4 759 перегляд(ів)

Лексичне значення слова. Од­нозначні й багатозначні слова. Ознайом­лення з тлумачним словником

Мета: ознайомити учнів з метою та за­вданнями розділу науки про мову – лексикології; сформувати поняття про лек­сичне значення слова, багатозначні та од­нозначні слова; показати, як побудовано тлумачний словник, навчати знаходити потрібне слово в ньому; працювати над збагаченням словникового запасу учнів; прищеплювати любов до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бесіда

 • Назвіть вивчені розділи науки про мову.
 • Що вивчається в кожному з них?
 • Яка мовна одиниця є найменшою?

Розв’язання проблемної ситуації. По­дивіться на запис на дошці: НИКВЛОС. Чи можна назвати цю комбінацію звуків словом? Відповідь обґрунтуйте. Складіть з цих літер слово (СЛОВНИК). Що воно означає? Поміркуйте, що потрібно, аби на­бір звуків став словом. (Щоб воно мало значення.)

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Словникова робота. Спробуйте сфор­мулювати визначення цього лінгвістично­го терміна. Порівняйте ваше визначення з таким:

 

Слово – це основна мовна одиниця, що складається зі звуків і називає певні предме­ти, процеси, явища, ознаки.

 

 • Доведіть, що слово

– це основна мовна одиниця;

– складається зі звуків;

– виконує таку функцію, як називання.

Учитель. Сукупність усіх слів мови становить її лексику. Наука, що вивчає лексику, тобто словниковий склад мови, називається лексикологією. Те, що означає слово, є його лексичним значенням. Крім лексичного, слово має ще й граматичне значення. Воно вказує на належність слова до певної частини мови та його граматич­ні ознаки. Наприклад, лексичне значення слова школа – це навчальний заклад, у яко­му здобувають загальну освіту. Граматичне значення цього слова – іменник, жіночий рід, однина, називний відмінок.

В українській мові понад 170 тисяч слів. Тарас Шевченко у своїх творах використо­вував до 20 тисяч слів. Словниковий запас десятирічної дитини становить приблизно 7 тисяч слів.

 • Від чого залежить лексикон, тобто словниковий запас конкретної людини?

Кросворднийакродиктант. Назвіть слова, що мають подані лексичні значення.

Художнє означення; вихователька, яку най­мали до дітей у дворянських родинах; ділянка суші, оточена з усіх боків водою; документ про закінчення загальноосвітньої школи; розділ нау­ки про мову, що вивчає розділові знаки; людина, яка сприймає світ позитивно, вірить у краще.

Відповіді. Епітет, бонна, острів, атестат, пунктуація, оптиміст.

 • Поясніть орфограми у словах-відпові­дях.
 • Підкресліть другу літеру в кожному слові. Яке слово утворилося? (Поступ.) Сформулюйте його лексичне значення.
 • Що робити, коли лексичне значення слова вам невідоме? До якого словника по­трібно звернутися?

Робота з тлумачним словником. Знайдіть у словнику значення слів достемен­но, ковила, строкатий, серпанок.

Методична ремарка.

Важливо показати учням різноманітні словники, бажано невіртуальні: словник Б. Грінченка, 11-томний слов­ник української мови, сучасні тлумачні словники. Структуру словника краще показати на прикладі уміщеного в підручнику тлумачного словничка. Учні мають зрозуміти принцип пошуку потріб­ного слова; що таке словникова стаття; як позна­чається граматичне й лексичне значення слова.

 • Що ви помітили, відшукавши слов­никову статтю до слова серпанок? Скільки значень має це слово? Як позначається у словнику кожне зі значень?

 

 • Знайдіть приклади багатозначних слів, які належать до різних частин мови.

Дослідження-обґрунтування. Доведіть, що слово йде багатозначне. Поясніть, що воно означає в кожному реченні. Доберіть синоніми.

Вулицею міста повільно йде дідусь. Ціло­денно йде дощ. Як швидко йде час! Ця програ­ма йде вже другий тиждень. Усе йде так, як ми і планували.

Робота з текстом. Прочитайте. Вико­найте післятекстові завдання.

За лісом сідало сонце. Воно мерехтіло, мі­нилося, танцювало, переливалося різними бар­вами.

Зачарована Даринка не могла й слова ви­мовити.

– Це сонце грає, – поважно мовила бабуся. – Надзвичайно рідкісне явище. Таке буває лише тоді, коли Земля радіє. І побачити його може не кожен. Тільки людина праведна, справедли­ва й добра ділами. Мабуть, сьогодні ти зробила якусь дуже гарну справу, онучко… (За Т. Щер­баченко)

 • Поясніть розділові знаки в тексті. З’ясуйте його стильову належність.
 • Знайдіть слова, які відповідають та­ким лексичним значенням: забарвлення, колір; те, що відбувається, трапляється.
 • Поясніть лексичне значення виділе­них слів. Визначте граматичне значення їх.
 • Назвіть приклади однозначних і бага­тозначних слів. Поясніть, як ви розрізняєте їх. Яких слів у тексті більше? Відповідь об­ґрунтуйте.

 

Підсумок уроку.

 • Розкажіть, про що ви дізналися на уроці, використовуючи поданий матеріал як приклади.

Гай – невеликий листяний ліс. Полив’яний – прикметник, чоловічий рід, однина, називний відмінок. Пишний сад, пишна сукня, пишне ве­сілля, пишний пиріг. Лексика, лексикон, лекси­кологія.

 

Домашнє завдання. З’ясувати лексичне значення слів зненацька, осоння, кмітливий, квапитися, дошкуляти, левада. Увести їх у речення.

Icon of Ukr Mov5nov (69) Ukr Mov5nov (69) (30.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *