11 клас

Урок: ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

Мета уроку:    повторити й поглибити знання про займенники і їх роль у тексті, закріпити навички правопису цієї частини мови; розвивати соціокультурні навички; виховувати уважне ставлення до багатств україн­ської мови та культури. Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і стилістика, морфо- логія і орфографія,…

Урок: ПОВНІ Й КОРОТКІ, СТЯГНЕНІ ТА НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Мета уроку:     повторити основні відомості про форми прикметни­ків; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомо­гою різних форм прикметників, розуміти їх емо­ційно-експресивне значення; за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу вихо­вувати у школярів повагу до літературної мови й культурних…

ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета уроку:    узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення, удо­сконалювати вміння й навички письмово стисло переказувати текст публіцистичного стилю мов­лення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, па­м’ять; виховувати у школярів за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу…

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

  Мета уроку:    повторити знання про ступені порівняння прикмет­ ників і прислівників, удосконалити навички доціль­ного їх використання; закріпити знання про складні прикметники та навички їх правопису; розвивати мовленнєву гнучкість; виховувати інтерес до читання. Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і орфографія, словотвір, морфологія…

Урок: УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Мета уроку:    узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення; удоско­налювати вміння й навички стисло усно переказувати прослуханий текст публіцистичного стилю мовлення за самостійно складеним планом; вчити висловлю­вати власне ставлення до подій, героїв, їхніх учинків; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння,…

Урок: Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

Мета уроку:   поглибити і закріпити знання про власні і загальні назви; удосконалити практичні навички їх право­пису; розвивати кругозір учнів; виховувати в учнів високі моральні якості. Внутрішньопредметні зв’язки: граматика і орфографія, синтак­сис і пунктуація, мова і мовлення.

Конспект уроку: Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.

  Мета уроку:   удосконалювати вміння й навички читати мовчки й розуміти незнайомі тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення з відповідною швидкістю, корис­туватися різними видами читання; робити записи, складати конспект у процесі читання; розвивати ко­мунікативно-мовленнєві вміння, мислення; вихо­вувати у школярів за…

Урок 5: Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови

Мета уроку:   повторити і закріпити знання про категорію роду і числа й практичні навички визначати їх і пра­вильно використовувати; розвивати лінгвістичне мислення учнів; закріпити орфографічні навички; виховувати почуття поваги до рідної культури. Внутрішньопредметні зв’язки: морфологія і орфографія, мова й мовлення.

Урок: АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПОЧУТОГО: ДОКЛАДНИЙ ЗАПИС, КОНСПЕКТ

Мета уроку:   удосконалювати вміння й навички слухати і розу­міти тексти діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення, використо­вувати різні способи фіксації почутого (докладний запис, конспект); розвивати комунікативно-мовлен­нєві вміння, мислення (аналітичне, синтетичне, критичне); виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного…

Урок 3: Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -н у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках

  Мета уроку:   повторити, закріпити, узагальнити і систематизу­ вати матеріал з теми уроку; розвивати мовне чуття; виховувати уважне ставлення до слова. Внутрішньопредметні зв’язки: граматика і стилістика, граматика і орфографія, мова й мовлення.