6 клас

Урок узагальнення з теми «Греція в II — першій половині І тис. до н. є.»

Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; про­стежити взаємозв’язок між господарським і духовним роз­витком давньої Греції; удосконалити навички роботи у гру­пі, продовжити формування вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.

Урок узагальнення з теми «Передня Азія»

Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; озна­йомити з культурною спадщиною та релігійними вірування­ми народів Передньої Азії; простежити взаємозв’язок між господарським і духовним розвитком країн; розширити сві­тогляд школярів; показати внесок культури Давнього Сходу в розвиток людської цивілізації.

Повторення та узагальнення матеріалу курсу

Мета: систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення курсу, удосконалити навички робо­ти в групі, продовжити формування вміння висловлювати власне ставлення учнів до проблем, що розглядаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Пізня Рим­ська імперія» та «Давні слов’яни та їхні сусіди»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів за результатами ви­вчення тем шляхом проведення гри «Брейн-ринг», підви­щити пізнавальну активність шестикласників у вивченні іс­торії стародавнього світу. Очікувані результати.

Урок узагальнення з теми «Давні слов’яни та їхні сусіди»

Мета. систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, надати учням можливість висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються. Очікувані результати.

Сусіди давніх слов’ян

Мета: розглянути господарське, суспільне та духовне життя міст-держав північного Причорномор’я в римський період їхньої історії; ознайомитися з особливостями історичного розвитку сусідів слов’ян та простежити, який вплив мали слов’яни та їхні сусіди один на одного.

Слов’яни напередодні Великого переселення народів

Мета: ознайомити учнів із джерелами з історії слов’ян, сформу­вати уявлення про суспільне, господарське життя і духов­ний світ давніх слов’ян, розглянути різні наукові підходи до визначення прабатьківщини слов’ян. Очікувані результати.

Падіння Західної Римської імперії

Мета: дати уявлення про варварські племена, Велике переселен­ня народів, падіння Риму й утворення варварських коро­лівств на території імперії; з’ясувати причини розпаду Рим­ської імперії; ознайомити учнів з останніми десятиліттями існування Західної Римської імперії; з’ясувати значення падіння Римської імперії в стародавній історії.