11 099 перегляд(ів)

Найпоширеніші випадки чер­гування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [е] – [о] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коре­нях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з], [ц], [с]

Мета: ознайомити з основними випад­ками чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів; навчати розпізнава­ти явище чергування у словах; з’ясувати умови чергування; формувати навички правильного написання слів і пояснення орфограм; розвивати увагу до слова, уміння узагальнювати й систематизувати матері­ал; зацікавити духовною спадщиною укра­їнців, зокрема прислів’ями і приказками, у яких сконцентровано народну мудрість.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроків

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-спостереження. Прочи­тайте групи слів. Виділіть у них корені. Що ви помітили?

Воля – вільний, друг – подружка – друзі, садити – посаджу, горох – горошина, скакати – скочити.

 • Підкресліть літери, що позначають голосні і приголосні звуки, якими відмінні корені.

Пояснення вчителя. Явище, унас­лідок якого голосні або приголосні звуки в коренях споріднених слів чи при слово­зміні змінюються на інші, називається чер­гуванням. Найчастіше чергування відбува­ється в коренях. Чергування з’явилося як результат історичних змін у мові або ж у процесі взаємозв’язку звуків у мовленні. У вас ще бракує теоретичних знань, аби зрозуміти причини таких змін, тож тему засвоюватимемо практично. Вам потріб­но вміти розпізнавати явище чергування у словах, називати звуки, які чергуються, бачити, у якому випадку відбулося чергу­вання – під час утворення нового слова чи при його зміні. Протягом вивчення теми заповнюйте таблицю:

 

Які звуки чергуються Умови чергування Приклади

 

Дослідження на основі алгорит­му. Прочитайте подані слова і виконайте завдання.

Гора – гірський, школа – шкільний, роги – ріг, село – сіл, лебеді – лебідь, піч – печі.

 • Підкресліть голосні, які чергуються. Виділіть корені.
 • Поділіть слова на склади.
 • Назвіть відкриті і закриті склади.
 • Зробіть висновок про те, чи є якась закономірність у написанні літер о, е та і у відкритому й закритому складах.
 • Заповніть перший рядок таблиці.

Орієнтовне виконання.

 

Чергування [о], [е] з [і] У відкритому складі пишемо [о], [е], у закритому – [і] Столи – стіл,

дороги – до­ріг,

речі – річ,

осені – осінь

 

Гра «Лінгвістичний волейбол». Змі­ніть слово або доберіть спільнокореневе так, щоб проілюструвати чергування [о], [е] з [і]. Запишіть пари слів.

Кінь, віл, гори, папір, колір, окріп, пороги, ворота, Прокіп, Григір, Сидір, Королів-Старий, Остріг, Київ, Маціїв.

Коментоване письмо. Перепишіть, уставляючи пропущені літери о, е, і. Під­кресліть голосні, що чергуються. Поясніть зміст народних прислів’їв. Знайдіть серед них скоромовки.

Знайся к..нь з к..нем, а в..л з в..лом. Ішов Прок..п до Прок..па, Прок..пиха йшла по кр..п. Пропав Прок..п у Прок..па, в Прок..пихи збіг окр..п. Ти йому хліб, а він тобі кам..нь. Птиця красна своїм пол..том. Язик до Ки..ва доведе (Нар. творч.).

 • Доведіть, що заміна лише однієї літе­ри іншою може призвести до зміни значен­ня слова, замінивши в поданих реченнях слова багатир і богатир синонімами (від­повідно багач і силач).

У центрі картини «Три богатирі» бачимо Іллю Муромця. Довбиші були багатирями, бо мали велике господарство.

 • Запам’ятайте правило, яке допоможе уникнути подібної помилки, і заповніть другий рядок таблиці.

Орієнтовне виконання.

 

Чергування [о] – [а] Букву а пишемо перед наголошеним складом з а (я) і в похідних словах Багач (багатир), калач, хазяїн

 

 

 

 

 

Індивідуальне творче завдання. При­думайте невеличку історію, в якій були б вивчені щойно слова-винятки чи похідні від них. Початок може бути таким: Гончар виготовив поганий товар і приніс його сол­датові.

Робота біля дошки. Запишіть при­слів’я. Прокоментуйте зміст їх. Підкреслітьлітери а о в коренях слів. Позначте орфо­грами в інших словах.

Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. Пога­ний той солдат, який не хоче бути генералом. Добре ім’я – то найкраще багатство. Терпи, ко­заче, отаманом будеш. Кожен гончар хвалить свій товар (Нар. творч.).

Робота з підручником. Прочитайте ма­теріал про чергування [е] – [о] після [ж], [ч], [ш] і дайте відповіді на запитання.

 • Яку літеру пишемо перед складом із твердим приголосним?
 • Коли пишемо літеру е?
 • Назвіть приклади слів, у яких [е] чер­гується з [и].
 • Заповніть третій рядок таблиці.

Розподільна робота. Запишіть слова у дві колонки, вставляючи пропущені літери е або о.

Пш..ниця, пш..но, ч..твер, ч..тири, ш..птати, ж..лудь, ч..рствий, ж..рсткий, ч..ло, ч..рнило, дж..рельний, ч..вгати, ч..рниця.

 • У яку колонку ви записали останнє слово? Яке лексичне значення слів чорни­ця і черниця? Введіть їх у речення.

Дослідження-спостереження. Робо­та у групах. Прочитайте приклади пар слів, проаналізуйте їх і продовжте речення.

У коренях українських слів після ж, ч, ш, щ та г, к, х пишемо і, коли у спільнокореневих словах або формах слова звук, що позначається цією літерою, чергується з … чи … .

Щічка – щока, бджілка – бджола, жінка – жонатий, кішка – кошеня, шкільний – школа.

 

 

 

 

 

 

 

Творче завдання. Уставте пропущені літери. Уведіть словосполучення в речен­ня, зміст яких розкривав би моральні якояко­сті людини. Складіть із ними невеликий текст.

Щ..ре серце, ч..сте сумління, г..рка правда, к..сле обличчя, ч..льне місце.

Підсумок уроку.

 • Побудуйте висловлення про основні умови чергування голосних звуків на осно­ві самостійно складеної на уроці таблиці.

Домашнє завдання. Скласти на основі вивченого на уроці матеріалу словниковий диктант.

 

На наступному уроці розглянемо інші випадки чергування звуків.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Фразеологічна хвилинка. Усно пояс­ніть значення сталих словосполучень.

Завм..рати серцем, вм..рати від сміху, зд..рати сім шкур, ст..рати з лиця землі, чужими руками жар загр..бати, л..мати голову, х..пати Бога за бороду, з..ганяти у глухий кут.

 • Виділіть корені в дієсловах.
 • Який суфікс повторюється в усіх дієсловах? Наголошений він чи ненаголоше­ний?

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Запишіть парами спільнокореневі слова. Позначте орфограму «Букви е – і та е – и в коренях дієслів».

Вигр..бти, розпл..сти, ст..рати, пом..рати, заст..лаю, вигр..бати, вит..рти, ум..рти, пост..лити, відстр..ляти, п..кти, вип..кати, розпл..тати, встр..лити.

Граматична розминка. Поставте пода­ні слова в указаних формах. Виділіть коре­ні. Підкресліть приголосні, що чергуються.

Друг – 1У кличному відмінку. 2 У мно­жині. (Друже, друзі.)

Горох – 1 У місцевому відмінку. 2 У пе­стливій формі. (У горосі, горошок.)

Козак – 1 У кличному відмінку. 2 Утвори­ти прикметник. (Козаче, козацький.)

 • Коли відбувається чергування? (За зміни форми слова або під час словотворен­ня.)

Диктант із завданням. Запишіть ре­чення з голосу вчителя, поставивши слова, подані в дужках, у потрібній формі.

Що в розумного на (думка), то в дурного на (язик). Краще синиця в (рука), ніж журавель у небі. Розуму на (вага) не зважиш і на базарі не купиш. Мудрість – найлегша ноша в (дорога) (Нар. творч.).

 • Поставте подані слова у кличному відмінку. Утворіть з ними словосполучення.

Хлопець, юнак, друг, вовк, птах.

 • Уведіть утворені словосполучення в речення, підкресліть поширені звертання.

Робота з текстом. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення, тему й основну думку. Доберіть заголовок.

У кни..імудр..сті українського народу ч..льне місце відводиться прислів’ям і приказкам. Вони допом..гають пізнати мудрість і досвід поколінь, засвідчують багату уяву наших предків. При­слів’я і приказки підказують, навчають, засте-р..гають. Вони звучать, як гр..м, і зігрівають, як сонце.

Прислів’їв і приказок існує незліченна кільк..сть. Не один дослідник пробував зібрати найбільше цих коштовних перлин. Це вдалося Іванові Франкові, який зм..г записати й збер..гти для нащадків 31 091 прислів’я і приказку.

Прол..тають роки, століття. І завдання на­шого покоління – не втрачати «мистецтва пам’яті», зберігати й надалі ці безцінні скарби (За підруч.).

 • Знайдіть пари слів, у яких чергуються голосні звуки. Випишіть їх.
 • Випишіть слова з пропущеними літе­рами. Доберіть до них спільнокореневі чиформи слів, аби проілюструвати чергуван­ня звуків. Поясніть умови чергування.
 • Поясніть розділові знаки в тексті. Зробіть синтаксичний розбір першого ре­чення.

Підсумок уроку.

Тести

 1. Установіть відповідність між мовним явищем і прикладом його.

 

1 чергування

2 спрощення

3 уподібнення

4 наближення

А ложці, розшити

Б земля, клинок

В усний, серце

Г рука, ручка

 

 1. Увідповідніть назви орфограм і при­клади їх.

 

1 чергування голосних у ді­єслівних коренях

2 чергування голосних зву­ків у відкритих і закри­тих складах

3 літери а – о в коренях слів

4 чергування голосних піс­

А шість – шестеро

Б викоренити – викорінювати

В хазяїн, багатий

Г березняк – бе­різка

ля шиплячих

 

 1. Знайдіть відповідність між літерами і словами, у яких вони мають стояти на міс­ці пропусків.

 

1 е

2 и

3 і

4 о

5 а

А заст..лати, к..піти

Б вим..сти, кол..со

В викор..няти, Либ..дь

Г п..ганий, зл..мити

Ґ к..лач, заг..няти

 

Домашнє завдання. Заповнити до кін­ця таблицю «Найпоширеніші випадки чер­гування голосних і приголосних звуків». Написати невеликий твір «Мої домашні обов’язки», використавши в ньому дієслова підмітати, застилати, витирати, допома­гати або інші слова, у яких можливе чер­гування.

Icon of Ukr Mov5nov (58) Ukr Mov5nov (58) (48.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Найпоширеніші випадки чер­гування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]; [о], [е] з [і]; [е] – [о] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коре­нях слів; [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з], [ц], [с]

 1. Надежда
  02.02.2016 at 12:20

  хороший урок

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *