6 клас

ВСТУП. ПИСЬМЕННИК – ОСОБЛИВО ОБДАРОВАНА ЛЮДИНА. КНИЖКА В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ. ЯК ПИСАЛИСЯ КНИГИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Мета: визначити роль письменницької діяльності у створенні книжок, з’ясувати значення книжки в житті людини; прослід­кувати історію написання книжок у Київській Русі; розви­вати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, навички виразно читати й сприймати тексти художньої лі­тератури, читацькі смаки; виховувати поважне ставлення…

Календарно-обрядові пісні, їх різновиди. веснянки. («ой весна, весна — днем красна», «Ой кувала зозуленька», «кривий танець»)

Мета: дізнатися про виникнення народної обрядової поезії, ії різновиди; з’ясувати головні календарні обряди україн­ців весняного періоду; вміти виразно і вдумливо читати пісні, коментувати їх зміст; розвивати пам’ять, культуру зв’язного мовлення; вміння грамотно, послідовно, логіч­но висловлювати власні думки, почуття, спостереження; раціонально використовувати…

Пісні літнього календарного циклу. «у ржі на межі», «ой біжить, біжить мала дівчина», «проведу я русалочки до бору»; «заплету віночок», «ой вінку, мій вінку», «купайло, купайло»; «маяло житечко, маяло», «там у полі криниченька»

Мета: продовжити знайомити школярів з обрядовою поезією українців, зокрема з піснями літнього циклу; навчити ро­зуміти магічну силу обрядових пісень для наших предків, розрізняти і називати їх різновиди; розвивати естетичне сприйняття народних пісень, уміння відчувати неповтор­ну красу обрядових творів; пам’ять, вміння грамотно,…

Пісні зимового циклу: «ой хто, хто миколая любить», «засівна», «нова радість стала», «добрий вечір тобі, пане господарю!», «щедрик, щедрик, щедрівочка»

Мета: ознайомити школярів з піснями зимового циклу та обря­дами цього періоду як свідченням культури нашого наро­ду; виробляти вміння виділяти і пояснювати художні засо­би, використані в українських народних піснях; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість; формувати прагнення відроджувати й вивчати оригінальну…

Народні колискові пісні. «ой ти, коте, коточок», «ой ну, люлі, дитя, спать»

Мета: ознайомити учнів з колисковими народними піснями, особ­ливостями цього жанру, охарактеризувати ці пісні; вміти коментувати їхній зміст; пояснювати лексичні особливос­ті; розвивати навички виразного читання, культуру зв’яз­ного мовлення, пам’ять, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати поваж­не ставлення до батьків,…

ПІСНІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ. «ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА» П. ЧУБИНСЬКОГО, М. ВЕРБИЦЬКОГО

Мета: ознайомити учнів із особливостями пісень літературно­го походження, їх авторами; проаналізувати пісню-гімн, звернувши увагу на історію створення цього твору і його призначення; розвивати вміння виразно і вдумливо читати пісні, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спо­стереження; формувати кругозір, світогляд; прищеплюва­ти почуття…

ЛЕГЕНДА ПРО ДІВЧИНУ-УКРАЇНУ, ЯКУ ГОСПОДЬ ОБДАРУВАВ ПІСНЕЮ. «МОЛИТВА» О. КОНИСЬКОГО, «НА ДОЛИНІ ТУМАН» В. ДІДЕНКА

Мета: продовжити роботу щодо ознайомлення учнів з особли­востями та ідейним змістом літературних пісень; проана­лізувати зв’язок народної легенди про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, з «Молитвою» О. Кониського; проаналізувати народну пісню «На долині туман» В. Ді- денка; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість,…

СТРІЛЕЦЬКІ ПІСНІ. «Ой У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА ПОХИЛИЛАСЯ» С. ЧАРНЕЦЬКОГО І Г. ТРУХА, «ГЕЙ, ВИДНО СЕЛО» Л. ЛЕПКОГО

Мета: проінформувати учнів про січових стрільців, вивчити осо­бливості стрілецьких пісень; вміти пояснювати їхні сим­воли, відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень; визначити провідний мотив програмових творів, їхній ідейно-художній зміст; розвивати культуру зв’язного мов­лення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; робити власні…

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВА ТВОРЧА РОБОТА ПРО РОЛЬ І МІСЦЕ ПІСНІ В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів про народ­ну пісню, її різновиди і призначення; вміти грамотно ви­словлювати власну думку, наводячи переконливі докази з творів усної народної творчості; розвивати творчі здіб­ності учнів, їх логічне мислення; пам’ять, вміння послі­довно викладати свої думки, робити…

Конспект: М. ВОРОНИЙ «ЄВШАН-ЗІЛЛЯ»

Мета: стисло ознайомити учнів із життєвим шляхом М. Воро­ного, опрацювати зміст твору «Євшан-зілля», визначити його головну думку; охарактеризувати образ юнака-полов- ця; співвіднести давноминулі події, описані в поемі, з су­часністю; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати власні думки,…