9 клас

Поняття «Художня картина світу», «художній образ світу». Полі культурність суспільства сучасної доби

МЕТА: у ході дискусії репрезентувати найбільш яскраві риси культур­ної спадщини кожного з континентів (від Європи до Антарк­тиди); створити єдиний образ планети Земля, підкресливши у культурах різних народів загальні риси; у ході рольової гри сформувати особистісно значиме поняття «я — громадянин…

Пам’ятки культури і мистецтва рідного краю. Культурно-мистецькі заклади (театри, музеї, концертні зали тощо)

МЕТА: охарактеризувати особливості архітектури II половини XVIII ст., познайомити дітей з пам’ятками архітектури рід­ного краю, розглянути вплив бароко і класицизму на архі­тектурні пам’ятки рідного краю, формувати систему цінніс­них орієнтацій, виховувати у дітей витонченість сприйняття творів мистецтва. ХІД  УРОКУ

Дизайн і реклама – складові художньої культури. Роль засобів масової інформації у поширенні мистецьких цінностей

МЕТА: дати уявлення про роль і місце реклами і дизайну в культурі сучасного суспільства; ознайомити учнів з поняттями «ди­зайн», «реклама», їх видами; сформувати уявлення про роль і місце цих видів художньо-творчої діяльності людини в су­часній культурі. ТИП УРОКУ:  урок-лекція МЕТОДИ:…

Форми збереження культурної спадщини (бібліотеки, музеї, театри, галереї). Провідні художні музеї світу (Лувр, Прадо, Дрезденська галерея, Ермітаж)

МЕТА: ознайомити .учнів з відомими музеями світу та деякими творами образотворчого мистецтва із колекцій музеїв Уф-фіці, Лувру, Національної галереї Лондона; вчити аналізува­ти та інтерпретувати художній зміст творів; використовувати мистецьку термінологію, вести мистецький діалог, знаходити додаткові джерела для мистецької самоосвіти; прищеплюва­ти…

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМАТИЧНИМ БЛОКОМ «ХУДОЖНІ НАПРЯМИ ТА СТИЛІ»

МЕТА:    систематизувати та оцінити рівень навчальних знань учнів за тематичним блоком «Художні напрями та стилі», узагаль­нити вивчений матеріал; розвивати розумові здібності, ак­тивізувати пам’ять учнів; виховувати інтерес до мистецтва. ОБЛАДНАННЯ:   схема-кросворд,   зображення   різних   стилів   та   напрямів  у мистецтві

Особливості культур Заходу і Сходу. Особливості культури інформаційного суспільства. Net-культура. Художній образ і симулякр

МЕТА: дати поняття про особливості культур Заходу і Схо­ду; порівнювати твори мистецтва західних і схід­них країн; розвивати спостережливість, творчу уя­ву, здатність бачити естетичну сторону дійсності; викликати інтерес до художньої культури Сходу, пот­ребу спілкуватись із творами східного мистецтва. вихову­вати почуття прекрасного

Художні напрями мистецтва XX ст.: від модернізму до постмодернізму. Полістилістика

МЕТА: познайомити з прикладами та зразками основних напря­мів мистецтва XX століття; системати- зувати знання про різ­номанітні напрями в образотворчому мистецтві; розглянути нові поняття та терміни; вчити емоційно сприймати та аналі­зувати твори мистецтва формувати в учнів світо­ – глядні орієнтації та…

9 клас художня культура: Художня культура Ренесансу

МЕТА:    узагальнити  отримані  знання  із теми  «Художня  культура Відродження».                  формуати в учнів світо­глядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культу­ри; розвивати креативність учнів; привчати до пошукової роботи, до користування мистецькою терміноло гією; вчити аналізувати твори мистецтва; розвивати ерудицію; вихову­вати…

Ознаки стилю Ренесанс і бароко. Специфіка прояву в різних країнах Європи

МЕТА: ознайомити із культурою Ренесансу в Італії, з титанами Відродження, з модою того часу; форму вати в учнів світо­глядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культу­ри; розвивати креа- тивність учнів; привчати до пошукової роботи, до користування мистецькою термінологією; вчити аналізувати…

Європейські стилі. Класицизм, романтизм, реалізм, імпресіонізм: загальні риси та національні особливості стилю

МЕТА:дати поняття «стиль»; ознайомити із найбільшими європей­ськими стилями, із творами мистецтва       різних європейських стилів; розвивати естетичні смаки, потяг до вивчення мистец­тва, почуття прекрасного через споглядання творів; виховувати інтерес до культурної спадщини різних народів. ОБЛАДНАННЯ:  підбірка ілюстрацій за стилями…