5 клас

Конспект: Зв’язне мовлення №2. Мовлення монологічне й діалогічне, усне і писемне. Основні правила спілкування

Мета: актуалізувати знання п’ятикласників про мовлення, види мовленнєвої діяльності, мету спілкування, адресат мовлення, мов­лення монологічне й діалогічне, усне й писемне; ознайомити учнів з основними правилами спілкування; удосконалити вмін­ня розрізняти такі поняття, як мовлення, види мовленнєвої ді­яльності, монолог і діалог, адресат…

Конспект: Розвиток зв’язного мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Усний докладний переказ

Мета: вивчити основні вимоги до мовлення; навчитися докладно переказувати текст; розвивати навички усного мовлення; виховувати любов до народних традицій. Обладнання:підручник.

Конспект: Діалог. Розділові знаки при діалозі

Мета: формувати поняття про діалог, показати відмінність діалогу від прямої мови; закріпити вміння ставити розділові знаки при діалозі, правильно інтонувати речення з діалогами; розвивати мовлення і мислення, творчу заяву; виховувати старанність, наполегливість у праці й навчанні.

Конспект: ПРИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ

Мета: повторити найважливіші відомості про прислівник як частину мо­ви, зокрема про основні граматичні особливості прислівників і їх правопис; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити при­слівники в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання прислівників у власних висловлю­ваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного…

Конспект: Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)

Мета: поглибити знання учнів про групи слів за значенням, ознайомити з омонімами, навчити відрізняти омоніми від ба­гатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні; розвива­ти навички аналізу й синтезу, уміння вибирати головне; ви­ховувати бажання збагачувати своє мовлення. Тип уроку: засвоєння нових…

Конспект: Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

Мета: повторити вивчене раніше про прикметник як частину мови, його загальне значення, морфологічні ознаки, синтак­сичну роль; удосконалювати орфографічні уміння і навички; розвивати мовлення, уміння узагальнювати; виховувати лю­бов до народної пісні. Тип уроку: повторення узагальнення вивченого.

Конспект: ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ

Мета:навчити учнів розрізняти вставні слова в контексті, аналізувати їх стилістичну роль, правильно інтонувати речення із вставними словами, виділяти комами вставні слова на письмі; формувати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль вставних слів у реченні; загальнопізнавальні вміння щодо правильної розста­новки розділових знаків у реченнях…

Конспект: Прийменник. Сполучник. Написання прийменників з іншими частинами мови

Мета: повторити вивчене в початкових класах про прийменник та сполучник як службові частини мови, їх загальне значен­ня, морфологічні ознаки; удосконалювати навички виділяти прийменники і сполучники серед інших частин мови; поясни­ти роль сполучників для зв’язку слів у реченні; повторити вжи­вання розділових…

Конспект: Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі

Мета: ознайомити учнів з написанням та вимовою наголошених і ненаголошених голосних, виробляти навички правильного написання ненаголошених голосних; формувати вміння оріє­нтуватися в звукових законах рідної мови, дотримуватись цих законів у своєму усному і писемному мовленні; розвивати слухову увагу й пам’ять; виховувати…

Конспект: ІМЕННИК. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ В ІМЕННИКАХ

Мета: повторити з учнями найважливіші відомості про частини мови, зокрема про основні граматичні особливості іменників і правопис великої букви й лапок в іменниках; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння використання іменників різних форм…