14 937 перегляд(ів)

Глобальні небезпеки. Людський чинник у формуванні безпеки людини

Мета:

сформувати в учнів поняття про глобальні небезпеки й людський чинник у формуванні безпеки людини.

Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструвати глобальні небезпеки й людський чинник у формуванні безпеки людини.

Базові поняття й терміни: глобальні небезпеки, людський чинник.

Тип уроку:   вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

  1. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемного питання «Як ви думаєте, чи є такі небезпеки, що торкаються відразу всіх лю­дей, які живуть на планеті Земля?»

III.    Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

■ 1. Поняття про небезпеку

Людина живе в дуже складному природному й техногенному середови­щі, взаємодіючи з ним і впливаючи на нього. Результат взаємодії людини із середовищем проживання може бути як позитивним, так і негативним. Уже в самій взаємодії прихована певна небезпека.

Небезпека — це негативна властивість живої й неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, ма­теріальним цінностям. Небезпекам не притаманна вибіркова властивість, їхнього впливу зазнає і людина, і природне середовище, і матеріальні цін­ності, створені людиною.

Небезпеки можуть бути індивідуальними, що стосуються конкретної людини, колективними, що загрожують групі людей, та глобальними, що загрожують усьому людству.

Так, наприклад, відкритий каналізаційний люк становить небезпеку для конкретної людини — вона може в нього впасти й зламати ногу; аварія на очисних спорудах — це серйозна небезпека для цілого міста, а забруд­нення Світового океану є катастрофою для всього людства.

Джерелами небезпек є природні процеси та явища, техногенне сере­довище й дії людей, тому розрізняють небезпеки природного й антропоген­ного походження.

Природні небезпеки спричинені стихійними явищами, кліматичними умовами, рельєфом місцевості тощо. Антропогенні небезпеки пов’язані з ді­яльністю людей.

■ 2. Глобальні небезпеки

Глобальні проблеми сучасності — (від лат. «дІоЬш» — «куля») — це головні, ключові проблеми, від розв’язання яких залежить саме існування, збереження й розвиток цивілізації, це проблеми, що стосуються всієї земної кулі, всього людства.

Характерною ознакою сучасної цивілізації є зростання кількості гло­бальних небезпек. Мова йде про загрозу термоядерної війни, ріст озброєнь, нераціональні витрати природних ресурсів, хвороби, голод, бідність тощо. До глобальних проблем людства належать:

■  проблема збереження миру й забезпечення процесів обмеження озброєнь;

■  проблема ліквідації голоду й хвороб;

■  проблема охорони навколишнього середовища;

■  демографічна проблема людства;

■  проблеми забезпечення сировиною й енергією;

■  проблеми використання ресурсів Світового океану;

■  проблема освоєння космічного простору.

Глобальні небезпеки загрожують самому існуванню цивілізації й жит­тю на нашій планеті. Особливістю глобальних проблем є те, що вони не мо­жуть бути розв’язані зусиллями окремих країн. Вони потребують цілеспря­мованих та організованих зусиль усієї світової спільноти. А нерозв’язаність глобальних проблем може призвести в майбутньому до серйозних, можливо, незворотних наслідків для всього людства.

■ 3. Глобалістика

Існує особлива галузь знання — теорія глобальних проблем, або глоба­лістика. Це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв’язання глобальних проблем. Глобалістика тісно пов’язана з іншими науками: біоло­гією, екологією, геологією, геохімією, геофізикою, ґрунтознавством тощо.

Глобальні екологічні проблеми є результатом взаємодії людської ци­вілізації й навколишнього середовища в епоху промислового розвитку. До них належать:

■  демографічна проблема (наприклад, негативні наслідки зростання чи­сельності населення);

■  енергетична проблема (наприклад, дефіцит енергії та пошук нових її джерел);

■  харчова проблема (необхідність досягнення повноцінного рівня харчу­вання кожної людини);

■  проблема збереження природних ресурсів (сировинні й мінеральні ре­сурси виснажуються ще з часів бронзового віку; запаси прісної води й кисню атмосфери є обмеженими; також є актуальним збереження генофонду людства та біорізноманітності);

■  проблема захисту навколишнього середовища й людини від впливу шкід­ливих речовин (відомі невтішні факти масового викидання китів на узбе­режжя, ртутних та інших катастроф та спричинених ними отруєнь).

Метод глобального моделювання передбачає вивчення глобальних про­цесів за допомогою математичних моделей та комп’ютерної техніки.

■ 4. Людський чинник у формуванні безпеки людей

Безпека самої людини багато в чому визначається людським чинни­ком, тому виникла потреба в культурі безпеки життєдіяльності. Культура безпеки життєдіяльності спрямована на підвищення рівня розвитку кон­кретних людей, соціальних груп, суспільства в цілому, на формування сте­реотипу їхньої безпечної поведінки.

Культура безпеки життєдіяльності є одним з основних чинників за­безпечення безпеки людей, стабільного соціально-економічного розвитку суспільства й держави.

За оцінками вчених, причинами понад 80 % аварій та техногенних катастроф є помилки персоналу, тобто людей, які працюють на потенційно небезпечних виробництвах. Для того щоб це не траплялось, якраз і потрібна особлива культура.

Основною метою культури безпеки життєдіяльності є зниження ри­зиків за рахунок людського чинника. Для ефективної протидії небезпекам необхідно, щоб людина мала належні знання, уміння й навички, володіла потрібною інформацією, а також мала мотивацію, бажання, усвідомлено ставилася до забезпечення власної безпеки й безпеки інших людей. При цьому мотивація створення безпеки не повинна обмежуватися тільки ін­стинктом самозбереження, але й поширюватися на інших людей.

Робота в групах. Робота з підручником Учні вивчають відповідні сторінки підручника (§ 3), працюють з ілю­страціями, таблицями, схемами.

IV.    Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Робота із зошитом Виконання завдань № 1—6 на с. 11—13.

Робота з підручником Роботу з текстом підручника можна зорганізувати в групах, запропо­нувавши прочитати текст § 3 й обговорити такі запитання.

■  Що таке небезпека? Які небезпеки є глобальними?

■  Які глобальні небезпеки, спричинені людським чинником, ви знаєте?

■  Що вивчає наука глобалістика?

V.      Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання, запропоновані до даної теми.

VI.    Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 3, відповісти на запитання після параграфа.

2)У робочому зошиті виконати завдання № 7—9 на с. 13—14.

VII.   Підбиття підсумків уроку

Icon of Глобальні небезпеки Глобальні небезпеки (12.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *