7 048 перегляд(ів)

Групи слів за значенням. Анто­німи. Ознайомлення зі словником антоні­мів

Мета: поглибити вивчене про анто­німи, показати їхню роль у мовленні; на­вчати добирати антоніми до слів, доречно вживати їх; формувати вміння користу­ватися словником антонімів; збагачувати лексикон учнів; розвивати логічне мислен­ня, пам’ять, творчі здібності; виховувати почуття згуртованості, виробляти оптиміс­тичне світосприйняття, прагнення жити мирно і дружно.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дослідження-спостереження.

За синіми морями, за високими горами сусідили дві держави. Ними правили дуже різні володарі. Один був високий і тоненький, інший низький і товстенький. Перший чорня­вий, а другий білявий.

 • Доведіть, що зовнішність володарів держав була контрастною. Які слова до­помогли створити таку картину? Як вони називаються? Запам’ятайте, що антоніми утворюють пари. Визначте антонімічні пари у цьому тексті.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-реконструкція.

І країни, якими правили володарі, були аб­солютно відмінні.

У першій країні люди прокидалися пізно. Вони весь час сумували, бо чого ж радіти, коли на вулиці суцільна чорна ніч. Ця тьма зробила мешканців країни злими людьми, які ненавиділи все і всіх.

 • Запишіть попередній текст, замінив­ши виділені слова антонімами та правиль­но узгодивши їх із іншими словами. Роз­почніть так: «У другій країні…».
 • Як змінився зміст тексту? Зробіть ви­сновок про роль антонімів у мовленні.
 • Слова яких частин мови можуть утво­рювати антонімічні пари?
 • Придумайте назви для обох країн. Чи допомогли вам це зробити антоніми?

Антонімічна мозаїка. Робота зі слов­ником антонімів.

Мешканці обох країн часто спостерігали за життям своїх сусідів. І склали про них певну думку. Мабуть, і у вас сформувалося вражен­ня про жителів країн.

 • Згрупуйте слова в антонімічні пари. У разі потреби зверніться до словника.

Методична ремарка. Учитель має по­яснити, як побудований словник антонімів, як користуватися ним.

Оптимісти, егоїсти, «жайворонки», нудьгу­вати, «сови», песимісти, сльози, альтруїсти, ве­селитися, сміх.

 • Чи можна об’єднати в антонімічні пари назви птахів – сова і жайворонок? Коли ж ці слова стають антонімами? Щоб дати правильну відповідь на запитання, ознайомтеся з поданою інформацією.

Жайворонками називають тих людей, які прокидаються на світанку, при цьому почина­ють енергійно займатися домашніми справами. Люди-жайворонки засинають рано. Уже о 20– 21-й годині їм хочеться спати.

Люди-сови ведуть інший спосіб життя. Про­кидаються здебільшого після 9–10-ї години. Лягають спати дуже пізно, часом аж під ранок.

Запам’ятайте! Слова сова і жай­воронок у переносному значенні є контек­стуальними антонімами, тобто становлять антонімічну пару лише в контексті.

Антонімічна фізкультхвилинка.

Жителі другої країни хотіли трішки роз­веселити своїх сусідів, підняти їхній настрій. Вони спостерігали за їхніми рухами та робили навпаки. Це було дуже цікаво. Хочете переко­натися? Спробуймо зробити так само.

Методична ремарка. Учні виконують рухи, протилежні до тих, які називає вчитель.

Сядьте. Опустіть руки. Відведіть їх назад. Опустіть праву руку. Опустіть ліву руку. Під­несіть руки догори. Поверніться праворуч. По­верніться ліворуч. Підведіться.

Робота з текстом. Прочитайте текст і виконайте завдання до нього.

Володар першої держави не розумів жартів. Він сприйняв поведінку сусідів як глузування й оголосив їм війну. А війна, як відомо, – це протистояння добра і зла.

Між добром і злом безперервно точиться боротьба, яка, за народними уявленнями, має завершитися перемогою першого.

У давнину на Русі слово добрий мало зна­чення міцний, сильний. І лише згодом прикмет­ник добрий набув значення душевний, лагідний.

Усна народна творчість і зараз розглядає добро і зло як антиподи. Наприклад: Добре роби, добре й буде; Добро довго пам’ятається, а лихо ще довше; Усе добре знаходь, а зле губи.

Водночас добро і зло – це моральні кате­горії, які дають позитивну й негативну оцінку людям, явищам, подіям. Добро розглядається як позитивне в діяльності людини, а зло – як негативне (За В. Ковальчуком).

 • Доведіть, що текст належить до на­укового стилю.
 • Доберіть синонім до слова антипод, щоб пояснити його лексичне значення. Пе­ревірте себе за словником.
 • Назвіть слова, які в сучасній україн­ській мові є синонімами до слова добрий.
 • Назвіть антоніми. До яких частин мови вони належать? Чи є в тексті контек­стуальні антоніми?
 • Визначте основну думку тексту.

Творча робота. Продовжте текст дво­ма-трьома реченнями. Назвіть антоніми, які ви використали. Чи були серед них контекстуальні?

Жителі другої країни знали мудру істину: «Якщо хочеш перемогти ворога – зроби його своїм другом». Вони не зустріли недругів зброєю, а … .

 

Підсумок уроку.

 • Що ви дізналися про антоніми? Яку роль вони виконують у мовленні?
 • Які нові слова вивчили на уроці?
 • Які життєві уроки засвоїли?

 

Домашнє завдання. Записати шість прислів’їв або приказок, у яких є антоніми. Ука­зати, до яких частин мови вони належать.

Icon of Ukr Mov5nov (75) Ukr Mov5nov (75) (33.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *