6 клас

Урок: Пропорції фігури людини в залежності від її віку, росту. Малювання однокласників із натури

Мета: 1. Поглибити знання учнів про передачу пропор­ційної побудови тіла людини; навчити передава­ти пропорції фігури людини в залежності від її віку, росту. Розвивати уявлення про простір, спосте­режливість, зорову пам’ять, образне мислення й уяву. Виховувати акуратність, формувати естетич­ний смак; активізувати творчу…

Урок: Пропорції фігури людини. Людина в русі. Колек­тивна робота «Спортивні змагання»

Мета: 1. Поглибити знання учнів у сфері відтворення пропорційної побудови людського тіла за допо­могою аплікації. Розвивати просторові відчуття, спостереж­ливість, зорову пам’ять, образне мислення й уя­ву. Виховувати естетичне сприйняття життєвих явищ і творів мистецтва; формувати здатність сприймати художній образ аплікацій. Обладнання:…

Конспект уроку: Модель і образ у портреті. Настрій у портреті. Портрет вигаданого персонажа

Мета: 1. Актуалізувати знання учнів про поняття «ху­дожній образ», «портрет», основні пропорції та особливості побудови портрета; ознайомити з особливостями міміки обличчя, навчити пере­давати образ людини за допомогою різноманіт­них матеріалів. Розвивати окомір, образне мислення, зорову й емоційну пам’ять. Виховувати взаєморозуміння, формувати…

Конспект уроку: Портрет як жанр мистецтва. Спрощений малю­нок голови

Мета: 1. Поглибити знання учнів про портретний жанр у живописі, графіці, скульптурі; розвивати умін­ня з пропорційної побудови обличчя людини, а також розміщення портрета на аркуші паперу. Розвивати відчуття простору, спостереж­ливість, зорову пам’ять, образне мислення й уяву. Виховувати естетичне ставлення до…

Урок: Сюжетно-тематичний натюрморт: про кого мо­жуть розповісти речі? Декоративна композиція «Чайник»

Мета: 1. Актуалізувати знання учнів про жанр натюр­морту; вдосконалювати уміння й навички в ство­ренні об’єму круглих форм, а також в організації художньої діяльності. Розвивати образне мислення, колірний зір, естетичне сприйняття творів мистецтва. Стимулювати творчий потенціал; виховувати естетичний смак. Обладнання: матеріали:…

Урок: Проектування предметів побуту. Композиція «Світильник»

Мета: 1. Дати поняття про дизайн, проектування; формувати в учнів уміння передавати основні особливості форм предметів побуту; навички проектного мислення в розв’язанні проблемних ситуацій засобами формоутворення. Розвивати образне мислення, окомір, уявлен­ня про розміщення предметів побуту в просторі. Виховувати навички роботи…

Урок з образотворчого мистецтва: Перехід від площинного зображення до об’ємного. Листівка до свята 8 Березня

Мета: 1. Ознайомити учнів із декоративною трансфор­мацією природних форм за допомогою папе- ропластики; продовжити навчання елементар­них принципів конструювання з паперу. Розвивати образне мислення, асоціативну пам’ять, спостережливість. Виховувати акуратність під час роботи з папе­ром; активізувати інтерес до створюваної робо­ти, а також…

Використання композиційних закономірностей. Розпис по манній крупі

Мета: 1. Актуалізувати знання про стилізацію природ­них форм; дати нові знання про застосування композиції в декоративних роботах образотвор­чого мистецтва. Розвивати спостережливість, окомір, зорову пам’ять, естетичне ставлення до творів мистец­тва. Формувати естетичний смак; активізувати творчу ініціативу учнів.

Урок: Форма й орнаментація предметів побуту. При­крашання скляної посудини

Мета: 1. Поглибити знання учнів про взаємозв’язок форми та змісту в образотворчому мистецтві; закріпити поняття «декор», «орнамент» як засо­би наповнення й збагачення форми; удоскона­лити навички декорування об’ємних предметів. Розвивати образне, асоціативне мислення, пам’ять, фантазію. Виховувати естетичне ставлення до навко­лишнього світу;…

Урок: Сюжетно-тематичний натюрморт. Натюрморт певної епохи

Мета: 1. Розкрити значення поняття «натюрморт» як жанру образотворчого мистецтва; актуалізува­ти отримані знання про передачу об’єму круглих форм предмета прийомами світлотіні; форму­вати навички й уміння організації художньої діяльності. Розвивати образне мислення, колірний зір, естетичне сприйняття творів мистецтва і навко­лишнього світу.…