8 клас

Розв’язування прямокутних трикутників

Тема. Розв’язування прямокутних трикутників Мета: працювати над засвоєнням учнями змісту поняття «розв’язати трикутник» та схем розв’язання чотирьох основних задач на знаход­ження невідомих сторін прямокутного трикутника. Сформувати вмін­ня відтворювати зміст вивчених схем, а також застосовувати їх для розв’язування прямокутних трикутників.

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

Тема. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника Мета: домогтися засвоєння учнями змісту правил знаходження не­відомих сторін прямокутного трикутника, що випливають з означень тригонометричних функцій гострого кута; формувати вміння відтворю­вати зміст цих правил, а також застосовувати правила для знаходжен­ня невідомих…

Формули доповнення. Значення тригонометричних фун­кцій кутів 30°, 45°, 60°. Розв’язування задач

Тема.  Формули доповнення. Значення тригонометричних фун­кцій кутів 30°, 45°, 60°. Розв’язування задач Мета: закріпити знання учнями змісту формул доповнення та чис­лових значень тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°. Сформу­вати вміння застосовувати формули до розв’язування задач.

Формули доповнення. Значення тригонометричних фун­кцій кутів 30°, 45°, 60°

Тема. Формули доповнення. Значення тригонометричних фун­кцій кутів 30°, 45°, 60° Мета: сформувати в учнів свідоме розуміння змісту та доведення теореми, що містить формули доповнення, а також наслідку з неї; до­могтися засвоєння учнями способу обчислення та значень тригономет­ричних функцій кутів 30°,…

Розробка уроку: Тригонометричні тотожності

Тема. Тригонометричні тотожності Мета: домогтися засвоєння учнями означень синуса, косинуса, тан­генса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника та їх влас­тивостей; розглянути тригонометричну тотожність та наслідок із неї; формувати вміння перетворювати тригонометричні вирази за допомо­гою тригонометричних тотожностей.

Конспект уроку: Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

Тема. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника Мета: домогтися засвоєння учнями змісту означень синуса, коси­нуса, тангенса і котангенса гострого кута прямокутного трикутника та їх властивостей, що випливають із теореми Піфагора, подібності пря­мокутних трикутників та властивостей сторін прямокутного трикутни­ка…

Метод площ. Розв’язування задач

Тема. Метод площ. Розв’язування задач Мета: закріпити, систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Площі многокутників». Сформувати в учнів розуміння схеми дій, що відповідають змісту поняття «метод площ». Провести діагнос­тику рівня засвоєння учнями навчального матеріалу розділу ІІІ.

Відношення площ подібних трикутників

Тема. Відношення площ подібних трикутників Мета: домогтися засвоєння учнями змісту та ідеї доведення теоре­ми про відношення площ подібних трикутників. Сформувати вміння відтворювати зміст теореми та застосовувати її під час розв’язування задач.

Конспект уроку: Площа трапеції

Тема. Площа трапеції Мета: закріпити знання учнями формул для обчислення площі три­кутника. Розглянути формулу для обчислення площі трапеції. Форму­вати в учнів уміння та навички застосовувати цю формулу для обчис­лення площі трапеції.

Розробка уроку: Площа трикутника

Тема. Площа трикутника Мета: домогтися засвоєння учнями змісту та ідеї доведення теоре­ми про формулу плоті трикутника й наслідків з неї. Сформувати вміння: відтворювати зміст вивчених формул; записувати формули відповідно до заданих позначень елемен­тів трикутників;