Чор­нобильській АЕС на стан навколишнього середовища; продовжити формування навичок мислення високого рівня — аналізу, синтезу, оцінювання. Тип уроку: комбінований; урок-конференція.

ПОНЯТТЯ «ГЕОЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ». ОСНОВНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  Мета: з’ясувати зміст поняття «геоекологічна ситуація», система­тизувати знання про сучасну геоекологічну ситуацію в Україні, дже­рела забруднення навколишнього середовища; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — аналізу, синтезу, оцінювання; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами гео­графічної інформації. Тип уроку:…

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ З РОЗДІЛУ ІІІ. ЛАНДШАФТИ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ

  Урок можна провести у вигляді змагання між окремими групами учнів. І тур. Прийом «Експресс-тест» Завдання І групі 1. Найбільш поширеним заняттям людей у степовій зоні є: а) розведення хутрових звірів;