Образотворче

Конспект уроку: Особливості архітектурних споруд. Практич­на робота «Давньоруські міста»

Мета: 1. Активізувати знання про особливості ар­хітектури Прибалтики, Середньої Азії, дати знання про особливості архітектурних спо­руд Росії. Розвивати кругозір, просторову уяву, зо­рову пам’ять, спостережливість, навички пе­редачі характеру силуетної форми. Формувати здатність сприймати худож­ній образ через паперопластику, вихову­вати естетичне ставлення до…

Урок: Особливості архітектурних споруд. Практич­на робота «Міста Прибалтики»

Мета: 1. Актуалізувати знання про архітектуру як вид образотворчого мистецтва, дати знання про види архітектурних споруд різних ре­гіонів, особливості будови (форми, прикра­си) споруд Прибалтики.- Розвивати навички передачі особливос­тей силуетної форми, образне мислення, просторову уяву, спостережливість, зорову пам’ять, кругозір. Формувати здатність…

Конспект урок: Особливості архітектурних споруд. Практич­на робота «Міста Середньої Азії»

Мета: 1. Актуалізувати знання про архітектуру, да­ти знання про різновиди архітектурних спо­руд Середньої Азії. Розвивати навички передачі характеру си­луетної форми, кругозір, образне мислення, просторову уяву, спостережливість, зорову пам’ять. Формувати здатність сприймати художній образ, виховувати естетичне ставлення до пам’ятників архітектури,. Обладнання:…

Урок: Різновиди пейзажів. Практична робота «По пустелі на верблюдах»

Мета: 1. Поглибити знання про різновиди пейза­жів залежно від їхнього географічного поло­ження, гармонійного зв’язку житла з приро­дою, способом життя людини. Розвивати навички відтворення плано­вості простору, використання колірної гами для передачі певного стану природи; роз­вивати образне мислення, зорову пам’ять, спостережливість. Формувати…

Конспект уроку: Різновиди пейзажів. Практична робота «По снігу на оленях»

Мета: 1. Ознайомити з різновидами пейзажів за­ за­лежно від їхнього географічного положення; розвивати навички передачі плановості про­стору, навчити використовувати колірну га­му для відтворення певного стану природи. Розвивати образне мислення, зорову пам’ять, спостережливість. Формувати естетичні почуття, інтереси, активізувати творчу ініціативу учнів.…

Урок: Пропорції фігури людини в залежності від її віку, росту. Малювання однокласників із натури

Мета: 1. Поглибити знання учнів про передачу пропор­ційної побудови тіла людини; навчити передава­ти пропорції фігури людини в залежності від її віку, росту. Розвивати уявлення про простір, спосте­режливість, зорову пам’ять, образне мислення й уяву. Виховувати акуратність, формувати естетич­ний смак; активізувати творчу…

Урок: Пропорції фігури людини. Людина в русі. Колек­тивна робота «Спортивні змагання»

Мета: 1. Поглибити знання учнів у сфері відтворення пропорційної побудови людського тіла за допо­могою аплікації. Розвивати просторові відчуття, спостереж­ливість, зорову пам’ять, образне мислення й уя­ву. Виховувати естетичне сприйняття життєвих явищ і творів мистецтва; формувати здатність сприймати художній образ аплікацій. Обладнання:…

Конспект уроку: Модель і образ у портреті. Настрій у портреті. Портрет вигаданого персонажа

Мета: 1. Актуалізувати знання учнів про поняття «ху­дожній образ», «портрет», основні пропорції та особливості побудови портрета; ознайомити з особливостями міміки обличчя, навчити пере­давати образ людини за допомогою різноманіт­них матеріалів. Розвивати окомір, образне мислення, зорову й емоційну пам’ять. Виховувати взаєморозуміння, формувати…

Конспект уроку: Портрет як жанр мистецтва. Спрощений малю­нок голови

Мета: 1. Поглибити знання учнів про портретний жанр у живописі, графіці, скульптурі; розвивати умін­ня з пропорційної побудови обличчя людини, а також розміщення портрета на аркуші паперу. Розвивати відчуття простору, спостереж­ливість, зорову пам’ять, образне мислення й уяву. Виховувати естетичне ставлення до…

Урок: Сюжетно-тематичний натюрморт: про кого мо­жуть розповісти речі? Декоративна композиція «Чайник»

Мета: 1. Актуалізувати знання учнів про жанр натюр­морту; вдосконалювати уміння й навички в ство­ренні об’єму круглих форм, а також в організації художньої діяльності. Розвивати образне мислення, колірний зір, естетичне сприйняття творів мистецтва. Стимулювати творчий потенціал; виховувати естетичний смак. Обладнання: матеріали:…