5 клас (нова програма)

Пiдсумковий урок. Семестрове та рiчне оцiнювання з літератури 5 клас

Мета: узагальнити знання, вмiння й навички, здобутi учнями впродовж року; розвивати мовлення, мислення, увагу, пам’ять;змiцнюватизацiкавлення українською лiтературою. Тип уроку: урок узагальнення й систематизацiї знань, умiнь i навичок. Обладнання: подяки. Методи, прийоми i форми роботи: хорове читання поезiї, бесiда, написання есею.

Бесiда про твори, вивченi впродовж року, якi викликали найбiльшероздумiв, суперечок, зацiкавлення

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити основнi знання, здобутi у процесi вивчення української лiтератури у п’ятому класi; розвивати пiзнавальнi здiбностi, ерудицiю, логiчне та образне мислення; виховувати любов до лiтератури, прагнення бути освiченою людиною. Тип уроку: урок узагальнення та систематизацiї знань, умiнь,…

Урок. Повторення й узагальнення вивченого впродовж року з теорiї лiтератури

Мета: повторити й закрiпити практично вивченi вiдомостi з теорiї лiтератури;розвивати навички літературознавчого аналiзу, зв’язне мовлення, образне й логiчне мислення, пам’ять учнiв; прищеплюватилюбов до художнього слова, естетичнийсмак. Тип уроку: урок узагальнення та систематизацiї знань, умiнь, навичок. Обладнання: дидактичнi мультимедiйнi матерiали, лiтературознавчi…

Урок. Уляна Кравченко. Поезiї зiзбiрки «Шелести нам, барвiночку»

Мета: розкрити учням красу поетичного слова Уляни Кравченко; розвиватинавички виразного читання, образне мислення, творчi здiбностi; виховувати любов iповагу до рiдної матерi. Тип уроку: урок лiтератури рідного краю. Обладнання: портрет письменницi,роздруки поезiй зi збiрки «Шелести нам,барвiночку», «Пiсня про матусю» Наталiї Май.

Контрольна робота. Письмовий твiр «Мiй улюблений лiтературний герой»

Мета: поглибити знання школярiв проструктуру i змiст учнiвського твору; удосконалювати вмiння висловлювати своїдумки, розповiдати про улюбленого героятвору, розвивати фантазiю, асоціативне мислення; виховувати культуру писемногомовлення. Тип уроку: урок контролю та корекцiї знань, умiнь, навичок. Обладнання: зошити для контрольних робiт, пам’ятка.

Урок. Валентин Чемерис. «Аравiйська пустеля»

Мета: ознайомити учнiв iз творчістю В.Чемериса; визначити проблеми, якi порушує письменник у повiстi, коментувати їх;розвивати культуру зв’язного мовлення,увагу, зацiкавити читанням; виховувати любов до природи, повагу до батькiв, родини, iсторiї свого народу. Тип уроку: урок позакласного читання. Обладнання: портрет письменника,збiрка творiв…

Доброта, вигадливiсть, рiшучiсть Сашка, його здатнiсть на самостiйнiвчинки, особливо в обстоюваннi своєї позицiї

Мета: розкрити характери героїв повiстi через показ їхнiх учинкiв, поведiнки; розвивати навички характеристики персонажiв, зв’язне мовлення, умiння аналiзувати мовнi особливостi твору; виховувати почуття вболiвання за долю всього живого,вiрнiсть у дружбi. Тип уроку: урок застосування iзакрiплення знань, умiнь, навичок. Обладнання: мультимедiйнi…

Урок. «Сiроманець». Захоплива i драматична iсторiя про хлопчика й вовка якприклад гармонiї людини i природи. Гуманiзмповiстi

Мета: ознайомити учнiвiзповiстюМ.Вiнграновського; розвивати спостережливiсть, емоцiйнiсть сприйняття художнього тексту; виховувати почуття гуманiзму iспiвпереживання. Тип уроку: урок вивчення нового матерiалу. Обладнання: мультимедiйнiматерiали – iлюстрацiї до учнiвськихповiдомлень.

Урок. Художнi описи природи як виявпатрiотичних почуттiв автора. «Бабунин дощ», «Сама собою рiчка ця тече…»

Мета: вчити дiтей коментувати художнi описи природи, усвiдомлювати значення образного слова для вираження почуттiв; розвивати пам’ять, творче i логічне мислення; виховувати почуття любовi дорiдного краю. Тип уроку: урок формування й удосконалення вмiнь i навичок. Обладнання:iлюстрацiяНiкиКолонюк до поезiї «Бабунин дощ».

Урок. Микола Вiнграновський. Основнi вiдомостi про письменника. Висловлювання поетичною мовою любовi до дитини i турботи про неї, батькiвського заповiту. «Перша колискова»

Мета: ознайомити з життям i творчiстю М.Вiнграновського; допомогти учням усвiдомити красу й iдейно-художнюцiннiсть його вiршiв; розвивати навичкивиразного читання поезiй, коментуванняхудожнiх описiв природи; формувати власне розумiння поняття «батькiвщина»; прищеплювати патрiотизм, любов до батькiв. Тип уроку: урок вивчення нового матерiалу.