5 клас (нова програма)

Паралельнiсть i єднiсть двохсвiтiв – природи i людини, зображених воповiданнi. Точнiсть i лаконiзм описів природи

Мета: добитися усвiдомлення учнямиособливого призначення кожної людини наземлi; з’ясувати роль в оповiданнi описів природи, навчати характеризувати художні особливостi твору; виховувати любов i бережливе ставлення до природи, естетичнiпочуття, виробляти вмiння насолоджуватися спiлкуванням iз художнiм твором. Тип уроку: комбiнований. Обладнання: iлюстративний матерiал.

Урок 122. Підсумково-узагальнювальний урок

Мета: повторити, узагальнити й сис­тематизувати матеріал з усіх розділів мо­вознавства, вивчений протягом року; пере­вірити рівень сформованості навчальних компетентностей п’ятикласників; удоско­налювати вміння виконувати різноманітні види мовного розбору; розвивати словни­ковий запас учнів, пам’ять, логічне мис­лення; підвести до усвідомлення того, що ґрунтовні знання,…

Урок 121. Підсумкова контрольна робо­та за рік

Мета: перевірити рівень знань учнів, а також рівень сформованості їхніх умінь і практичних навичок за рік; удосконалю­вати вміння встановлювати зв’язки між мовними явищами; наводити приклади, які підтверджували б знання теорії; розви­вати писемне мовлення, логічне мислення, творчі здібності, увагу, пам’ять; виховувати…

Урок. Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія

Мета: повторити основні відомості з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»; перевірити учнівські вміння встановлювати відповідність між буквами і звуками, записувати слова фонетичною транскрипцією, виконувати фонетичний розбір слова; удосконалювати мовлення, правописні навички; розвивати логічне мислення, пам’ять, ерудицію, самостій­ність; стимулювати прагнення творчо…

Урок. Будова слова й орфографія

Мета: повторити вивчені відомості про будову слова, перевірити рівень сформо­ваності вмінь класифікувати й системати­зувати матеріал, узагальнювати поняття й закономірності; удосконалювати вміння виконувати розбір слова за будовою, роз­вивати орфографічну пильність, уміння працювати з текстом, пам’ять, мовлення; виховувати любов до природи рідного…

Уроки. Повторення вивченого з лекси­кології

Мета: повторити вивчене про лексичне значення слова, однозначні й багатозначні слова, групи слів за значенням; удоскона­лювати навички добирати до слів синоні­ми, антоніми, доречно використовувати ви­вчені групи слів, працювати з тлумачним словником і словником синонімів; розвива­ти усне і писемне мовлення, образне…

Аналіз контрольного твору. Ро­бота над виправленням помилок і вдоско­наленням написаного

Мета: проаналізувати творчі робо­ти учнів, указати на успіхи та недоліки в них; допомогти учням усвідомити причи­ни помилок, працювати над запобіганням подальшому повторенню подібних огріхів; удосконалювати вміння працювати над виправленням помилок у тексті, навички редагування, усне й писемне мовлення; розвивати спостережливість,…

Уроки. Контрольний твір

Мета: перевірити рівень сформованос­ті загальних текстотвірних умінь і набутих на основі мовних знань граматичних, орфо­графічних і пунктуаційних умінь; розвива­ти творчі здібності, логіку, пам’ять, уяву, писемне мовлення; удосконалювати вмін­ня застосовувати набуті знання на практи­ці, навички самостійної роботи; добитися усвідомлення учнями потреби…

Уроки. Повторення синтаксису і пунк­туації

Мета: повторити вивчений матеріал із розділів «Синтаксис» і «Пунктуація»; удосконалювати вміння правильно інто­нувати різні за метою висловлювання та будовою речення, використовувати їх у мовленні; ставити розділові знаки в ре­ченнях, пояснювати пунктограми; ана­лізувати написане та створювати власне висловлення; розвивати усне і…

Контрольна робота № 8. Тес­тування. Будова слова. Орфографія

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями розділу «Будова слова» і сформо­ваності відповідних орфографічних нави­чок; удосконалювати вміння виконувати морфемний аналіз слова, обґрунтовувати написання слів із вивченими орфограма­ми; редагувати написане; розвивати увагу, мислення; виховувати старанність, відпові­дальність, прагнення якнайкраще виконати роботу. Тип уроку: урок…