10 301 перегляд(ів)

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова ін­шомовного походження): правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах. Словник ін­шомовних слів

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про основні ознаки іншомовних слів; ознайомити з орфограмами «Апо­строф», «Знак м’якшення», «Подвоєння приголосних» у словах іншомовного по­ходження; формувати правописні вміння, вміння працювати зі словником іншомов­них слів; розвивати логічне мислення учнів, мовлення, уміння працювати за аналогією; збагачувати лексикон; виховувати увагу до слова, прагнення бути цікавою, ерудова­ною людиною, патріотом своєї країни.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Уведення в тему уроку.

Учитель. Ідуть вулицями міста люди. Літні й молоді, дівчата і хлопці. Усміхнені й серйозні. Одні повільно роздивляються навколо, інші поспішають… Аж ось на центральному майдані зупиняється гру­па іноземців. «Стривайте, – скажете ви, – а як можна дізнатися, що це іноземці?» Чи зможете ви, зупинивши свій погляд на людині, одразу сказати, що вона – гість із закордону? За якими ознаками можна впізнати іноземця?

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Також і серед слів є іноземці. Їх нази­вають запозиченими, або іншомовними. Сьогодні ми більше дізнаємося про них. Як ви вважаєте, чому так сталося, що в українській мові є слова, запозичені з інших мов? Добре це чи погано, що ми використовуємо чужі слова, а не створю­ємо власних?

Деякі слова, як-от: клас, група, лимон – з’явилися в українській мові дуже дав­но. Ми до них звикли і не сприймаємо їх як чужі. Проте більшість слів іншомов­ного походження відмінна од питомих.

 • Прочитайте уважно подані слова. Проаналізуйте виділені в них фрагмен­ти. Зробіть висновок, за якими ознаками можна ідентифікувати запозичені сло­ва. Побудуйте стислу усну відповідь на лінгвістичну тему про ознаки слів іншо­мовного походження в українській мові.
 • Фабрика, офіцер, гриф, буфет.
 • Автобус, абрикос, естафета, ета­жерка.
 • Реакція, операція, революція, грація.
 • Кемпінг, комфорт, контраст, пре­фікс.
 • Колегіум, технікум, косинус, де­фіс.
 • Поет, дуель, діаграма, круасан.
 • Депо, кіно, кашне, таксі.

Лінгвістична руханка. Коли вчитель називає іншомовне слово, піднесіть руки догори, питоме українське – розведіть їх у сторони.

Етикетка, дельфін, звук, бадмінтон, зем­ля, воля, дуб, дует, метро, перерва, орфогра­фія, подіум, пшениця, сонце, електорат.

Робота зі словником. Поміркуйте, у якому словнику потрібно шукати значен­ня слів іншомовного походження. Як ко­ристуватися таким словником? Занотуйте значення слова електорат. (Сукупність людей, які беруть участь у виборах.) Зна­чення яких слів із попередніх завдань вам невідомі? Знайдіть їх у словнику.

Синонімічна хвилинка. Значення слів іншомовного походження також можна по­яснити за допомогою синонімів. Поєднайте слова-синоніми правої і лівої колонок.

доказ фініш
кінець бар’єр
правопис аргумент
перешкода орфографія

 

Гра «Ерудит». Яку людину називають ерудитом? Що потрібно для того, щоб роз­вивати ерудицію?

 • Виберіть правильну відповідь і запи­шіть.
 1. Розмова двох дійових осіб у худож­ньому творі – це …

А діалог

Б монолог

В дискусія

 

 1. Розкішна дача за містом – це …

А кишлак

Б вілла

В ранчо

 

 1. Автоматичний пристрій, який діє за заданою програмою та обробляє у найко­ротший термін велику кількість інформа­ції, – це …

А телевізор

Б комп’ютер

В картридж

 

 1. Інша назва шотландської вівчарки – …

А колі

Б сенбернар

В бультер’єр

 

 1. Приміщення з огородженим майдан­чиком для утримання тварин – це …

А ринг

Б корт

В вольєр

 

 1. Столиця Іспанії – …

А Мадрид

Б Рим

В Париж

Робота з підручником. Дехто з іно­земців, які тривалий час живуть в Україні, адаптувався, тобто пристосувався, до мови, традицій країни. А інші й далі живуть за законами своєї батьківщини. Так і слова. Деякі вперто не бажають підкорятися пра­вилам орфографії. Розгляньте в підручнику таблицю. Назвіть основні орфограми у сло­вах іншомовного походження. Прочитайте правила написання апострофа та вживання знака м’якшення. Які слова з гри «Ерудит» ілюструють правила вживання апострофа та знака м’якшення? Наведіть власні при­клади.

Дослідження-спостереження. Прочи­тайте записані на дошці іменники. Це на­зви власні чи загальні?

Грип, клас, тонна, мадонна, група, апенди­цит, маса, атестат, бароко, лібрето, мулла, апе­тит, сума, бонна, піца, колектив, метал, акуму­лятор.

 • Яких слів більше у загальних назвах іншомовного походження – з подвоєними літерами чи без них? (Подвоєння не влас­тиве таким словам. Лише в окремих загаль­них назвах пишемо однакові літери.) Випи­шіть ці слова.

Робота з підручником і словником. Доповніть перелік винятків із попереднього завдання словами з підручника. Значення яких слів ви не знаєте? Індивідуальне завдання: випишіть значення невідомих слів зі словника й поясніть однокласникам.

Орієнтовне виконання.

Аннали – запис значних подій за роками; булла – документ, який видає Папа Римський; брутто – вага товару разом із тарою; бонна – вихователька в багатих родинах; вілла – роз­кішна будівля за містом; нетто – вага товару без тари; панно – декоративний живописний або скульптурний твір, призначений для при­крашування стін.

Робота за варіантами.

І варіант. Знайдіть відповідь у під­ручнику на запитання: «Чи поширюється правило про подвоєння приголосних на межі значущих частин слова на іншомовні слова?». Поясніть правопис і значення слів інновація, імміграція, контррозвідка.

ІІ варіант. Чому у словах голландський, марокканець, ахіллесова, які є загальними на­звами, подвоюються приголосні? Знайдіть відповідь на запитання у підручнику.

Робота з текстом. Прослухайте текст. Виконайте завдання і дайте відповідь на запитання.

В українській мові, за підрахунками лінг­вістів, чужомовні слова становлять приблизно 10 відсотків. У нашій мові часто з’являються до них синоніми. Наприклад, алфавіт – абетка, пейзаж – краєвид, фон – тло. Використання іншомовних слів не заважає мові залишатися оригінальною та неповторною.

Проте запозичувати треба лише тоді, коли мова не має власного словесного позначення якогось поняття. Ми часто зловживаємо чу­жомовною лексикою, бо недостатньо знаємо словесне багатство рідної мови. Чужі слова не загрожуватимуть мові лише тоді, коли, як писав поет Володимир Самійленко, ми дотримувати­мемося такого принципу: не цуратися їх, але й не брати в нашу мову без міри (З підруч.).

 1. Текст належить до стилю

А художнього

Б наукового

В розмовного

 

 1. Текст поєднує такі типи мовлення, як

А розповідь і опис

Б опис і роздум

В розповідь і роздум

 

 1. В українській мові іншомовних слів

А 50 відсотків

Б 30 відсотків

В 10 відсотків

 

 1. Синонімом до іншомовного слова фон є українське …

 

 1. Основна думка тексту –

 

 1. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою?

 

Підсумок уроку.

 • Сформулюйте тему сьогоднішнього уроку. Які основні ознаки іншомовних слів? Які нові слова ви сьогодні запам’ятали? Назвіть основні орфограми у словах іншо­мовного походження. Що ви запам’ятали про правопис апострофа і знака м’якшення у словах іншомовного походження? У яких запозичених словах подвоюються приголосні? Який матеріал потрібно опрацювати ´рунтовніше?

Домашнє завдання. Вивчити матеріал підручника. Скласти речення зі словами бароко, лібрето, брутто, панно, Голландія.

Icon of Ukr Mov5nov (67) Ukr Mov5nov (67) (31.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *