4 клас

Конспект уроку: Особливості архітектурних споруд. Практич­на робота «Давньоруські міста»

Мета: 1. Активізувати знання про особливості ар­хітектури Прибалтики, Середньої Азії, дати знання про особливості архітектурних спо­руд Росії. Розвивати кругозір, просторову уяву, зо­рову пам’ять, спостережливість, навички пе­редачі характеру силуетної форми. Формувати здатність сприймати худож­ній образ через паперопластику, вихову­вати естетичне ставлення до…

Урок: Особливості архітектурних споруд. Практич­на робота «Міста Прибалтики»

Мета: 1. Актуалізувати знання про архітектуру як вид образотворчого мистецтва, дати знання про види архітектурних споруд різних ре­гіонів, особливості будови (форми, прикра­си) споруд Прибалтики.- Розвивати навички передачі особливос­тей силуетної форми, образне мислення, просторову уяву, спостережливість, зорову пам’ять, кругозір. Формувати здатність…

Конспект урок: Особливості архітектурних споруд. Практич­на робота «Міста Середньої Азії»

Мета: 1. Актуалізувати знання про архітектуру, да­ти знання про різновиди архітектурних спо­руд Середньої Азії. Розвивати навички передачі характеру си­луетної форми, кругозір, образне мислення, просторову уяву, спостережливість, зорову пам’ять. Формувати здатність сприймати художній образ, виховувати естетичне ставлення до пам’ятників архітектури,. Обладнання:…

Урок: Різновиди пейзажів. Практична робота «По пустелі на верблюдах»

Мета: 1. Поглибити знання про різновиди пейза­жів залежно від їхнього географічного поло­ження, гармонійного зв’язку житла з приро­дою, способом життя людини. Розвивати навички відтворення плано­вості простору, використання колірної гами для передачі певного стану природи; роз­вивати образне мислення, зорову пам’ять, спостережливість. Формувати…

Конспект уроку: Різновиди пейзажів. Практична робота «По снігу на оленях»

Мета: 1. Ознайомити з різновидами пейзажів за­ за­лежно від їхнього географічного положення; розвивати навички передачі плановості про­стору, навчити використовувати колірну га­му для відтворення певного стану природи. Розвивати образне мислення, зорову пам’ять, спостережливість. Формувати естетичні почуття, інтереси, активізувати творчу ініціативу учнів.…

Тематична робота по образотворчому мистецтві 4 клас

Мета: 1. Узагальнити знання учнів про композицію, відображення художнього образу; закріпити знання з природознавства. Розвивати образне мислення, окомір, на­вички роботи в групах. Виховувати естетичне ставлення до творів мистецтва.

Урок: У казки в гостях. Практична робота «Який вигляд має Буратіно»

Мета: 1. Актуалізувати знання про професію ху- дожника-ілюстратора; розвивати навички відтворення руху, передачі пластичної ви­разності силуетної форми людини або тва­рини. Розвивати зорову й емоційну пам’ять, об­разне мислення, почуття бачення кольору. Формувати естетичний смак, дбайливе ставлення і любов до книги. Обладнання:…

Конспект: У казки в гостях. Практична робота «Ілюст­рація до казки»

Мета: 1. Навчити позначати композиційний центр (кольорами, тоном, розміром); розкрити особливості професії художника-ілюстра­тора; розвивати навички передачі пластики руху, розміщення елементів композиції на аркуші з урахуванням взаєморозташування. Розвивати образне мислення, емоційну та зорову пам’ять, колірний зір. Виховувати любов до книг, формувати…

Урок: Народні свята. Практична робота «Святий вечір» (продовження)

Мета: 1. Актуалізувати знання про поняття «стати­ка», «динаміка»; поглибити отримані знання з теми «Художній образ у мистецтві». Розвивати навички створення цілісної композиції, образне мислення, емоційну та зорову пам’ять. Формувати естетичний смак; виховувати акуратність під час роботи з фарбами, ство­рення колажу;…

Конспект уроку: Народні свята. Практична робота «Святий вечір»

Мета: 1. Дати знання про поняття «статика», «ди­наміка», поглибити отримані знання з теми «Художній образ у мистецтві», прищеплюва­ти навички створення цілісної композиції. Розвивати образне мислення, емоційну та зорову пам’ять. Формувати естетичний смак, виховувати акуратність під час роботи олівцем, активі­зувати творчу…