15 061 перегляд(ів)

Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помил­ка (практично). Використання логічного наголосу для виділення у вимові смисло­вого навантаження

Мета: поглибити знання учнів про на­голос, його роль в усному мовленні; озна­йомити з поняттями орфоепічна помилка, логічний наголос; навчати користуватися орфоепічним словником; удосконалюва­ти вміння правильно наголошувати слова, відтворювати їх у фонетичній транскрип­ції; виробляти навички виразного читан­ня художніх творів; розвивати культуру усного мовлення, пам’ять; стимулювати прагнення бути освіченою, ерудованою людиною; виховувати допитливість; при­щеплювати любов до рідної мови, праг­нення пізнати її закони.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроків

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дослідження на основі спостережен­ня за мовленням. Послухайте фрагмент діалогу між однокласниками. Чи можна назвати їхнє мовлення взірцевим? Відпо­відь аргументуйте.

 • Ти виконав завдання з літератури?
 • Так, я навчився виразно читати вірші. А ти чому так рано йдеш до школи?
 • Я сьогодні черговий. Учитель попросив допомогти підготувати клас до уроку.

 

Методична ремарка.

Діалог варто ро­зіграти в особах.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроків.

Освоєння теми уроків.

Лінгвістичні сходинки.

 1. Запишіть слова ві´рші, завда´ння, чергови´й, вира´зноу фонетичній транскрипції. Вимовте їх. Чому у звукописі неодмінно слід позначати наголос?
 2. Поділіть ці слова на склади. Назвіть наголошені й ненаголошені склади. Як ви­мовляються літери е, и в ненаголошених складах?
 3. В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади. Доведіть це на прикла­ді поданих вище слів. Назвіть по два-три слова з наголосом відповідно на першому, другому, третьому складах.
 4. Наголос в українській мові також рухомий, тобто під час словозміни він може переміщуватися з одного складу на інший. Доведіть це на прикладі слова ко­зак. Назвіть подібні приклади.

Робота з орфоепічним словником. Правильне наголошування слів – один із по­казників культури усного мовлення. Поза­як наголос в українській мові вільний і ру­хомий, часто виникає потреба перевірити його за словником. До якого ж словника ми звернемося? Яка наука вивчає пра­вильну вимову слів? Яку помилку допу­стить учень, коли він неправильно наголо­шуватиме слова?

Методична ремарка.

Учитель демон­струє учням словник наголосів, орфоепічний словник, розповідає, як користуватися ними. Також учні розглядають уміщені в підручнику орфографічний і тлумачний словнички, де вка­зано місця наголосу в словах.

 • Знайдіть у словнику подані слова і поставте наголоси.

Завдання, захворіти, помилка, виразний, фарфор, одинадцять, дочка, середина, ведмеди­ця, олень, різновид, чорнозем, жалюзі.

 • Прочитайте вголос ці слова, правиль­но наголошуючи їх.
 • Що ви можете сказати про наголо­шення слів помилка, різновид, весняний?

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота. Запишіть склад­не або просте ускладнене речення на шкільну тематику, увівши слова, наголо­шування яких ви перевірили за словни­ком. Прочитайте відповідно до норм лі­тературної вимови.

Лінгвістична задача. Готуючи повідомлення на урок історії, Петрик дізнався, що одним із семи чудес світу був колос Родоський. Йому стало цікаво, якої ж ве­личини був той колос і чому це колосок назвали Родоським. Як ви гадаєте, чому засміявся Петрик?

Кросвордний диктант. Запам’ятайте, що наголос іноді може змінювати значення слова. Запишіть із довідки слова, що відпо­відають поданим тлумаченням. Прочитай­те, правильно наголошуючи їх у кожному випадку.

 • … – це невеликий шматок відколотої де­ревини. Велика промислова риба тропічних морів – це … .
 • Духовий клавішний музичний інстру­мент – це … . … – це частина організму людини, тварини або рослини.
 • … – це збірник географічних або історич­них карт. Блискуча гладенька шовкова тканина – це … .
 • Частина колеса, обведена шиною, – це … . … – це їжа, розрахована на споживання вдень.

 

Довідка. А¨тлас – атла´с, о´бід – обі´д, орга´н – о´рган, трі´ска – тріска´.

Робота в парах. Запишіть тлумачення слів за´мок – замо´к, зв’я´зки – зв’язки´, му´ка – мука´, пі´дмети – підмети´. За потреби скористайтеся словником наголосів.

Диференційоване завдання. Словес­ний наголос – це виділення посиленням голосу певного складу в слові. Крім сло­весного, існує ще й логічний наголос у реченні. Спробуйте сформулювати визна­чення логічного наголосу. (Логічний наго­лос – це виділення посиленням голосу тапідвищенням тону найважливішого в речен­ні за змістом слова.)

 • Прочитайте подані речення тричі, по­чергово наголошуючи кожне слово. Про­стежте, як змінюватиметься від цього зміст речення.

Дівчата: Володимир – мій приятель.

Хлопці: Докія – моя подруга.

 • У наголошуванні яких слів у цих ре­ченнях можна припуститися орфоепічних помилок?

Поглиблення знань. Прочитайте вго­лос уривки з художніх творів, виділяючи наголосом потрібні слова. Скористайтеся поданою пам’яткою(Пам’ятку складено за посібником А. Капської).

 

Методична ремарка.

Для роботи вчитель може використати тексти програмових творів з української літератури.

 

Слова, які потрібно виділяти логічним наголосом

 • Слова, які когось або щось уперше називають у творі:

Та це ж весна, бо тане сніг, –

Дивись: струмок з гори побіг.

П. Капельгородський

 

 • Слова, що передають зіставлення чи протиставлення:

Слава не поляже, а про себе розкаже.

 

 • Слова, що означають перелік (одно­рідні члени речення):

Зацвіли усі діброви,

І долини, і луги,

І річки синіють знову

І не входять в береги.

М. Стельмах

 

 • Прикінцеві слова речення (фрази):

Сперечався з сонцем сніг,

Вкривши в полі сто доріг.

 

 • Слова при порівнянні:

Переді мною, наче брама, розчиняється діброва, до мене наближаються далекі тихі води… (М. Стельмах)

 

Підсумок уроку.

Тести

 1. Підкресліть слова, у яких наголос па­дає на перший склад.

Решето, дефіс, апостроф, живопис, вірші, позначка.

 

 1. Укажіть слова, у яких від зміни на­голосу змінюється значення.

Мабуть, випадок, новий, дорога, приклади, сіяти.

 

 1. Укажіть слова з подвійним наголо­сом.

Помилка, завдання, алфавіт, нікуди, ясний.

 

 1. Визначте правильний варіант наголо­шення слова.

Фа´рфор – фарфо´р, кропи´ва – кропива´, ле´гкий – легки´й, че´рствий – черстви´й, ру´копис – руко´пис, іде´мо – ідемо´, о´лень – оле´нь.

 

Домашнє завдання.

Скласти й розігра­ти діалог «Розмова перед уроком», увівши слова виразний, запитання, дужки, лапки, усмішка, вимова, загадка.

 

Наступний урок з теми розпочне­мо із зорового диктанту.

 • Перепишіть із дошки слова, правиль­но вимовляючи їх, поставте наголоси.

Кварта´л, фено´мен, ві´рші, жалюзі´, чорно´слив, бо´сий, ви´сіти, дро´ва, нови´й, завда´ння, ота´ман, кропива´, кругле´нький, бо´втати, ра´зом.

Бесіда

 • Що вивчає орфоепія? Що таке наголос?
 • У яких словниках можна дізнатися, як правильно наголошувати слова?
 • Доведіть на конкретних прикладах, що наголос в українській мові вільний і рухомий.
 • Чи може слово мати подвійний наголос?
 • Наведіть приклади, коли зміна наголо­су призводить до зміни лексичного значення слова.
 • Що таке логічний наголос?

 

Проблемне запитання. Як правиль­но наголосити слово: електромонта´жчи еле´ктромонтаж?

Відповідь. В українській мові є слова, що мають кілька наголосів. Це складні слова, тобто такі, у яких більш ніж один корінь. У складних словах виділяють основний і побічний наголоси. Основний наголос у слові електромонта´жпа­дає на останній склад, побічний – на другий. Побічний наголос має позначку `.

Словникова робота. Знайдіть у слов­нику п’ять слів, у яких, крім основного, є побічний наголос. Запишіть їх у зошити.

Написання міні-конспекту. Послухай­те розповідь учителя, стисло законспек­туйте почуте.

Хоча в українській мові наголос вільний, є певні закономірності щодо наголошування окремих груп слів. Зокрема:

– однаково наголошуються слова з суфік­сом -анн(я): завда´ння, запита´ння, навча´ння, вида´ння, перекона´ння(скрізь наголос на -анн‑), але у двоскладових словах – знання´, спання´, звання´ та под. – наголос на закінченні;

– постійний наголос у слів із суфіксом -инн(я): картопли´ння, бурячи´ння, гарбузи´ння, квасоли´ння;

– постійний наголос у словах із суфіксом -ин(а): старовина´, глибина´, величина´, височина´, ширина´, довжина´, а значить, і новина´;

– в іменниках жіночого роду із префіксом по-зазвичай наголос падає на префікс: по´друга, по´хибка, по´значка, проте по´милкаі поми´лка;

– у складних словах, другою частиною яких є корінь -пис-, наголос падає на з’єднувальний о, однак у прикметниках, утворених від цих слів, наголос переходить на наступний склад: машино´пис, але машинопи´сний, руко´пис, але рукопи´сний, літо´пис, але літопи´сний.

Кодовий диктант. Послухайте з голо­су вчителя пари слів. Коли в озвучених парах правильно наголошене перше слово – напишіть у зошитах цифру 1, коли дру­ге – цифру 2, коли правильними є обидва варіанти – цифру 3.

Літо´писний – літопи´сний; по´милка – по­ми´лка; завдання´ – завда´ння; нови´на – новина´; вида´ння – видання´; височи´на – височина´; спа´н­ня – спання´; алфа´віт – алфаві´т; кіломе´тр – кі­ло´метр; тверди´й – тве´рдий.

Відповідь. 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1.

Лінгвістична задача. Відпочиваючи за кордоном на морі, Петро Іванович мріяв зустріти земляків. Одного ранку почув, як мама сказала до своєї дитини:

– Я зараз пі´ду до водички, ві´зьму там камін­ців і зро´блю тобі хатку.

– Добридень, земляки-львів’яни! Як долеті­ли вчора? – звернувся Петро Іванович.

– Ви екстрасенс? – здивувалася жінка. – Як ви дізналися, що ми – львів’яни і тільки вчора прилетіли?

– Ніякий я не екстрасенс, – засміявся Пе­тро Іванович. – Просто ви ще зовсім не встигли засмагнути. А те, що ви львів’яни, я вгадав, бо могли б ви бути і з Тернопілля, і з Івано-Фран­ківська. Адже…

 • Спробуйте закінчити фразу Петра Івановича. (У словах піду´, візьму´, зроблю´в літературній мові наголошеним є закін­чення. На Галичині наголос у цих дієсловах падає на перший склад.)

Міні-дослідження. Робота у групах або парах. Подумайте, які слова у вашій місцевості мають специфічне, відмінне од літературного наголошення і чим це зумов­лено. Проаналізуйте, які слова найчастіше неправильно наголошують учні вашого класу чи школи. Складіть пам’ятку «Наго­лошуй правильно!».

Виразне читання тексту. Прочитай­те текст спочатку мовчки, а потім уголос, додержуючи правил орфоепії. Підкресліть слова, на які падає логічний наголос.

У школі все таке знайоме. І справді, ось ви переступили шкільний поріг, а далі – коридор. В основі цього слова заховалося латинське дієслово із значенням «бігати». Дивно, невже ко­ридори споконвіку існували для того, щоб нимибігали? Ну, у школі – зрозуміло, там коридори для того й існують, щоб ними бігали малюки, а старші робили їм зауваження. А в інших будин­ках? Виявляється, що ті перші коридори, від яких пішла решта, були не у звичайних домів­ках, а у фортецях і замках. Так звалися вузькі галереї навколо укріплень, закриті переходи з однієї вежі в іншу, якими й перебігали оборонці мурів під час боїв.

У слова коридор є родичка корида. Це бій людини з розлюченим биком. Узагалі корида означає біг биків. Ареною бігає лютий бик, на­здоганяючи людину, яка то захищається, то на­падає.

Ось така незвичайна історія звичайного сло­ва (За А. Коваль).

 • Знайдіть у тексті слово, у якому пе­реміщення наголосу змінить його лексичне значення (замках).

 

Підсумок уроку.

 • Побутує думка, що немає значення, де в реченні поставити логічний наголос, що неправильне наголошування слів рід­ко призводить до непорозуміння. Добе­ріть аргументи, які спростовували б цю думку.

 

Домашнє завдання. Вибрати уривок із програмового твору української літерату­ри. Поставити в ньому логічні наголоси. Підготуватися до виразного читання тек­сту.

Icon of Ukr Mov5nov (51) Ukr Mov5nov (51) (41.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *