7 клас

Галицько-Волинська держава за князя Данила Романовича та його наступників

В 1999 році ми відзначали VIII століть, як була утворена Галицько-Волинська держава. Вона зайняла в нашій історії сакральний (доленос­ний) елемент життя української нації, висту­пила «акумулятором» української державниць­кої ідеї в епоху середньовіччя. Галичина була і є своєрідним «казаном», де варилися ідеї…

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича

Мета: характеризувати соціально-економічне та політич­не становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Галицького; з’ясувати, яким було становище Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича; визначити зовнішні і внутрішні при­чини занепаду; удосконалювати вміння і навички роботи з історичними джерелами, картами; аналізувати історичну інформацію,…

Монгольська навала на українські землі

Мета:   формувати в учнів уявлення про монголо-татар та їхню навалу на українські землі; виявляти ха­рактер залежності Русі від Золотої Орди, вплив монголо-татар на соціально-економічний розви­ток українських земель; розвивати в учнів уміння знаходити необхідну інформацію в писемних дже­релах для пояснення…

Утворення Галицько-Волинської держави

Мета: характеризувати процес становлення та зміцнен­ня Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича; розвивати в учнів уміння аналізувати істо­ричні факти, працювати з картою та документами, визначати місце особистості в історичному про­цесі; виховувати в учнів національно-патріотичні почуття.

Контрольна робота №3 з теми: «Київська Русь за часів роздробленості»

Контрольна робота № 3 з теми: «Київська Русь за часів роздробленості» І варіант 1.   Позначте причину політичної роздробленості Київської Русі. а)  Зростання феодальної власності на землю, посилення місцевої землевласницької знаті

Політичний і соціально-економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяслав­ського князівств у середині XII — першій половині XIII ст

Мета: визначати особливості політичного і соціально-економічного розвитку Київського, Чернігово-Сі­верського та Переяславського князівств у сере­дині XII — першій половині XIII ст.; розвивати в учнів навички дослідницької роботи, роботи в групах, із картою, джерелами інформації, уміння аналізувати матеріал, виділяти головне й другорядне,…

План характеристики князівства

1)    Географічне положення і територія. 2)    Вплив географічного положення на історичний розвиток князівства. 3)    Утворення князівства. 4)    Політичний розвиток. 5)    Розвиток міст. 6)    Розвиток господарства. 7)    Торговельні шляхи.

Роздробленість Київської Русі

Мета: визначати причини роздробленості Київської Русі, її сутність та наслідки; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з джерелами інформації, аналізувати істо­ричний матеріал; переконати учнів у силі згуртованості та єдності на прикладах історичних фактів періоду роздробленості.

Київська Русь за Володимира Мономаха

Мета: характеризувати процес посилення великок­нязівської влади за Володимира Мономаха та до­вести, що за його правління Київська Русь зазнає періоду піднесення; розвивати в учнів уміння да­вати характеристику історичному діячу, визначати його місце в історичному процесі, аналізувати ма­теріал, робити висновки, працювати з…

Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

Мета. Проаналізувати становище Київської держави за наступників Ярослава, підкреслити складність історичного періоду. Визначити історичне значення Любецького з’їзду, роль Володимира Мономаха як державника. Вчити учнів самостійно здобувати знання. Розвивати вміння працювати з документами та різними джерелами інформації, аналізувати їх, робити відповідні…