3 280 перегляд(ів)

Контрольна робота № 5. Тестування. Фонетика. Графiка. Орфоепiя.Орфографiя

Мета: перевiрити рiвень засвоєння учнями вивчених у І семестрi тем та сформованостi вмiнь; удосконалювати вмiння виконувати тестовi завдання рiзних рiвнiв;розвивати навички самостiйної роботи,увагу, логiчне мислення, творчi здiбностi;виховувати вiдповiдальнiсть.

Тип уроку: урок перевiрки та облiкуздобутих знань, умiнь i навичок.

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

І варiант.

1-й р i в е н ь(5 б.).

 1. Укажiть рядок, у якому подано лишесинтаксичнi словосполучення

А квiти й дерева, готуватися до свята,Азовське море

Б ранковi заморозки, падає снiг, вiзерунки на склi

В бiля ялинки, святковий настрiй, як своїп’ять пальцiв

Г найкращий дарунок, вручати квiти,надзвичайно приємно

 

 1. Правильно пiдкреслено граматичні основи в реченнi

А Дiти прибираликлас пiсля урокiв.

Б Говерла – це найвища в Українi гора.

В У шкiльнiй їдальнi пахло смачнимипирiжками.

Г Сонце кинуло останнiй свiй промiнь наземлю.

 

 1. Укажiть речення з однорiдними членами (роздiловi знаки вилучено)

А Стихли пташинi голоси лише соловейко не вмовкає.

Б Нiч розсипала зорi i випустила погуляти мiсяць.

В Люди прикрашають подвiр’я цими красивими квiтами.

Г Ця маленька пташка зачаровує своїмголосом усiх людей.

 

 1. Правильно розставлено роздiловi знаки в реченнi

А Восени квiти не втрачають своєї привабливостi, i ще довго нагадують людям про тепле лiто.

Б Нам дуже часто, кажуть, про необхiднiсть додержувати режиму дня.

В Бiлi, пiдберезники, сироїжки: такi гриби ростуть у наших лiсах.

Г Припливайте до колиски, лебедi, якмрiї (В.Симоненко).

 

 1. Укажiть рядок, у якому в усiх словахприголоснi лише глухi

А фiкус, цiпок, тиша, пiчка

Б тостер, штамп, фартух, вечiр

В капуста, кiгтi, усмiшка, нитка

Г скат, персик, чапля, папуга

 

 1. Укажiть рядок, у якому кiлькiстьзвукiв i букв у кожному словi однакова

А мiльярд, пiд’їзд, Уляна, Ярина

Б полум’я, пiджак, пляма, бойовий

В портьєра, пiдживити, поляна, соловей

Г країна, iн’єкцiя, мiльйон, землянка

 

 1. Поєднайте назви роздiлiв науки промову й те, що вивчається у роздiлi

А синтаксис                  1 знаки письма

Б пунктуацiя                2 словосполучення i речення

В фонетика                   3 роздiловi знаки

Г графiка                     4 вимова слiв

5 звуки мовлення

 

2-й р i в е н ь (4 б.).

 1. Розставте роздiловi знаки в реченнi.Зробiть синтаксичний розбiр його.І земля i вода i повiтря все поснуло (М.Коцюбинський).

 

 1. Зробiть фонетичний розбiр словаповiтря.

 

3-й р i в е н ь (3 б.).

Напишiть твiр «Моє улюблене заняття»(6–8 речень). Використайте не менше двохскладних речень.

 

ІІ варiант.

1-й р i в е н ь (5 б.).

 1. Укажiть рядок, у якому немає синтаксичних словосполучень

А цiкава книжка, вiдпочинок на морi, мiйспiврозмовник

Б бити байдики, смачна цукерка, лунаєпiсня

В коло хати; або дощ, або снiг, як снiг наголову

Г школа життя, весела людина, дитиначитає

 

 1. Односкладне речення є в рядку

А Марс – одна з найбiльш дослiдженихпланет Сонячної системи.

Б На зустрiчi всi говорили про щасливi йнезабутнi шкiльнi роки.

В Розвивайся й далi, мово наша рiдна, iпро нас нащадкам вiстку донеси!(О.Пiдсуха).

Г Сизе полум’я вiхтем знялося вгору(Панас Мирний).

 

 1. Укажiть речення, ускладнене звертанням (роздiловi знаки вилучено)

А Ви знаєте як липа шелестить у мiсячнiвеснянi ночi? (П.Тичина).

Б Лети ж рiдне слово лети в рiдний край(Олена Пчiлка).

В Учитель запитав у дiтей чи зрозумiливони пояснення.

Г Учнi повиннi берегти й охороняти природу.

 

 1. Правильно розставлено роздiловi знаки в реченнi

А Верби й верболози сiро-зеленим туманом котилися по рiчцi, i закривали подекуди воду (М.Коцюбинський).

Б Радiли i садок i поле, i долина (Л.Глiбов).

В Айстри, жоржини, гладiолуси: такiквiти буяють у маминому саду.

Г А ранок стрiчав їх холодним дощем, iплакав десь вiтер в саду за кущем(Олександр Олесь).

 

 1. Укажiть рядок, у якому в усiх словахприголоснi лише дзвiнкi

А загiн, обряд, вiйна, ґедзь

Б лютий, жоржина, телевiзор, бiй

В дерево, вода, крапля, дар

Г нацiя, журнал, любов, юнак

 

 1. Укажiть рядок, у якому в кожномусловi звукiв бiльше, нiж букв

А Наталiя, щавель, джаз, вiрнiсть

Б бояриня, щастя, поїзд, бур’ян

В довiр’я, оселя, витязь, годинник

Г полюс, пояс, Ярослав, дощ

 1. Поєднайте назви роздiлiв науки промову й те, що вивчається у роздiлi

 

А орфоепiя

Б пунктуація

В графiка

Г орфографiя

1 написання слiв

2 вимова слів

3 словосполучення i речення

4 знаки письма

5 роздiловi знаки

 

2-й р i в е н ь (4 б.).

 1. Розставте роздiловi знаки в реченнi.

Зробiть синтаксичний розбiр його.

І дерева i кущi i квiти все радiло новому дню.

 

 1. Зробiть фонетичний розбiр словасузiр’я.

 

3-й р i в е н ь (3 б.).

Напишiть твiр «Мiй улюблений шкiльний предмет» (6–8 речень). Використайтене менше двох складних речень.

 

Пiдсумок уроку.

Домашнє завдання. Повторити вивченепро звуки, букви, склад.

Icon of Ukr Mov5nov (50) Ukr Mov5nov (50) (29.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *