10 клас

Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Металічні елементи та їхні сполуки»; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці. Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок. Форми роботи:…

Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про метали, їх будову, властивості, способи одержання; розвивати вміння й навички складання ОВР, йонних рівнянь, розв’язання задач за рівнянням реакції; формувати уявлення про принципи захисту навколишнього середовища в металургійному виробництві, необхідність збереження навколишнього…

Практична робота № 2 з хімії 10 клас. Розв’язання експериментальних задач

Цілі уроку: перевірити й оцінити практичні вміння й навички у у розв’язанні експериментальних задач; скоригувати знання про властивості металів та їхніх сполук. Тип уроку: практичного застосування знань, умінь і навичок. Форми роботи: самостійна практична робота. Обладнання: таблиця розчинності, набір хімічних…

Ферум. Залізо. Ферум(ІІ) і ферум(ІІІ) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму

Цілі уроку: поглибити й узагальнити знання учнів про метали побічних підгруп на прикладі Феруму. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: семінар, фронтальна робота. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.…

Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання найважливіших сполук Алюмінію

Цілі уроку: розширити й поглибити знання учнів про метали на прикладі Алюмінію — представника головної підгрупи III групи. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: семінар, фронтальна робота. Обладнання: Періодична…

Урок: Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію

Цілі уроку: розширити знання учнів про метали на прикладі лужноземельних металів; вивчити властивості лужноземельних металів, їхніх сполук, способи одержання й застосування на прикладі Кальцію. Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і навичок і творчого застосування їх на практиці. Форми…

Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива

Цілі уроку: поглибити й розширити знання про метали на прикладі лужних металів Натрію й Калію; вивчити зв’язок між властивостями оксидів, гідроксидів, солей Натрію й Калію, їх одержанням і застосуванням; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей Натрію,…

Конспект уроку: Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії

Цілі уроку: ознайомити учнів з поняттям «сплави», їхнім складом, властивостями, процесом руйнування металів під дією навколишнього середовища, основними способами захисту металів від корозії; продовжити формування вмінь і навичок складання рівнянь окисно-відновних реакцій на прикладі хімічної корозії. Тип уроку: комбінований урок…

Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки

Цілі уроку: дати учням уявлення про історію розвитку та значення чорної металургії в Україні; формувати вміння й навички розв’язання задач за рівняннями хімічних реакцій, у яких реагенти містять домішки. Тип уроку: засвоєння вмінь і навичок. Форми роботи: фронтальна робота, групова…

Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі

Цілі уроку: ознайомити учнів з поширенням металів у природі, основними способами одержання металів, реакціями, покладеними в основу одержання металів; ознайомити з основними принципами доменного виробництва; показати взаємозв’язок між властивостями металів, їх поширенням у природі та способами їх одержання. Тип уроку:…