Інформатика

УРОК №50 АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ Й МІШАНІ ПОСИЛАННЯ НА КОМІРКИ ТА ДІАПАЗОНИ КОМІРОК

  Мета уроку, актуалізувати вивчені раніше поняття: електронна таблиця, табличний процесор, комірка, адреса комірки, формула; сформу­вати знання про діапазони комірок та типи посилань, які вико­ристовуються у формулах; розвивати логічне мислення; вихову­вати інформаційну культуру.

УРОК №48 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 13. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ГРАФІЧНИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ ДАНИХ

  Мета уроку: сформувати практичні навички роботи з графічними компо­нентами, додавання зображення на форму, використання пікто­графічних кнопок для розробки зручного наочного інтерфейсу; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

УРОК №47 ВІДОБРАЖЕННЯ БАЗОВИХ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ – ЛІНІЯ, ПРЯМОКУТНИК, СЕКТОР, ЛАМАНА, ЕЛІПС, НАЛАШТУВАННЯ СТИЛЮ ТА КОЛЬОРУ ПРИМІТИВІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ.

  Мета уроку: сформувати уявлення про графічні можливості середовища програмування Delphi 7, принципи формування зображень на формі; сформувати вміння використовувати графічні методи для створення зображень; розвивати просторову уяву, уміння самоор­ганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну куль­туру та сприяти розширенню кругозору учнів.

УРОК №46 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ПОВТОРЕННЯМИ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

  Мета уроку: сформувати практичні навички складання та виконання ал­горитмів із повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин; формувати навички самостійної роботи, вміння викори­стовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером. Обладнання: підручник, ПК із встановленою системою програмування Delphi…

УРОК №43-45 ТЕМА. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ.  ЦИКЛ ІЗ ПЕРЕДУМОВОЮ

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з передумовою; сформувати вміння складати алгоритми з по­втореннями для розв’язування задач; розвивати алгоритмічне та логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №41-42 АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ.

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з параметром; сформувати вміння складати, виконувати і зміню­вати алгоритми із заздалегідь відомою кількістю повторень, ви­користовувати для виведення значень змінних елемент керуван­ня

УРОК № 39-40 ТЕМА. ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ, ПРАПОРЕЦЬ, ВИПАДАЮЧИЙ СПИСОК.

  Мета уроку: сформувати уявлення про правила створення і налаштуван­ня властивостей елементів керування перемикач і прапорець; сформувати вміння програмувати обробку події вмикання пере­микача і встановлення прапорця;- розвивати алгоритмічне та ло­гічне мислення, уміння, самоорганізації навчальної діяльності.

Урок № 36 ТЕМА. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМИ

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороче­ної і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями; розвивати алгоритмічне та логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну…

УРОК №35 ВЕЛИЧИНИ ТЕКСТОВОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ. ЕЛЕМЕНТ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: ТЕКСТОВЕ ПОЛЕ.

  Мета уроку; сформувати уявлення про символьний тип даних і операції, які можна виконувати над символами; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №34-35 ВЕЛИЧИНИ ЛОГІЧНОГО ТИПУ, ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

  Мета уроку: сформувати уявлення про логічний тип даних і операції, які можна виконувати над даними логічного типу; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов; розви­вати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяль­ності; виховувати інформаційну культуру та сприяти розширен­ню кругозору…