Педагогіка

Поняття особистості, її структура та формування

Конспекти

     Дитина уже зі свого народження всіма своїми особливостями (будова тіла забезпечує можливість прямого ходіння, структура мозку — можливість розвитку інтелекту, будова руки — перспективу використання знарядь праці тощо) підтверджує свою належність до людського роду, що фіксується в понятті…

Місце і роль сім’ї у вихованні

Конспекти

    Сім ‘я, родина – це група людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх дітей (власних чи прийомних) та інших близьких родичів, що живуть разом; соціальний осередок, який найтісніше об’єднує людей на основі шлюбних і кровних зв’язків.    …

Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість

Конспекти

     Групова форма організації виховання у школі одержала назву колективної. Колектив (від лат. collectivus — збірний)  — група людей, об’єднаних спільною метою і соціально значимою спільною діяльністю. Спільна діяльність є формою задоволення різних потреб людини. Так, у соціальній сфері…

Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Конспекти

   Гуманістична система ставить в ”епіцентр виховання” особистість дитини як найвищу цінність життя. У процесі виховання дитина повинна бути ”подібною Сонцю – центру планетарної системи” (Р.Галь).   У нашій країні ідеал гуманістичного виховання блискуче реалізував у 50-60 роках XX століття…

Комплексний підхід до виховання (комплексні, групові та індивідуальні форми виховного впливу)

Конспекти

   У виховному процесі використовують масові (комплексні), групові та індивідуальні форми його організації. Масові форми виховної роботи. До масових форм організації виховної роботи належать тематичний вечір, вечір запитань і відповідей, конференція, тиждень певного навчального предмета, зустріч із видатними людьми, огляд,…

Основні напрями виховання

Конспекти

   В Україні загальна мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, які об’єднані в напрями.   Так, інтелектуальне (розумове) виховання передбачає: — засвоєння системи знань, яка спроектована з відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду (фактів, понять,…

Сутність виховання і його мета

Конспекти

    Виховання – процес формування, розвитку особистості, який включає у себе як цілеспрямований вплив ззовні, так і самовиховання.    Мета виховання – розвиток, актуалізація духовності особистості, її соціальної, професійної, комунікативної та інших компетентностей на основі самотворчості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самовдосконалення,…

Інноваційні педагогічні технології

Конспекти

    Під педагогічними інноваційними технологіями розуміється якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу. Важливою проблемою педагогічної технології є забезпечення цілісного педагогічного впливу, зорієнтованого не на окремі якості…

Бінарні методи навчання

Конспекти

   Розгляд навчального процесу як єдиного цілого потребує виділення ще однієї групи методів — бінарних (від лат. binarius — подвійний, такий, що складається з двох частин, компонентів тощо). Уперше приступив до створення бінарної класифікації методів навчання в другій половині 20-х…

Форми, методи, засоби організації навчання

Конспекти

   Метод (від гр. methodos) — шлях до чогось, спосіб пізнання. Метод навчання — шлях навчально-пізнавальної діяльності учнів до результатів, визначених завданнями навчання.     Процес навчання реалізується шляхом взаємодії діяльності учителя (викладання) і діяльності учня (учіння). Учитель здійснює різноманітні спроби,…