10 595 перегляд(ів)

Конспект уроку: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких

МЕТА: ознайомити учнів із художньою спадщиною предків — скарбами скіфських курганів; вивчати спадщину через пізнання трипільсь­кої культури; формувати навички відтворення нового матеріа­лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам’ять, естетичне відношення до духовних та матеріальних цін­ностей свого народу; виховувати розуміння учнями народного ужиткового мистецтва як особливої загальнолюдської мови.

 

ОБЛАДНАННЯ: карта світу, фотографії і карти місць розташування трипільських поселень і скіфських курганів, фо­торепродукції трипільських та скіфських виробів; макаронні вироби, клей, фольга, пластилін, матеріал за вибором, альбом.

 

ХІД  УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Оголошення теми і мети уроку.

 

 II.    АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання до учнів

•   Хто такі скіфи? (Кочівники, кінні лучники, наші предки.)

•   Яку територію вони заселяли? (Від берегів Дунаю до Великої Китайської стіни.) Покажіть її на карті.

Слово вчителя

Розповідь супроводжується показом взірців скіфсько­го мистецтва.

Мистецтво Скіфії

Загальною назвою «скіфи» об’єднують різні кочові племена, що прийшли з Азії і протягом деся-тиліть існували на просторах південноукраїнського степу. Скіфів вважали надзвичайно войовничим на-родом. Існує думка, що Велику ки­тайську стіну було споруджено з метою стримувати їхні набіги. Вони утвори­ли самобутню цивілізацію — Скіфське царство зі столицею держави Неаполем Скіфським, що простиралося від берегів Дунаю до Великої Китайської стіни, їхня культура — це культура величезного світу: північне Причорномор’я, Ку­бань, Алтай, Південний Сибір. На півдні вона стикалася з давньогрецькою, на заході — культурою кельтських племен, на сході — культурою народів Передньої Азії та Китаю.                                   ;

Розквіт скіфського мистецтва припадає на VII—VI ст. до н. е. У Скіфії бу­ли тоді лише зачатки державності, рабовласницького ладу, не було чіткого кла­сового розподілу і писемності. Життя скіфів було яскравим і насиченим, таким було і породжене цим життям мистецтво.

 

Евристична бесіда

•   Виходячи зі способу життя скіфів, скажіть, який вид мистецтва був най­більше поширений?

•   Що або кого вони зображували?

•   Як вони зображували фігури тварин?

 

Учитель.

Скіфське мистецтво — це різьблення по дереву і кістці, а голов­не — це віртуозна обробка металу. Скіфи володіли секретами багатьох сплавів, займалися литтям, тисненням, карбуванням, знали спайку, зернь, філігрань.

Усі предмети виконувались у своєрідній художній манері, наче численні скіфські майстри, домовилися і про сюжети, і про особливі прийоми. У різьб­ленні по дереву і кістці, литті з бронзи, золота та срібла відтворювались постаті звірів або фантастичних істот. Зображення виконувались у своєрідній художній манері, яка дістала назву «звіриного стилю». Скіфські художники, могли точно виразити сутність кожного звіра.

Найбільша у світі колекція скіфських виробів зберігається в Ермітажі — музеї у Санкт-Петер-бурзі.

 

Проблемна бесіда

• Спробуйте описати, у чому виявляється скіфський «звіриний стиль»? (Образ реальний, переданий

влучно і виразно. Фантастичне перетворення (таємниця, магія).)

У V—IV ст. до н. е. скіфське мистецтво змінюється. Фантазія перемагає реальність. В образах, предметах знаходимо більше декоративності, орнаментальності. Фігурки тварин стають пласкими, схематичними, і тепер уже не мож­на сказати, який саме це звір.

Греки і скіфи були сусідами. Скіфи торгували із грецькими містами і часто робили замовлення античним майстрам. Так утворився греко-скіфський стиль. Відбувалося взаємопроникнення двох сусідніх культур. Народжувалися уні­кальні творіння, що збереглися завдяки скіфським похованням.

Яскравий приклад греко-скіфського стилю — Золота царська пектораль знайдена в70-ті рр. XX ст. у Дніпропетровській області (курган Товста Моги­ла), її вага — 1 кг 150 г, діаметр — ЗО см. Це нагрудна прикраса скіфського ца­ря; сучасні вчені вважають, що в ній закодований скіфський календар — зодіак, повний своїх таємниць.

Усе поле пекторалі розділене на три місяцеподібні яруси за допомогою ду­же тонких трубочок. Нижній і верхній яруси заповнені скульптурними компо­зиціями, середній прикрашений рослинним орнаментом, закріпленим на пластині.

У центрі нижнього ярусу три сцени боротьби коня із двома грифонами. (Грифон — фантастичний звір, крилатий лев з орлиною головою). Далі — зоб­раження дикого кабана й оленя з леопардом і левом, за ними показана боротьба собаки із зайцем. Чим ближче до країв, тим менші фігурки і спокійніші сцени боротьби.

На середньому ярусі розташовані великі квіти, інкрустовані блакитними емалями, і п’ять скульптурних зображень птахів. Центром усього витвору й се­редня сцена верхнього ярусу. Двоє роздягнених до поясу скіфів шиють одяг. Золоте руно — центр композиції. Один зі скіфів тримає в руках голку, побачи­ти яку можна тільки зі зворотного боку. Далі по обидва боки від центра розта­шувалися скульптурні зображення кобили з лошам, корови з телям, скіфів, що доять корову й овець, за ними — вівці з ягнятами, кози, зайці; закінчують ком­позицію качки.

Пектораль— це не просто прикраса, це ритуальна річ. Як видно, рос­линний орнамент символізує дерево життя. Ключем до розуміння компози­ції сюжету є центральна сцена. Двоє скіфів готуються до ритуального свята. Скіфи ніколи не зображувалися оголеними. Навіть греки, виконуючи їхні за-

мовлення, одягали фігурки людей. Скіфи ж знімали одяг тільки для риту­альних дій.

Пектораль — унікальна річ. За простотою і виразністю їй немає рівних. От­же, завдяки творам мистецтва можна скласти уявлення про життя і побут на­ших предків.

 

Інтерактивна гра «Запитання — відповідь»        

(Один учень задає питання, спираючись на знання курсу історії чи мистец­тва, а другий відповідає та задає своє наступному (за власним вибором) учню. Відповідь повинна бути чіткою і короткою.)

•   Як називається насипний пагорб, під яким покоїться скіфське поховання? (Курган.)

•   Виходячи зі способу життя скіфів, що або кого вони зображували? (Голов­ний герой скіфського мистецтва — звір).

•   Що було головним багатством скіфів? (Коні.)

•   У яких ще давніх художників звір був головним об’єктом творчості? (У пер­вісних.)

•   Де первісні люди зображували звірів? (На стінах печер.)

•   Скіфи — кочові племена. Де ж можна було побачити їхні витвори? (Вони прикрашали речі, зброю.)

Трипільська культура

Запитання до учнів

•   Хто такі трипільці? (Землероби.)

•   Яку територію вони заселяли? (Біля Києва на теренах села Трипілля) По­кажіть її на карті.

 

Слово вчителя

(Розповідь вчителя супроводжується розглядом  взірців трипільської культури.)

Яскравою землеробною культурою на території України була трипільська. Назви «трипільська культура», «трипільці» — умовні (за місцем знахідки).

У 1890-х рр. археолог Вікентій Хвойка, ведучи розкопки на «Кирилівсь­ких Висотах» у Києві і біля села Трипілля, несподівано виявив уламки праісто­ричної кераміки, вкритої мальованим орнаментом, глиняні фігурки та крем’яне і кістяне приладдя. Ці знахідки були зовсім не схожі на інші пам’ятки старови­ни в Подніпров’ї. В. Хвойка провів дослідження нових поселень і відкрив ши­роко тепер відому в археології Європи трипільську культуру, датовану 4—2 тис. до н. е.

Провідною характеристичною ознакою трипільної культури є кераміка. Во­на зроблена з добре

відмоченої глини, ретельно випалена і цілком заслуговує на ім’я праісторичної української теракоти. Посуд був ліплений руками без гончар­ного кола, стінки — надзвичайно тонкі.

Європейської слави трипільській кераміці принесла її мальована орнамен­тація. Виділяється посуд із багатобарвним орнаментом: на червоне тло наносили малюнок двома фарбами, чорною і білою, або однобарвним орнаментом. Розпис виконувався одною чорною або темно-гнідою (коричневою) фарбою і часом обводився тонкою білою або червоною лінією.

Окрім мальованого орнаменту, був ще орнамент прокреслений або жолоб­ковий і «продряпаний». «Продряпаний» орнамент виконували кістяним або дерев’яним приладдям із дрібними зубцями, і він укривав усю поверхню.

Провідні мотиви розпису трипільської кераміки — спіралі і вісімки, волюти, меандр (безконеч-ник) та стилізовані складні композиції, що зображують жінку і бика, змія, обличчя або очі людини, солярні знаки.

Багатство форм трипільської кераміки дуже велике. Вочевидь, воно було викликане формами хатнього господарства, яке вимагало в одному випадку спе­ціального посуду для зберігання припасів (зерна, муки, овочів) та рідин, а в ін­шому — посуду та для столового вжитку.

Основними видами посуду були глечики, грушоподібні амфори з покриш­ками, горщики, корчаги, округлотілі напівсферичні миски — чаші. Своєрідним є посуд з антропоморфними підставками, зооморфні посудини.

Кольорова палітра розписів посуду трипільців складалась із білого, чорного, ко­ричневого та червоного кольорів. А тло посуду — жовтогаряче, червонувате, біле.

 

Інтерактивна гра «Розшифруй закодоване»

У кожного учня на парті лежать малюнки-схеми зразків трипільської кера­міки. Треба розшифрувати те, що хотів розповісти стародавній майстер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаки води                                                                            чаша-календар

 

Учитель.

Другим виявом трипільського мистецтва була пластика — скуль­птура (глиняні фігурки людей і тварин). Такі фігурки знаходили також на Криті та у Трої, однак у трипільських поселеннях вони різноманітніші. Трипільські фі­гурки людей бувають сидячі і стоячі. Перші більш реалістичні і часто сидять на стільцях. Знайдена в Сушківці Черкаської області фігурка матері, яка нахили­ла голову над немовлям,— найкраще зображення материнства неолітичної доби Європи, котре символізує культ родючості землі, продовжування роду.

Трипільська культура проіснувала на нашій території близько півтори ти­сячі років, а далі занепала.

 

Інтерактивна гра «Запитання — відповідь»

•   Що таке кераміка? (Кераміка, грецьке keramike,— гончарне мистецтво, від keramosглина.)

•   Що   ви   можете   сказати   про  орнамент?   (Орнамент   (від латинського ornamentumприкраса) — це декоративна композиція, яка складається з елементів (мотивів), що ритмічно повторюються.)

•   Що ви можете сказати про ритм? (Ритм (грецьке «узгодженість») чергу­вання, створене закономірним повторенням елементів.)

•   Від чого залежала форма трипільського посуду?

•   Якими засобами трипільці розповідали про своє розуміння світу? (Сим­волічними знаками, з яких вони складали орнамент.)

•   Які різновиди столового посуду були поширені у трипільців? (Глечики, гру­шоподібні амфори, округлотілі напівсферичні миски — чаші.)

•   Якими були кольори розписів? (Білий, чорний, коричневий, червоний. Тло по­суду — жовтогаряче, червонувате, біле)

 

Творче завдання (на вибір учня)

Учитель.

Розгляньте зразки трипільського та  скіфського  мистецтва. Зверніть увагу  на сюжети, художні  й технічні особливості оздоблення виробів.

Отже, сьогодні ви дізналися про багату художню спадщину мудрих та талано­витих наших предків. А тепер спробуйте виявити свій талант. Кожен із вас від­творить один з «експонатів» нашої великої спадщини, який йому найбільше запам’ятався.

 

Завдання

•   Створити скіфську пектораль із макаронних виробів.

•   Створити рельєф «Кінь» або «Лосеня», який імітуватиме техніку карбуван­ня на металі (фольга). Спробуйте передати рух тварини.

Мистецькі поради роботи з фольгою:

—  на аркуші паперу намалюйте обраний персонаж;

—  переведіть, натискаючи, малюнок на фольгу;

—  виріжте виріб.

•   Створити модель прикраси (для корони, зброї, шолома) та декорувати рельєфом (пластилін).

•   Зобразити Грифона, Пегаса чи іншу напівфантастичну тварину у графічній техніці.

•   Намалювати великий скіфський степ акварельними чи гуашевими фарбами.

•   Намалювати за зразком трипільський керамічний виріб.

 

III.    ПІДСУМОК УРОКУ

Учні разом з учителем оцінюють свої роботи. Учитель аналізує кожний із виробів або малюнків і дає можливість кожному учню розповісти про викона­не ним зображення.

 

Учитель.

Отже, зробімо висновок, що у прадавні часи декоративно-ужит­кове мистецтво та скульптура були найпоширенішими видами художньої твор­чості на теренах України.

 

IV.    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати запитання до інтерактивної гри «Запитання — відповідь» за те­мами: «Мистецтво грецьких міст північного Причорномор’я» та «Художня куль­тура Київської Русі».

Icon of Hud Kul10 1 Hud Kul10 1 (226.0 KiB)

Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *