5 клас (нова програма)

Походження (етимологія) сло­ва. Етимологічний словник української мови

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про етимологію як науку про по­ходження слів; ознайомити з принципом побудови та призначенням етимологічно­го словника; спонукати учнів до активної пошукової діяльності; збагачувати словни­ковий запас школярів; формувати вміння працювати з етимологічним словником; удосконалювати навички виразного читан­ня…

Уроки 95–96. Контрольний переказ тексту

Мета: з’ясувати рівень сформованості основних текстотвірних умінь, мовних знань і набутих на їхній основі орфогра­фічних і пунктуаційних навичок; розви­вати логічне мислення, писемне мовлення, пам’ять, увагу; удосконалювати навички застосування теоретичних знань на прак­тиці, навички самостійної роботи; вихо­вувати чесність, відповідальність за свої…

Урок. Групи слів за значенням. Омо­німи

Мета: поглибити вивчене про групи слів за значенням; сформувати поняття про неповні омоніми; ознайомити з роллю омо­німів у мовленні; виробляти вміння розріз­няти омоніми й багатозначні слова, дореч­но вживати їх; працювати над збагаченням словникового запасу учнів; розвивати твор­чі здібності, фантазію та…

Групи слів за значенням. Анто­німи. Ознайомлення зі словником антоні­мів

Мета: поглибити вивчене про анто­німи, показати їхню роль у мовленні; на­вчати добирати антоніми до слів, доречно вживати їх; формувати вміння користу­ватися словником антонімів; збагачувати лексикон учнів; розвивати логічне мислен­ня, пам’ять, творчі здібності; виховувати почуття згуртованості, виробляти оптиміс­тичне світосприйняття, прагнення жити…

Урок. Усний твір-опис предмета за картиною

Мета: поглибити знання учнів про опис як тип мовлення; сформувати поняття про жанри живопису; увести в учнівський лек­сикон відповідні терміни; зацікавити учнів творчістю Катерини Білокур; навчати опи­сувати зображене на картині; удоскона­лювати усне мовлення, спостережливість, уяву; прищеплювати естетичні смаки, ви­ховувати повагу…

Урок. Групи слів за значенням. Сино­німи. Ознайомлення зі словником синоні­мів

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про групи слів за значенням; по­казати роль синонімів у мовленні; озна­йомити зі словником синонімів і навчити користуватися ним; формувати вміння до­цільно використовувати синоніми як засо­би зв’язку слів у словосполученні й речен­ні та з метою уникнення…

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Мета: ознайомити учнів із такими лексичними пластами, як загальновжива­ні і стилістично забарвлені слова; форму­вати вміння визначати належність слів до кожної з категорій, доречно вживати їх у мовленні; виробити потребу стежити за власним мовленням, удосконалювати і зба­гачувати його; виховувати оптимістичне світосприйняття…

Урок. Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елемен­тами опису предмета

Мета: поглибити знання учнів про види описів та роль і місце їх у художньо­му творі; ознайомити з особливістю опису предмета; формувати вміння переказувати текст, що містить опис, складати план тако­го тексту; розвивати пам’ять, писемне мов­лення, навички самостійної роботи, уяву; виховувати…

Урок.Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (прак­тично). Ознайомлення з тлумачним і пе­рекладним словниками

Мета: поглибити вивчене про багато­значні слова, зокрема про пряме й перенос­не значення слів; показати на прикладі цих лексичних одиниць багатство виражаль­них можливостей української мови; озна­йомити з поняттям «лексична помилка»; розвивати вміння відрізняти помилкове вживання слова від правильного, редагува­ти речення з…

Лексичне значення слова. Од­нозначні й багатозначні слова. Ознайом­лення з тлумачним словником

Мета: ознайомити учнів з метою та за­вданнями розділу науки про мову – лексикології; сформувати поняття про лек­сичне значення слова, багатозначні та од­нозначні слова; показати, як побудовано тлумачний словник, навчати знаходити потрібне слово в ньому; працювати над збагаченням словникового запасу учнів;…