10 клас

Урок: Складання проектно-технічної документації

Мета уроку: формування вмінь розробляти навчальний дизайн-проект у відповідності до основних етапів та стадій проектування та складання проектно-технічної документації Розвивати творчі здібності. Виховувати наполегливість, упев­неність у своїх можливостях. Обладнання: комп’ютер, каталоги, довідкова література, ма­люнки, підручник «Технології», креслярський папір та інстру­мент

Конспект уроку: Технологія створення дизайн-проекту

Мета уроку: засвоєння знань про основні вимоги до розроблення дизайн-проекту, етапи та стадії створення проекту, формування вмінь виконання авторського проекту. Розвивати критичне мис­лення, уяву, творчі здібності. Виховувати почуття прекрасного, відповідальність, акуратність. Обладнання: малюнки, підручник «Технології», креслярський папір та інструмент, фарби,…

Урок: Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності

Мета уроку: засвоєння знань про основні стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності, провідні принципи художнього констру­ювання. Формування вмінь здійснювати у певній послідовності ху­дожньо-конструкторський аналіз об’єктів проектування. Розвива­ти критичне мислення, творчі здібності у сфері художнього конструювання. Виховувати естетичні смаки. Обладнання: малюнки, підручник…

Тема уроку. Загальні відомості про дизайн

Мета уроку: засвоєння знань про дизайн як важливу складову проектування, його значення, завдання та вимоги дизайну до фор­моутворення предметного середовища, а також про засоби, власти­вості та якості композиції як основу дизайну; формування вмінь виконувати завдання зі складання різних видів композиції.…

Аналіз та компонування інформації для проекту

Мета уроку: засвоєння знань про технологію аналізу та компо­нування інформації для проекту, формування вмінь компонувати інформацію в процесі проектування виробу та складання реферату. Розвивати пам’ять, логічне мислення. Виховувати наполегливість та працелюбність. Обладнання: комп’ютер, мережа Інтернет. Тип уроку: комбінований.

Технології уроки: Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту

Мета уроку: засвоєння знань про аналіз об’єктів проектування; формування вмінь аналізувати вироби та визначати завдання про­екту. Розвивати логічне та абстрактне мислення, уяву, пам’ять. Виховувати допитливість, наполегливість. Дидактичні матеріали: зразки виробів, клаузури, журнали. Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.

Технологія створення банку ідей

Мета уроку: засвоєння знань про сутність творчості, зміст та технологію створення банку ідей; формування вмінь створювати банк ідей передбачуваних об’єктів проектування. Розвивати логічне мис­лення, уяву. Виховувати наполегливість, вимогливість, акуратність. Дидактичні матеріали: журнали, диски зі зразками об’єктів проектування, комп’ютер. Тип уроку:…

Основні інформаційні джерела. Технологія по­шуку інформації засобами Інтернету

Мета уроку: засвоєння знань про основні джерела інформації та технологію її пошуку; формування вмінь здійснювати пошук необ­хідної інформації з використанням різних джерел інформації. Роз­вивати пам’ять, логічне мислення. Виховувати допитливість, на­полегливість, працелюбність. Обладнання: навчальні посібники, довідники, енциклопедії, інформаційно-комунікаційні технології з енциклопедичними…

Уроки по технології 10 клас: Етапи та стадії виробничого й навчального проектування

Мета уроку: засвоєння знань про етапи виробничого проекту­вання: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, розробка робочої документації тощо; ознайом­лення із завданням проектно-конструкторської підготовки вироб­ництва та критеріями оцінювання нової продукції; формування практичних умінь і навичок визначати відмінності між виробни­чим…

Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів

Мета: сприяти засвоєнню знань про основи проектування у сфері виробництва; формування практичних умінь та навичок обґрунтування основних ознак проектної діяльності та аналізу про­ектів за різноманітністю. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціа­тиву, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують…