31 728 перегляд(ів)

Цінність життя і здоров’я людини. Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей

Мета:

сформувати в учнів поняття про цінність життя й здоров’я лю­дини, показати, яке місце посідає здоров’я в ієрархії життєвих цінностей.

Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати цінність життя й здоров’я людини, показувати місце здоров’я в ієрархії життєвих цінностей.

Базові поняття й терміни: здоров’я, життєві цінності.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I.  Організаційний етап

II.      Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації

 «Григорій не займається спортом, не робить зарядку, сидить допізна біля телевізора або за комп’ютером, рідко бере в руки книгу. Але коли його запита­ли, чи дбає він про своє здоров’я, то він відповів, що так, дбає. Як ви думаєте, у чому виражається і як проявляється реальна турбота про своє здоров’я?»

III.    Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

■ 1. Життєві цінності й здоров’я людини

Життєві цінності людей формуються у сфері культури. Саме культура формує й спрямовує нашу діяльність, мислення й почуття, наші інтереси, оцінки й моральні норми. Життєві цінності — це те, що люди вважають важливим для свого життя, що визначає мету й мотиви їхньої діяльності, це те, про що вони мріють і чого прагнуть.

Будь-яка людина має індивідуальну культуру. Життєві цінності теж є індивідуальними й можуть у чомусь збігатися в різних людей, а в чомусь відрізнятися. Людям не властиво щодня говорити про життєві цінності, предметом обговорення частіше є інтереси, які пов’язані з життєвими цін­ностями. Про життєві цінності людей можна судити за їхніми вчинками та поведінкою в цілому. Розуміти себе, розуміти інших людей — це значить розуміти ті цінності, якими керуєтеся ви самі та інші люди.

Кожна людина орієнтується, як правило, не на одну яку-небудь цін­ність, а на кілька життєвих цінностей, розташованих у певній ієрархії. Вони можуть цілком уживатися одна з одною, але можуть бути й несумісними, і тоді людина поводиться суперечливо, перебуває в розладі сама із собою.

Дуже важливим є момент формування власної шкали цінностей. Однією з важливих життєвих цінностей, як ви вже знаєте, є здоров’я. До життєвих цінностей психологи відносять також цікаву роботу, благополуччя в родині, упевненість у собі, самостійність, наявність гарних і вірних друзів, творчість, красу природи й мистецтва, свободу, життєву мудрість, суспільне визнання.

Яке ж місце посідає в цьому переліку здоров’я?

■ 2. Здоров’я в ієрархії життєвих цінностей

Ієрархією називають розташування частин або елементів цілого в по­рядку від найвищого до найнижчого. Для когось найважливішою життєвою цінністю, яку він ставить на перше місце, є свобода, для когось — матері­альне благополуччя, для когось — творча й цікава робота.

На жаль, більшість людей усвідомлюють цінність здоров’я тільки тоді, коли виникає серйозна загроза для здоров’я або коли воно вже значною мірою втрачене. Тоді хочеться його повернути. Тим часом здорова людина, як правило, рідко замислюється про своє здоров’я. Однак здорова людина може й повинна орієнтуватися у своєму способі життя на позитивний досвід старшого покоління й на негативний досвід хворих людей.

Важливою складовою здорового способу життя є не тільки відсутність хвороб, але й відчуття щастя, гармонії із собою й навколишнім світом, твор­чість, можливості власної реалізації.

■ 3. Основи психологічних і моральних принципів безпеки людини

Принципи безпеки людини будуються на певних психологічних і мо­ральних основах.

Мораль — це особлива, культурно-нормативна форма соціальної регу­ляції людських стосунків. Мораль — це складне явище. У ній розрізняють такі елементи, як моральна свідомість, моральні стосунки, моральні вчин­ки. Несформовані моральні принципи або їхня відсутність можуть загро­жувати безпеці людини.

Серед десяти знаменитих заповідей, які Господь, згідно із Біблією, дав Мойсею, є й такі: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправ­диво проти ближнього свого, не бажай дому ближнього свого. Ці заповіді стосуються й безпеки людини.

На людину можуть впливати, унаслідок чого вона може діяти, завдаю­чи шкоди власному здоров’ю. Щоб вижити, треба знати необхідні принципи психологічного самозахисту, як швидко розпізнати неправду й подолати стрес і перемогти будь-який страх. Слід навчитися розпізнавати обман і за­хищатися від маніпулювання собою.

Оскільки психологічна безпека тісно пов’язана із психологічним здоров’ям, є ціла наука — психогігієна. Це система заходів, спрямованих на збереження й зміцнення психологічного здоров’я. Слід пам’ятати про те, що психологічна безпека визначається вашими навичками саморегуляції, ефективного спілкування, вашим умінням протистояти різним чинникам ризику.

Питання впливу на свідомість і підсвідомість людини завжди хвилюва­ли людей. Нові інформаційні технології, засоби масової комунікації в бага­то разів підсилили можливості такого впливу на психіку людини. З’явилося поняття «інформаційно-психологічна безпека», що означає стан захищенос­ті людей від негативних інформаційно-психологічних впливів. Такі впливи можуть призводити до негативних наслідків для особистості, наприклад, до заподіяння шкоди здоров’ю, до блокування на неусвідомлюваному рівні свободи волевиявлення людини, штучного нав’язування їй синдрому залеж­ності, маніпуляції її свідомістю, руйнування її духовності.

Проблема забезпечення інформаційно-психологічної безпеки надзвичай­но актуальна для світової спільноти в цілому. Забезпечення інформаційно-психологічної безпеки є одним з найважливіших завдань держави. Будь-яка людина повинна бути захищена від негативних інформаційно-психологічних впливів на її психіку.

Робота в групах. Робота з підручником Учні вивчають відповідні сторінки підручника, працюють з ілюстра­ціями, таблицями, схемами.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Робота із зошитом. Виконання практичної роботи на с. 63—64.

Практична робота № 6

Тема:   Визначення місця здоров’я в ієрархії життєвих цінностей

Мета:   навчитися визначати місце здоров’я в ієрархії своїх життєвих цінностей.

Хід роботи

■ 1. Оцінювання життєвих цінностей

Оцініть зазначені в таблиці життєві цінності в балах від 1 до 16. Най­вища оцінка — 1, найнижча — 16.

Кожну оцінку можна використовувати тільки один раз.

Визначення місця здоров’я в ієрархії життєвих цінностей

 

1. Самостійність як незалежність у судженнях та оцінках  
2. Упевненість у собі (незалежність від внутрішніх протиріч і сумнівів)  
3. Матеріальна забезпеченість (відсутність матеріальних труднощів у житті)  
4. Здоров’я (фізичне й психічне)  
5. Задоволення (життя, сповнене задоволень, приємного про­ведення часу, безліч розваг)  
6. Цікава робота  
7. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною)  
8. Свобода й незалежність у вчинках і діях  
9. Краса (відчуття прекрасного в природі й мистецтві)  
10. Гарні й вірні друзі  
11. Пізнання (можливість самоосвіти, розширення кругозору, інтелектуального розвитку)  
12. Щасливе сімейне життя  
13. Творчість (можливість творчої діяльності)  
14. Суспільне визнання (повага з боку інших людей, колекти­ву, товаришів)  
15. Активне діяльне життя  
16. Рівність (братерство, рівні можливості для всіх)  

■ 2. Формулювання висновків.

Робота з підручником Роботу з текстом підручника можна зорганізувати в групах, запропо­нувавши прочитати текст § 15 і обговорити такі запитання.

■  Як формуються життєві цінності?

■  За якими критеріями можна судити про життєві цінності людей?

■  Наведіть приклади власних важливих життєвих цінностей.

■  Яке місце має посідати здоров’я в системі життєвих цінностей і чому?

■  Чому здоров’я батьків часто для підлітка є більш значущим, аніж власне здоров’я?

■  У чому переваги здорового способу життя?

■  У чому полягає психологічна безпека людини?

■  На яких психологічних і моральних основах будуються принципи без­пеки людини?

■  Як можуть впливати на психіку людини нові інформаційні технології й засоби масової комунікації?

V.      Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання № 1—2 на с. 59—60.

VI.    Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 15, відповісти на запитання після параграфа.

2)У робочому зошиті виконати завдання № 3—5 на с. 60—61.

VII.   Підбиття підсумків уроку

Icon of Цінність життя і здоров'я людини  Здоров'я в ієрархії життєвих цінностей Цінність життя і здоров'я людини Здоров'я в ієрархії життєвих цінностей (15.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *