9 клас

Конспект: ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад хімічної промисловості, сировинна база, територіальна структура); по­яснити чинники розміщення різних типів підприємств; визна­чити зв’язки хімічної промисловості з іншими; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів хімічної промисловості) та аналізувати статистичні дані…

Конспект: Україна і світове господарство. міжнародна торгівля

Мета: охарактеризувати міжнародну торгівлю як одну з голов­них форм міжнародного співробітництва; визначати фактори, що впливають на динаміку та структуру міжнародної торгівлі; дати поняття «імпорт», «експорт», «сальдо торговельного балансу»; розвивати навички аналізу статистичних даних щодо обсягів зовнішньої торгівлі; навчити обчислювати сальдо…

Конспект:УКРАЇНА I СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

Мета: ознайомити з поняттями «світове господарство», «міжнародний поділ праці», «світова торгівля»; охарактеризу­вати форми міжнародного співробітництва; визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розвивати навички аналізу та співставлення фактів; виховувати цікавість до теми, бажання знаходити факти з реального життя, що підтверджують теоретичні…

Конспект: ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Мета: дати визначення й охарактеризувати поняття «тру­дові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття»; поясніти забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, проблеми; пояснити причини неповного використання трудових ресурсів; розвивати навички порівняння (структуру зайнятості населення в Україні з…

Конспект: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО. ЗОНАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Мета: охарактеризувати галузеву структуру тваринництва, його кормову базу; дати поняття про зональну спеціалізацію сільського господарства, про приміські сільськогосподарські ра­йони; удосконалювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогосподарського виробництва; виховувати організованість, ділові якості, повагу до думки інших (під час обговорення соціо- географічного…

Конспект: СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Мета: охарактеризувати галузеву структуру рослинництва, значення рослинництва в економіці держави та в формуванні її експорту, поняття «врожайність», «трудозатратність»; удоскона­лювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогос­подарського виробництва; виховувати самостійність мислення, цікавість до теми, аналітичні здібності, патріотизм.

Конспект: СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ

Мета: пояснити суттєві ознаки понять «місто», «село», «урба­нізація», «агломерація», «система розселення», зміни в системі розселення, соціальні проблеми в сільській місцевості; формувати навички роботи з картами атласу та настінною картою, вміння показувати найбільші міста України та розрізняти міста за функці­ями та…

Конспект: ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Мета: дати визначення поняття «промисловість»; охаракте­ризувати зміни галузевої структури промисловості; обґрунтувати роль і значення промисловості в господарстві України; розвивати навички складання та аналізу галузевої структури промисловості; виховувати впевненість та позитивність мислення відносно змін, які відбуваються в промисловості України.

Конспект: ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Мета: дати характеристику галузі (значення, склад, сировинна база, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств; ознайомити з основними проблемами галузі та перспективами розвитку; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів лісової та деревообробної промисловості); виховувати ділові…

Конспект: ПАЛИВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ (ЧАСТИНА 2)

Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і розмі­щення галузей паливної промисловості (нафтової, газової), зна­чення цих підгалузей у господарстві України; розвивати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою; уміння працювати з настінною картою; виховувати економічне мислення, заощадливість у використанні паливних…