УРОК №53 ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. УМОВНЕ ФОРМАТУВАННЯ.

Мета уроку: сформувати знання про класифікацію функцій та основні логічні функції; формувати вміння використовувати їх у формулах; розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №52 ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ І СТАТИСТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА.

  Мета уроку: сформувати знання про основні математичні та статис­тичні функції, які використовуються у табличному процесорі; розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №51 ПРАКТИЧНА РОБОТА 14. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ОБЧИСЛЕННЯ

  Мета уроку: формувати вміння розробляти таблиці із використанням посилань різних типів; розвивати логічне мислення; виховувати інформаційну культуру. Очікувані результати: учні повинні вміти записувати посилання різ­них типів (відносні,

УРОК №50 АБСОЛЮТНІ, ВІДНОСНІ Й МІШАНІ ПОСИЛАННЯ НА КОМІРКИ ТА ДІАПАЗОНИ КОМІРОК

  Мета уроку, актуалізувати вивчені раніше поняття: електронна таблиця, табличний процесор, комірка, адреса комірки, формула; сформу­вати знання про діапазони комірок та типи посилань, які вико­ристовуються у формулах; розвивати логічне мислення; вихову­вати інформаційну культуру.

УРОК №48 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 13. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ГРАФІЧНИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ ДАНИХ

  Мета уроку: сформувати практичні навички роботи з графічними компо­нентами, додавання зображення на форму, використання пікто­графічних кнопок для розробки зручного наочного інтерфейсу; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

УРОК №47 ВІДОБРАЖЕННЯ БАЗОВИХ ГРАФІЧНИХ ПРИМІТИВІВ – ЛІНІЯ, ПРЯМОКУТНИК, СЕКТОР, ЛАМАНА, ЕЛІПС, НАЛАШТУВАННЯ СТИЛЮ ТА КОЛЬОРУ ПРИМІТИВІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ.

  Мета уроку: сформувати уявлення про графічні можливості середовища програмування Delphi 7, принципи формування зображень на формі; сформувати вміння використовувати графічні методи для створення зображень; розвивати просторову уяву, уміння самоор­ганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну куль­туру та сприяти розширенню кругозору учнів.

УРОК №46 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ ІЗ ПОВТОРЕННЯМИ ТА РОЗГАЛУЖЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

  Мета уроку: сформувати практичні навички складання та виконання ал­горитмів із повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин; формувати навички самостійної роботи, вміння викори­стовувати ці знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером. Обладнання: підручник, ПК із встановленою системою програмування Delphi…

УРОК №43-45 ТЕМА. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ.  ЦИКЛ ІЗ ПЕРЕДУМОВОЮ

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з передумовою; сформувати вміння складати алгоритми з по­втореннями для розв’язування задач; розвивати алгоритмічне та логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №41-42 АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ.

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з параметром; сформувати вміння складати, виконувати і зміню­вати алгоритми із заздалегідь відомою кількістю повторень, ви­користовувати для виведення значень змінних елемент керуван­ня