Укріїнська література

УРОК № 10 Тема. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини. Художні особливості твору

Мета: допомогти учням усвідомити ідеї, проблематику твору, їх зв’язок із сучасністю, визначити рівень художньої майстерності автора та значення роману; розвивати навички характеристики героїв, засобів їх творення, вміння дискутувати й толерантно відстоювати власні думки; виховувати прагнення до чесного, духовно здорового життя, естетичний…

Конспект уроку №9: Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Широта представлення народного життя. Занепад Нечипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, втрати людської подоби, українська література 10 клас

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст твору; розвивати навички самостійного читання художньої літератури, виділення головного та деталей, їх коментування, висловлювання власних суджень та оцінок; виховувати вдумливе ставлення до ідей художньої літератури, прагнення до чесного й справедливого життя.

УРОК № 8 Тема. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — перший в українській літературі соціально-психологічний роман. Співавторство з І. Біликом

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст та ідейно-художні особливості твору; розвивати навички самостійного опрацювання художніх текстів, визначення головних епізодів та характерних деталей, їх коментування; поглиблювати здатність висловлювати власну думку з приводу прочитаного; виховувати прагнення жити за гуманістичними принципами, любов до художньої літератури.

Урок: П. Тичина «одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну україну у вірші «пам’яті тридцяти»

  Мета уроку:        розкрити трагічні наслідки революційних змагань 1917-1918 рр. на Україні, глибоке усвідомлення реальності й драматизму своєї доби П. Тичиною; удо­сконалювати вміння й навички ідейно-художнього аналізу ліричних творів, опису картин; розвивати творче мислення, культуру образного бачення, вихо­вувати почуття поваги до…

Урок: Провідна роль поезії у 20-ті роки. павло тичина – найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму».

  Мета уроку:        допомогти учням зрозуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, познайомити із життєвим і творчим шляхом П. Тичини, його ранніми збір­ками, формувати вміння характеризувати основні мотиви ранньої творчості, розвивати навички ана­лізу поезій, особливих ознак індивідуального стилю поета,…

Конспект уроку: Суспільно-історичні умови розвитку української літератури xx ст., основні стильові напрями

  Мета уроку:        ознайомити учнів з історичними та суспільними умовами розвитку літератури XX століття, основними стильовими напрямами; розкрити поняття «роз­стріляне відродження»; розвивати усне зв’язне мов­лення одинадцятикласників, уміння користуватися довідковими виданнями й словниками; розвивати критичне мислення; тренувати вміння учнів уза­гальнювати, систематизувати…

Пiдсумковий урок. Семестрове та рiчне оцiнювання з літератури 5 клас

Мета: узагальнити знання, вмiння й навички, здобутi учнями впродовж року; розвивати мовлення, мислення, увагу, пам’ять;змiцнюватизацiкавлення українською лiтературою. Тип уроку: урок узагальнення й систематизацiї знань, умiнь i навичок. Обладнання: подяки. Методи, прийоми i форми роботи: хорове читання поезiї, бесiда, написання есею.

Бесiда про твори, вивченi впродовж року, якi викликали найбiльшероздумiв, суперечок, зацiкавлення

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити основнi знання, здобутi у процесi вивчення української лiтератури у п’ятому класi; розвивати пiзнавальнi здiбностi, ерудицiю, логiчне та образне мислення; виховувати любов до лiтератури, прагнення бути освiченою людиною. Тип уроку: урок узагальнення та систематизацiї знань, умiнь,…

Урок. Повторення й узагальнення вивченого впродовж року з теорiї лiтератури

Мета: повторити й закрiпити практично вивченi вiдомостi з теорiї лiтератури;розвивати навички літературознавчого аналiзу, зв’язне мовлення, образне й логiчне мислення, пам’ять учнiв; прищеплюватилюбов до художнього слова, естетичнийсмак. Тип уроку: урок узагальнення та систематизацiї знань, умiнь, навичок. Обладнання: дидактичнi мультимедiйнi матерiали, лiтературознавчi…

Урок. Уляна Кравченко. Поезiї зiзбiрки «Шелести нам, барвiночку»

Мета: розкрити учням красу поетичного слова Уляни Кравченко; розвиватинавички виразного читання, образне мислення, творчi здiбностi; виховувати любов iповагу до рiдної матерi. Тип уроку: урок лiтератури рідного краю. Обладнання: портрет письменницi,роздруки поезiй зi збiрки «Шелести нам,барвiночку», «Пiсня про матусю» Наталiї Май.