7 клас

Конспект: Повторення та систематизація знань та вмінь учнів з теми «Функції і графіки»

Мета: повторити та систематизувати набуті учнями знання про зміст основних понять теми та види задач; повторити та систематизувати основні способи дій, що були опановані учнями під час вивчення теми; провести підготовку до підсумкової тематичного оцінювання. Тип уроку: повторення та систематизація…

Конспект: ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З РОЗДІЛУ «РІВНЯННЯ»

Мета: повторити й систематизувати знання учнів про види рівнянь та способи їх розв’язання; повторити та систематизувати способи дій щодо розв’язування рівнянь, якими володіють учні; провести бліцконтроль засвоєння. Тип уроку: повторення та систематизація знань, умінь, навичок.

Конспект: ПОВТОРЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО В 7 КЛАСІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРАЗІВ

Мета: повторити та систематизувати знання про види та способи перетворення буквених виразів, вивчених у 7 класі; повторити та вдосконалити вміння використовувати набуті знання під час розв’язування типових вправ. Тип уроку: повторення та систематизація знань, умінь, навичок.

Конспект: СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ

Мета: повторити та систематизувати знання учнів про зміст основних понять теми «Системи лінійних рівнянь із двома змінними»; повторити й систематизувати вміння та способи дій, якими оволоділи учні під час розв’язування типових задач, передбачених програмою з математики; підготувати учнів до тематичного…

Конспект: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ СПОСОБОМ ПІДСТАНОВКИ

Мета: закріпити знання алгоритму розв’язування систем лінійних рівнянь із двома змінними способом підстановки; вдосконалити вміння і навички, необхідні для застосування названого алгоритму; повторити матеріал попередньої теми щодо кількості розв’язків системи лінійних рівнянь залежно від співвідношення відповідних коефіцієнтів рівнянь.

Конспект: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ДВОХ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ СПОСОБОМ ПІДСТАНОВКИ

Мета: формувати інтуїтивні уявлення про властивості рівносильності системи рівнянь із двома змінними та свідоме розуміння алгоритму розв’язування систем (лінійних) рівнянь з двома змінними, що має назву «спосіб підстановки»; формувати первісні уміння розв’язувати системи рівнянь із двома змінними за алгоритмом «Спосіб…

Конспект: СИСТЕМА ДВОХ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ ТА ГРАФІЧНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ

Мета: засвоїти знання щодо залежності кількості розв’язків системи лінійних рівнянь від співвідношення коефіцієнтів , ,  цих рівнянь; вироблення вмінь застосовувати названу ознаку під час графічного розв’язання систем рівнянь; подальше вдосконалення вмінь розв’язувати системи лінійних рівнянь графічним способом. Тип уроку: засвоєння…

Конспект: СИСТЕМА ДВОХ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ЗМІННИМИ ТА ЇЇ РОЗВ’ЯЗОК

Мета: сформувати уявлення учнів про розв’язок системи рівнянь із двома змінними та графічний спосіб розв’язання систем лінійних рівнянь; виробити вміння: здійснювати перевірку, чи є пара  розв’язком даної системи лінійних рівнянь; використовуючи навички побудови графіка лінійного рівняння з двома змінними, розв’язувати…

Конспект: ЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ З ДВОМА ЗМІННИМИ ТА ЙОГО ГРАФІК

Мета: формувати свідоме розуміння означення лінійного рівняння з двома змінними та вигляду графіка лінійного рівняння з двома змінними (зокрема, його особливих видів); виробляти вміння: відрізняти лінійне рівняння з двома змінними з-поміж інших рівнянь; будувати графіки лінійних рівнянь із двома змінними;…