9 900 перегляд(ів)

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення відо­мостей). Спільнокореневі слова і форми слова

Мета: поглибити учнівські знання про будову слова та словозміну; навчати роз­різняти спільнокореневі слова й форми того самого слова; удосконалювати вміння до­бирати до слів спільнокореневі, виділяти у словах основу й закінчення, членувати осно­ву на значущі частини; працювати над запо­біганням лексичним помилкам, пов’язаним із невиправданим уживанням спільноко­реневих слів; розвивати логічне мислення, пам’ять; виховувати патріотичні почуття, усвідомлення того, що любов до Батьківщи­ни починається з любові до рідної домівки.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бліц-опитування.

 • Визначте лексичне значення слова хата.
 • Пригадайте, яке ще значення, крім лексичного, має це слово. Установіть гра­матичне значення слова хата.
 • Доберіть синоніми до слова хата.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження на основі порівняння. Прочитайте два мікротексти. Поясніть лек­сичне значення слова ошатний. У якому тексті йдеться про той самий будинок, а в якому про різні? Обґрунтуйте.

1-й текст. На околиці міста стоять нові будівлі. Серед них сучасний дев’ятиповерховий будинок. Колись на цьому місці стояв будиночок моєї бабусі.

2-й текст. На околиці міста виріс новий дев’ятиповерховий будинок. У цьому ошатному будинку мешкає моя бабуся. За будинком роз­бито парк.

 • У якому з текстів виділені слова ма­ють різне лексичне значення? Яким зна­ченням – лексичним чи граматичним – різ­няться виділені слова у 2-му тексті?
 • У якій частині слова міститься його лексичне значення? А в якій граматичне?
 • Виділіть корінь у словах будівля, бу­динок, будиночок. Яка частина слова нази­вається коренем?
 • Виділіть закінчення у словах будинку, будинком. Що потрібно для того, аби пра­вильно виділити закінчення?
 • Слово будинок має нульове закінчен­ня. Яке закінчення називається нульовим?

Робота за варіантами. Творче спису­вання. Чи можна назвати обидва тексти з попереднього завдання взірцевими? Як називається помилка, що виникає внаслі­док повторення того самого чи вживання спільнокореневого слова? Як виправити таку помилку? Запишіть текст, замінюючи, де потрібно, синонімами спільнокореневі слова (І варіант) та форми того самого слова (ІІ варіант).

Вибіркова робота. Поглиблення ви­вченого. Кожен будинок має фундамент – надійну основу, без якої він не існуватиме. Слово також має основу – це його частина без закінчення. Випишіть з-поміж поданих слів лише форми тих самих слів. Виділіть у них основу й закінчення.

Будуєш, оселя, дім, будують, оселі, буду..мо, оселею, ос..лилися, удома, домівка, забудова, бу­дували, оселю, будиночок.

 • Уставте замість крапок потрібні літе­ри. Поясніть орфограми.

Дослідження-аналіз. Цеглинка до цеглинки – звели будинок. З яких «цеглинок», тобто значущих частин, складається основа слова? Виділіть корінь, суфікс і префікс у слові забудова. Поясніть, як ви це робите.

 • Прочитайте подану пам’ятку. Зробіть усний і письмовий розбір за будовою та­ких слів: збудую, перебудуєш, добудували, хатинка, хата, хатище.
 1. Виділіть у слові закінчення, змі­нивши це слово.
 2. Визначте його основу.
 3. Виділіть корінь, дібравши два-три спільнокореневі слова.
 4. Визначте, якщо вони є, префікси та суфікси. Доберіть слова, у яких є такі ж префікси й суфікси.
 • Яка роль префіксів і суфіксів у по­даних словах? Доведіть, що префікси змі­нили лексичне значення дієслів, а суфікси внесли додаткові відтінки значень в імен­ники.

Робота з текстом. Прочитайте текст, виконайте завдання до нього.

Будиночки були колись хоч і невеликими, але теплими й чепурними, завжди вікнами до сонця. Обсаджували хату мальвами, м’ятою, півниками, нагідками. Усі дуже любили свою домівку, тримали її в чистоті й порядку, а допо­магали в цьому діти.

Хату оздоблювали малюнками півників, різ­них квітів. Якщо хтось із дітей умів малювати, прагнув сам виконати цю роботу.

Гордістю кожної оселі був рушник, вишитий мамою, бабусею або сестрою. Рушники висіли на стінах, вікнах, образах. У багатьох родинах рушники стали сімейною реліквією.

Багато реліквій були оберегами хати. Слово «оберіг» утворилося від «берегти». Це річ, яка оберігає. Як оберіг часто використовували руш­ники, які висіли над вікнами і дверима. Знаки сонця, вишиті на таких рушниках, мали обері­гати від злих духів, хвороб, нещасть.

Образ богині Берегині часто вишивали на рушниках, одязі, випалювали з глини. Вважа­лося, що опікував родину й домовик – добрий друг кожної оселі (З календ.).

 • Придумайте заголовок до тексту. Ви­значте стиль і тип мовлення.
 • Сформулюйте тему й основну думку тексту.
 • Знайдіть у тексті синоніми.
 • Багатозначними словами чи омоніма­ми є слова півники? Обґрунтуйте.
 • Поясніть етимологію слів Берегиня, домовик.
 • Знайдіть у тексті спільнокореневі слова й підкресліть їх однією лінією. Фор­ми слів підкресліть двома лініями.
 • Назвіть у другому абзаці спільнокоре­неві слова. Яку роль вони виконують? (Є засобами зв’язку речень у тексті.) Знайдіть інші приклади, коли засобами міжфразово­го зв’язку є спільнокореневі слова.
 • Доповніть текст реченням, яке почніть такими словами: Оберегом (реліквією) моєї домівки є … .

 

Підсумок уроку.

 • Продовжіть речення.

На уроці я пригадав … , ознайомився … , на­вчився … , зрозумів … .

 

Домашнє завдання. Розібрати за бу­довою виділені в тексті слова. Визначити, якими частинами мови вони є.

Icon of Ukr Mov5nov (81) Ukr Mov5nov (81) (31.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *