5 211 перегляд(ів)

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про подовження як фонетичне явище й умови подвоєння приголосних на межі морфем; ознайомити з умовами, у яких подвоюються приголосні; формувати вміння правильно писати слова з орфо­грамою «Подвоєні приголосні»; розвива­ти пам’ять, увагу, мовне чуття; зацікавити культурною спадщиною українського на­роду, стимулювати прагнення більше дізна­тися про Трипілля.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроків

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-передбачення на осно­ві спостереження. Порівняйте пари слів. У якій із них, на вашу думку, подано при­клади подвоєння приголосних, а в якій – подовження? Чим відмінні ці явища і що в них спільного?

Волосся, тінню / сонний, беззахисний.

Дослідження-спостереження на основі алгоритму. Робота у групах. Ви з’ясували, що подовження – це фонетич­не явище, унаслідок якого окремі фонеми звучать довше. Ваше завдання – дати від­повідь на запитання, у яких випадках від­бувається подовження. Виконайте такі за­вдання:

 • Прочитайте групи слів. Перепишіть, підкреслюючи літери, що подвоюються.
 • Які саме приголосні подовжуються – тверді, м’які чи пом’якшені?
 • Перед якими літерами відбувається подовження приголосних?
 • До яких частин мови належать слова кожної групи?
 • У якій формі стоять змінювані слова, в яких є подовжені звуки?

 

Слова для 1-ї г р у п и.

Угіддя, зілля, галуззя, узвишшя, Запоріжжя; ллю, переллєш, виллють.

 

Слова для 2-ї г р у п и.

Ніччю, галуззю, папороттю, міццю; спросон­ня, зрання, навмання, попідтинню.

 • Запишіть у фонетичній транскрипції подані в завданні слова. Для позначення подовженого чи подвоєного приголосного використовується значок : поряд із літе­рою. Наприклад: [уг’ід’:а], [н’іч’:у].

Робота з підручником. Зіставте свої висновки з матеріалом підручника і дайте відповіді на поставлені запитання:

 • Коли не подовжуються приголосні в іменниках жіночого роду в орудному від­мінку?
 • У яких словах чоловічого і жіночого роду перед я подвоюються приголосні?
 • За яких умов подвоюються тверді приголосні? З’ясуйте за словником значен­ня слів овва, бовваніти, ссавець.
 • Чи подовжуються приголосні перед я в іменниках середнього роду, що познача­ють малих істот (теля, кошеня і т. п.)?

Граматична розминка.

 • Утворіть іменники середнього роду від поданих дієслів. Поясніть правопис.

Відчувати, народити, визволити, наближати, ділити, почервоніти, відбути.

 • Поставте іменники в орудному від­мінку однини. У яких словах немає подво­єних літер?

Зав’язь, подорож, вдячність, віддаль, кров, розкіш, любов, жовч, сміливість.

 • Запишіть транскрипцією лише імен­ники з подовженими приголосними.

Запоріжжя, Поволжя, дитя, життя, варення, левеня, поняття, листя, маля, Трипілля.

Робота з текстом. Послухайте текст. Яку інформацію ви почерпнули? Про що хочете дізнатися більше? Визначте тип і стиль мовлення.

Трипілля – одна з найдавніших культур, яка існувала у ІІІ тисячолітті до нашої ери. Україна славиться великою кількість пам’яток трипіль­ської культури. Найбільше їх у Наддністрян­щині й Надбужжі, менше – у Наддніпрянщині. Так, очевидно, були розселені об’єднання пле­мен. Під час свого розквіту населення Трипілля становило близько одного мільйона.

Трипільці будували помешкання у вигляді землянок із піччю та підлогою. Основою госпо­дарства було землеробство і полювання. Зна­ряддя праці робили з кременю. Посуд виготов­ляли з глини, хоча трипільці вміли працювати і з міддю, робили з неї прикраси. Археологи зна­йшли посуд із зображеннями тварин і людей, що вражають своєю пластичністю.

Відкривачем трипільської культури на­прикінці ХІХ століття став археолог Вікентій Хвойка. Ось уже впродовж майже двох століть триває дослідження цього культурного пласту (З Вікіпедії).

 • Прочитайте текст мовчки. Знайдіть слова, у яких приголосні подовжуються. У яких словах одночасно відбувається по­довження і подвоєння?
 • Чому в іменнику кількістю не від­бувається подовження перед ю? Знайдіть аналогічні приклади в тексті.
 • Зверніть увагу на слова століття і століть в останньому абзаці.

 

 

 

 

 

 

 

Граматична хвилинка. Поставте пода­ні слова в родовому відмінку множини.

Знання, читання, угіддя, стаття, весілля, під­земелля, протиріччя.

Вибірковий міні-переказ. Запишіть із пам’яті частину тексту, в якій ідеться про заняття і спосіб життя трипільців. Підкрес­літь подовжені приголосні у словах.

Підсумок уроку.

 • Доберіть приклади слів із подовжен­ням приголосних до поданих правил.

Подовження м’яких і пом’якшених при­голосних відбувається…

– в іменниках середнього роду перед я;

– в іменниках жіночого роду в орудному відмінку перед ю;

– в окремих іменниках чоловічого і жіночо­го роду 1-ї відміни перед я;

– в окремих прислівниках, що закінчуються на ю, я;

– у формах дієслова лити.

 • Сформулюйте правила до поданих прикладів.

Жовчю, радістю, совістю; облич, змагань, по­нять.

 

Домашнє завдання.

Вивчити правила. Виконати вправу з підручника.

 

На наступному уроці докладніше розглянемо умови подвоєння приголосних, а також узагальнимо вивчене.

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дубль-диктант. Запишіть власні сло­ва, які ілюструють те саме правило напи­сання подвоєних приголосних або відсут­ність подовження, що й подані слова. Під­кресліть орфограми.

Методична ремарка. Коли учням складно зорієнтуватися з вибором потрібного слова, нехай записують те, що диктує вчитель.

Мужністю, перелляти, рілля, розкішшю, на­вмання, звучання, бовваніти, беззаконня.

 • Чим останнє слово диктанту відмінне од попередніх? (У ньому одночасно відбува­ється подвоєння і подовження.)
 • У чому ж відмінність між подовжен­ням і подвоєнням приголосних?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-аналіз.

 • Розберіть за будовою слово безза­коння. На межі яких двох частин слова подвоюються приголосні?
 • Розберіть за будовою слово законний. На межі яких двох частин слова подвою­ються приголосні?
 • Проаналізуйте, від яких слів утворене слово спорттовари. Скільки в ньому коре­нів? Де відбувається подвоєння?
 • Зробіть висновок про умови подвоєн­ня однакових приголосних на межі різних частин слова.

Розподільний акродиктант. Розпо­діліть у три колонки слова, в яких відбу­вається подвоєння:

1 – на межі префікса і кореня;

2 – на межі кореня і суфікса;

3 – на межі коренів складних слів.

Роззброїти, ранній, спеццех, оббити, істин­ний, сонний, ззаду, яхттурне (турне на яхтах).

 • Коли ви правильно виконали завдан­ня, з перших літер виписаних слів утво­риться ще одне. Яке? (Розрісся.) Чи є у ньому подвоєні літери?

Запам’ятайте! Подвоєння відбувається також у дієсловах із суфіксом -ся, корінь яких закінчується літерою с: пасся, трясся.

Дослідження-передбачення. Як ви вже помітили, на межі кореня і суфікса часто подвоюються літери нн. Крім суфік­са -н-, в українській мові є суфікси -енн-, -анн- (-янн-), а також -ан- (-ян-). Висло­віть припущення, яке значення мають при­кметники, у яких у суфіксах -енн-, -анн- (-янн-) пишуться літери нн.

Височенний, здоровенний, численний; не­здійсненний, несказанний, незбагненний.

 

 

Робота в парах. Знайдіть і виправте помилки в поданих реченнях.

Трипільці нешкодували часу для прикраша­няпомешканнь. Вони вкривали віконниці різ­бленям, обивали їх деревяними деталями, роз­мальовували незліченими орнаментами стіни. Основною їжею трипільців були ячміна і пшенична каші, продукти твариногопоходженя та риба. На думку дослідників, трипільці вважали цінними не тільки вироби з міді, а й із каме­ню і навіть зубів оленя. У повсякденому житі трипільці носили полотняне та ллянневбраня, на полюваня брали хутрянний одяг, але святко­вий, беззаперечно, прикрашали вишивками чи аплікаціями (За М. Відейком).

 • Поясніть зроблені виправлення.
 • Прокоментуйте розділові знаки.

Коментований диктант. Запишіть текст. Прокоментуйте правопис слів із по­двоєними літерами.

Кам’янець-Подільський – це місто, відоме не тільки численними пам’ятками архітектури. В археологічному відділі музею представлено експозицію, присвячену ранній культурі Три­пілля. Вона має вигляд житла. Зліва – інтер’єр із піччю та лежанкою. Біля печі розставлено різноманітний посуд. На довженній дерев’яній лаві можна побачити прикраси, які випадають із горщика. Цей неоціненний скарб знайшли під час розкопок. На невеликій віддалі од печі – знаряддя, якими користувалися трипільці. З особливою гордістю розповідає екскурсовод про унікальний давній пристрій, за допомогою якого визначали частини світу (За М. Відей­ком).

 • Яка інформація вас особливо заціка­вила?

 

Підсумок уроку.

 • Продовжте речення.

– Два однакові приголосні звуки можуть збігатися на межі значущих частин слова: … .

– Не подвоюємо літеру н у прикметниках, утворених від іменників за допомогою … .

– Подвоєння літер уживається для … .

– М’які і пом’якшені приголосні подовжу­ються між голосними в таких випадках: … .

– Коли м’який приголосний стоїть не між голосними, то … .

– У прикметниках наголошений суфікс -енн-, що надає слову значення «дуже», «незви­чайно», пишемо … .

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретич­ний матеріал за підручником. Запам’ятати на­писання слів священний, священик, ввічливий, буквений, довгожданий. Увести їх у речення.

Icon of Ukr Mov5nov (65) Ukr Mov5nov (65) (41.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *