9 клас

Конспект уроку: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усві­домлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комуніка­тивні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз публіцистичного тексту, сприйма­ти на слух і розуміти його, письмово докладно від­творювати зміст прослуханого…

Конспект: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

Мета: поглибити знання дев’ятикласників про розділові знаки в реченнях з прямою мовою; формувати за- гальнопізнавальні вміння знаходити речення з пря­мою мовою й пояснювати розділові знаки, правиль­но розставляти розділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою; розвивати творчі вміння склада­ти речення…

Конспект уроку: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ MIЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ

Мета: поглибити знання   дев’ятикласників про складносу­ рядні речення; формувати вміння правильно розстав­ляти розділові знаки та інтонувати складносурядні речення; розвивати творчі вміння моделювати склад­носурядні речення за поданим початком або з кількох простих речень, а також використовувати їх в усно­му й писемному…

Конспект: РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета:  розширити відомості дев’ятикласників про процес і ре­зультат розвитку української мови в ході історичного становлення українського суспільства та його культури; сформувати вміння визначати основні періоди розвитку мови, характеризувати особливості їх; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі мови як…

Конспект: РО3ДIЛОВI ЗНАКИ В БЕЗСПОЛУЧНИКОВОМУ СКЛАДНОМУ РЕЧЕНІ (ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ)

Мета: удосконалити в учнів загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні ре­чення з різними смисловими відношеннями, пунк­туаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням коми, двокрапки, тире в безсполучникових склад­них реченнях; сформувати вміння визначати доціль­ність уживання відповідного розділового знака між частинами безсполучникового…

ПРЯМА МОВА. ІНТОНУВАННЯ РЕЧЕНЬ З ПРЯМОЮ МОВОЮ

ПРЯМА МОВА. ІНТОНУВАННЯ РЕЧЕНЬ З ПРЯМОЮ МОВОЮ Мета:поглибити знання дев’ятикласників про пряму мову; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити ре­чення з прямою мовою, правильно розставляти роз­ділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою; розвивати творчі вміння складати речення з прямою мовою, а…

Конспект: ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з син­таксису і пунктуації, зокрема про просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому; актуалізувати моти­ваційні резерви дев’ятикласників щодо аналізу просто­го ускладненого речення, удосконалити пунктуаційні вміння вживати розділові знаки в реченнях з однорід­ними й відокремленими членами,…

Конспект: ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НЬОМУ

Мета: повторити  найважливіші теоретичні відомості з син­таксису і пуктуації, зокрема про просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому; актуалізувати мо­тиваційні резерви дев’ятикласників щодо аналізу го­ловних і другорядних членів речення, характеристи­ки односкладних речень, удосконалити пунктуаційні вміння вживати тире між підметом і…

Конспект: ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усві­домлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-кому­нікативні вміння здійснювати змістово-композицій­ний і мовний аналіз публіцистичного тексту на мо­рально-етичну тему, сприймати письмовий текст, розуміти його, створювати власні твори в публіцис­тичному стилі на…

Конспект: ПИСЬМОВИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ КІЛЬКОХ ДЖЕРЕЛ)

Мета: удосконалити знання учнів про особливості вибірко­вого переказу текстів художнього стилю на основі декількох джерел; формувати вміння й навички ви­діляти в текстах художнього стилю основну інфор­мацію та відтворювати її відповідно до стильових вимог текстів, добирати потрібний мовний матеріал; розвивати вміння…