1 520 перегляд(ів)

Конспект уроку: ЛЮДИНА І БІОСФЕРА

Мета: продовжити формувати в учнів поняття біосфера, розглянути вплив людини на біосферу.

Обладнання: таблиця «Парниковий ефект», «Руйнування озоново­го екрану».

Тип уроку: формування нових знань.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Учитель. Життя нерозривно пов’язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продукта­ми природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Але з часом вплив її на природу неухильно зростав. Сьогодні пропоную вам з’ясувати місце та роль людини в біосферних процесах. IIІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

— Як людина ставилась до природи в різні історичні епохи? (Клас бажано розподілити на групи і запропонувати дослідити це питання на базі знань з історії.)

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Місце і роль людини в біосферних процесах

Біосфера як досить динамічна планетарна екосистема в усі періоди свого еволюційного розвитку постійно змінювалася під впливом різних природних процесів. Наслідком тривалої еволюції біосфери стала її здатність до саморегуляції і нейтралізації негативних процесів. Дося­галося це шляхом складного механізму кругообігу речовин.

Головною подією еволюції біосфери було пристосування організмів до змінених умов шляхом внутрішньовидової інформації. Гарантом динамічної стійкості біосфери впродовж мільярдів років була природна біота у вигляді угруповань і екосистем в необхідному об’ємі.

Поява людини та зростання сумарного ефекту впливу господарської діяльності стали вирішальним фактором порушення стабільності біо­сфери та скорочення її біологічної різноманітності. Упродовж розвитку людства відбувалося перетворення екологічних зв’язків у соціально-екологічні, що обумовлювало за собою все більшу незалежність людини від навколишнього середовища Вплив людини на навколишнє середовище пов’язаний з викорис­танням знарядь праці, енергії та інформації.

У часи, коли Землю населяли стародавні гомініди, зберігався за­мкнутий цикл у користуванні природними ресурсами. Досягнення певної рівноваги в темпах використання продуктів Землі й природного відтворення споживаних ресурсів забезпечувало як стабільність вза­ємовідносин первісних людей з природою, так і надзвичайну стійкість самого суспільства.

За останні 10 тис. років відбулася вирішальна подія на шляху отримання людиною розумною незалежності від середовища існу­вання — стався перехід від збиральництва і полювання до виробни­цтва їжі. Виробництвом їжі займається тільки людина. Таким чином з’явилося сільське господарство і, як його наслідок, осілість людей і виникнення постійних поселень.

Наступний етап розвитку людини характеризувався формуван­ням регулярних транспортних потоків, посилився обмін культура­ми — представниками різних континентів, розвитком промислового виробництва. У XXI століття людство увійшло з великими можливостями науково-технічного прогресу, але й породжує багато екологічних криз.

2. Характеристика антропогенного впливу на біосферу

Антропогенний фактор — вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища.

Людина — це єдина істота, яка своєю діяльністю змінює стан біо­сфери Антропогенні фактори принципово відрізняються від факторів природних. У більшості випадків антропогенні фактори є наслідкомвиробничої діяльності суспільства, і лише іноді вони створюються зі спеціальною метою змінити елементи природи в бажаному напрямі (насадження лісів, створення водосховищ, знищення шкідливих ор­ганізмів і т. д.)

Усі діючі в природі антропогенні фактори можна об’єднати в чо­тири групи:

• тіла (рельєф, водойми, канали, оброблювані ґрунти, споруди і бу­дівлі, інтродуковані організми та ін.) мають просторову визначе­ність і довготривалість дії;

• речовини (звичайні і радіоактивні хімічні речовини, штучні хі­мічні сполуки й елементи, аерозолі, стічні води і вентиляційні викиди та ін.) надходячи в природу, не мають просторової ви­значеності, постійно змінюють концентрацію і мігрують у сере­довищі, змінюють ступінь впливу на елементи природи у зв’яз­ку з динамікою концентрації в середовищі. Одні з них нестійкі і швидко руйнуються, інші можуть зберігатися в незмінному вигляді тривалий час, акумулюватися в навколишньому сере­довищі;

• процеси (різноманітна діяльність людини в природі, вплив на природу домашніх тварин і культивованих рослин, знищення шкідливих і відтворення корисних організмів, збирання дико­рослих рослин, добування в природі корисних тварин, добування корисних копалин, Зараз на планеті діє величезне різноманіття антропогенних фак­торів. У багатьох районах вони за своєю дією можуть переважати над природними, визначаючи характер розвитку всіх сфер планети.

Відомий еколог Б. Коммонер (1974) виділив п’ять, на його думку, основних видів утручань людини в екологічні процеси:

• спрощення екосистеми і розривання біологічних циклів;

• поява генетичних змін в організмах рослин і тварин;

• введення в екосистему нових видів;

• концентрація розсіяної енергії у вигляді теплового забруднення;

• зростання отруйних відходів від хімічних виробництв.

В узагальненому вигляді шляхи впливу людини на компоненти біосфери і процеси, що в ній відбуваються.

Найбільш небезпечним і найбільш поширеним видом негативного впливу людини на біосферу є забруднення.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Завдання. Поетапно охарактеризувати виробництво хліба (на кож­ному етапі робити акцент на вплив діяльності людини на природу).

VI. Підсумок уроку

Основною стратегією поведінки людини в біосфері повинна стати екологічна культура, основні принципи якої — повага до всього живо­го, повага до природи, тобто до біосфери та її складових компонентів. Людина повинна відмовитися від споживацького ставлення до при­роди і сприйняти філософію взаємозв’язку всього живого і неживого в природі. Тільки такий підхід зможе забезпечити гармонійний роз­виток людини і природи.

VIІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний текст підручника.

Icon of Prirod6 (26) Prirod6 (26) (9.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *