Педагогіка

Поняття особистості, її структура та формування

     Дитина уже зі свого народження всіма своїми особливостями (будова тіла забезпечує можливість прямого ходіння, структура мозку — можливість розвитку інтелекту, будова руки — перспективу використання знарядь праці тощо) підтверджує свою належність до людського роду, що фіксується в понятті…

Місце і роль сім’ї у вихованні

    Сім ‘я, родина – це група людей, яка складається з чоловіка та жінки, їх дітей (власних чи прийомних) та інших близьких родичів, що живуть разом; соціальний осередок, який найтісніше об’єднує людей на основі шлюбних і кровних зв’язків.    …

Поняття про колектив, його виховний вплив на особистість

     Групова форма організації виховання у школі одержала назву колективної. Колектив (від лат. collectivus — збірний)  — група людей, об’єднаних спільною метою і соціально значимою спільною діяльністю. Спільна діяльність є формою задоволення різних потреб людини. Так, у соціальній сфері…

Гуманізм виховання у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

   Гуманістична система ставить в ”епіцентр виховання” особистість дитини як найвищу цінність життя. У процесі виховання дитина повинна бути ”подібною Сонцю – центру планетарної системи” (Р.Галь).   У нашій країні ідеал гуманістичного виховання блискуче реалізував у 50-60 роках XX століття…

Комплексний підхід до виховання (комплексні, групові та індивідуальні форми виховного впливу)

   У виховному процесі використовують масові (комплексні), групові та індивідуальні форми його організації. Масові форми виховної роботи. До масових форм організації виховної роботи належать тематичний вечір, вечір запитань і відповідей, конференція, тиждень певного навчального предмета, зустріч із видатними людьми, огляд,…

Основні напрями виховання

   В Україні загальна мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, які об’єднані в напрями.   Так, інтелектуальне (розумове) виховання передбачає: — засвоєння системи знань, яка спроектована з відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду (фактів, понять,…

Сутність виховання і його мета

    Виховання – процес формування, розвитку особистості, який включає у себе як цілеспрямований вплив ззовні, так і самовиховання.    Мета виховання – розвиток, актуалізація духовності особистості, її соціальної, професійної, комунікативної та інших компетентностей на основі самотворчості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самовдосконалення,…

Інноваційні педагогічні технології

    Під педагогічними інноваційними технологіями розуміється якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результат педагогічного процесу. Важливою проблемою педагогічної технології є забезпечення цілісного педагогічного впливу, зорієнтованого не на окремі якості…

Бінарні методи навчання

   Розгляд навчального процесу як єдиного цілого потребує виділення ще однієї групи методів — бінарних (від лат. binarius — подвійний, такий, що складається з двох частин, компонентів тощо). Уперше приступив до створення бінарної класифікації методів навчання в другій половині 20-х…

Форми, методи, засоби організації навчання

   Метод (від гр. methodos) — шлях до чогось, спосіб пізнання. Метод навчання — шлях навчально-пізнавальної діяльності учнів до результатів, визначених завданнями навчання.     Процес навчання реалізується шляхом взаємодії діяльності учителя (викладання) і діяльності учня (учіння). Учитель здійснює різноманітні спроби,…