6 840 перегляд(ів)

Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв. (Проведення диспуту «Чому сучасній людині потрібні всі види мистецтва?»)

МЕТА: узагальнити та перевірити знання учнів з теми, розвивати ху­дожньо-творчий потенціал учнів, вміння аналізувати та інтер­претувати твори мистецтва, виховувати інтерес до художньої культури.

ОБЛАДНАННЯ: картки із завданнями, репродукції.

ХІД  УРОКУ

I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Оголошення теми та завдань уроку.

 

II.  ОСНОВНА ЧАСТИНА

Учитель.

Епіграфом для нашого уроку стануть такі слова:

Мистецтва істина свята:

Понад усе в нім — простота.

Піт Хейн

Проблемне питання нашого уроку звучить так: «Чому сучасній людині по­трібні всі види мистецтва?». До нашого уроку ви повинні були підібрати ви­словлювання про мистецтво та прослідкувати шлях виникнення різних видів мистецтва.

Мистецтво оточує все наше життя. Протягом багатьох уроків ми знайо­милися з різними видами мистецтва, вивчали мову мистецтв. Так що ж таке мистецтво?

 

У ч е н ь . Слово мистецтво має багато значень: це вміння, наприклад, мисте­цтво створювати композиції. Це сама справа, яка потребує такого вміння, нап­риклад військове мистецтво. Але частіше ми використовуємо це слово у значен­ні «художня творчість» — створення чогось нового, оригінального, не схожого на те, що вже було створено іншими людьми.

Мистецтво включає в себе літературу (мистецтво слова), музику (мисте­цтво звуку), архітектуру (мистецтво будувати і прикрашати будівлі), мистецтво живопису, кіномистецтво, театр, фотографію тощо.

У ч и т е л ь .  Так, дійсно існує багато визначень мистецтва. Слову «мисте­цтво» можна надати широкий смисл, якщо виходити з того, що все створене людиною протиставляється природному. Будь-який артефакт, тобто будь-який феномен культури, на відміну від явищ природи,— це творіння людини і тому він є результатом якоїсь вправності «Мистецтва».

Спробуємо інтерактивним прийомом «Мікрофон» озвучити висловлюван­ня відомих людей про мистецтво.

У ч е н ь .  «Архітектура — це застигла музика» (Шеллінг).

У ч е н ь . «Архітектура — це кам’яна філософія епохи».

У ч е н ь . «Живопис — це мистецтво спілкуватися з душею через очі» (Де-ні Дідроі).

У ч е н ь . «Ми, художники, користуємося фарбами, а пишемо серцем» (Жан Батист Сімеон Щарден).

У ч е н ь . «Картини художника розкажуть про нього набагато більше, ніж могли би написати біографи» (Каміль Пісарро).

У ч е н ь .  «Мистецтво для мене це розуміння себе самого. Займаючись творчістю, я доходжу до сенсу свого життя і можу пояснити його іншим» (Едвард  Мунк).

У ч е н ь .  «Музика — єдина всесвітня мова, її не треба перекладати, на ній душа говорить з душею» (Бертольд Авербах).

У ч и т е л ь . Дійсно, мистецтво — це унікальний спосіб чуттєво пізнавати  світ. Спробуємо інтерактивним прийомом «А чи знаєте ви, що…» згадати цікаві факти про мистецтво.

У ч н і

— А чи знаєте ви, що перші твори живопису (наскальні малюнки в печерах) були створені тоді, коли люди ще не вміли говорити.

—  А чи знаєте ви, що за давньогрецькою легендою, живопис виник у той момент, коли дівчина окреслила на мурі профіль свого коханого, для того, щоб згадувати про нього, коли він покине її.

— А чи знаєте ви, що література з’явилася ще тоді, коли людство не мало писемності. Перші літературні твори — легенди, казки, билини, міфи — люди передавали з уст в уста.

— А чи знаєте ви, що музика має чарівну силу. До нашого часу жінки з ос­тровів Океанії своїми сумними піснями закликають з рифів величезних чере­пах.

— А чи знаєте ви, що серед папуасів Нової Гвінеї був розповсюджений звичай купувати у своїх іншомовних сусідів танки разом із супроводом пісні.

 

У ч и т е л ь .  Мистецтво — це засіб пізнання світу. Воно представляє собою певну, зовсім особливу, діяльність людства, де ціннісні ідеї перетворюються на спеціально створений художній образ. Можна сказати, що образ в мистецтві є «головною» фігурою. Це вільне авторське висловлювання, трактування. Да­вайте охарактеризуємо кожен з видів мистецтва і згадаємо, за допомогою чого в них створюється художній образ.

У ч е н ь .  Архітектура — мистецтво створення споруд, які формують про-, сторове середовище для життя і діяльності людини. Водночас зведення буді­вель має відповідати духовним потребам людства, впливати на його естетич­ний смак.

У ч е н ь . Скульптура — вид мистецтва, пов’язаний зі створенням об’ємних художніх форм у реальному просторі. Саме тому скульптор спирається на прак­тику пластики та моделювання, які необхідні йому для відтворення об’ємності фігури чи предмета.

У ч е н ь  Живопис – вид образотворчого мистецтва, специфічною особ­ливістю якого є відтворення художніх образів на площині. Відображаючи на по­лотні навколишній світ, художник виражає своє ставлення до нього.

У ч е н ь . Театр – це вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, худож ньо опановує світ у формах драматичної дії. Природа мистецтва театру синте­тична, адже його художній образ виникає завдяки синтезу драматурга, архітек­тури, живопису, скульптури, музики, майстерності актора.

У ч е н ь. Кінематограф – наймолодший вид мистецтва, виникнення яко­го безпосередньо пов’язане з розвитком науково-технічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії.

У ч е н ь . Хореографічне мистецтво – це дуже об’ємне поняття, яке містить балет, мистецтво народного сучасного танцю. Хореографія сформулювала цілу систему специфічних засобів і прийомів, свою художньо виразну мову, за доп могою чого створюється хореографічний образ, який виникає з музично-рит­мічних рухів.

У ч е н ь . Музика – вид мистецтва, художні образи якого створюються за вдяки звукам. Музичний образ позбавлений смислової конкретності слова та візуальної природи архітектурного, скульптурного, живописного, хореографіч­ного, театрального та кінематографічного мистецтв.

У ч и т е л ь . Художній образ – багатозначний, він має глибокий зміст. Кожна епоха знаходите свої риси у художньому образі. Йому властива і недр мовленість. Звернемо увагу на дошку (на слайді представлена репродукція кар тини Мікалоюса Чюрльаніса «Соната весни»; проходить обговорення у формі «фасилітованої дискусії»). А яку музику ви б запропонували для прослухову вання під час споглядання цієї картини? (Відповіді учнів.)

Звучать фрагменти з циклу «Пори року» П.Чайковського. (Проходить обговорення у формі Іфасилітованої дискусії»).

У ч и т е л ь . Образ пробудження природи ми можемо зустріти не лише на картині, в музичному творі, а і у кінофільмі, у театральній виставі. Як ми бачимо, усі види мистецтва рівноцінні між собою, а їхнє розмаїття дає змогу пізнавати світ у всій його складності та багатогранності.

 

III. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

У ч и т е л ь .  Давайте спробуємо відповісти на наше проблемне питання: чо­му сучасній людині потрібні всі види мистецтва?

{Відповіді учнів.)   .

У ч и т е л ь . Нема мистецтва гіршого чи кращого. Воно або є, або його не­має. Усі види мистецтва рівноцінні між собою, а їхнє розмаїття дає змогу пізна­вати світ у всій його складності та багатогранності.

 

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до уроку узагальнення за темою: «Мистецтво в просторі культури»

 

 

 

9 клас

ТЕМА: Узагальнення за темою: «Мистецтво в просторі культури»   Тестування

 

МЕТА: узагальнити знання учнів за темою: «Мистецтво в просторі культури», за допомогою тестів

виявити знання учнів за даною темою

 

ХІД  УРОКУ

І варіант

1. Подані художні засоби

композиція, архітектоніка, масштаб, пропорції, ритм, симетрія, пластика об’ємів, фактура і колір матеріалів, синтез мистецтв характеризують такий вид мистецтва:

А) живопис;

Б) музику;

В) архітектуру;

Г)  кіномистецтво;

Д) театр.

 

2. Розташуйте в таблиці:

музика, живопис, архітектура, скульптура, театр, декоративно-ужиткове мистецтво, графіка, література, кіномистецтво.

 

Просторові

Часові

Просторово-часові (синтетичні), видовищні

     

 

3. Живопис розподіляється на види:

А) станковий;

Б) тиражний;

В) український;

Г) об’ємний;

Д) монументальний.

 

4.  Вид мистецтва, який грецькою мовою означає «місце для видовищ»-, або «саме видовище» — це:

А) музика;

Б) живопис;

В) театр;

Г)  кіно;

Д) архітектура.

 

5.  Кіно розподіляється на види:

А) художнє;

Б) німе;

В) документальне;

Г) звукове;

Д) анімаційне.

 

6.  Про який вид мистецтва можуть сказати «мистецтво чорно-білого»?

А) Музика;

Б) декоративно-ужиткове мистецтво;

В) графіка;

Ґ) скульптура;

Д) живопис.

 

7. Такі поняття як «портал», «фронтон», «каріатиди», «капітелі», «атланти» характеризують взаємозв’язок мистецтв:

А) скульптури та архітектури;

Б) музики та скульптури;

В) живопису та архітектури;

Г)  декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури;

Д) архітектури та музики.

 

8.  Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку: «Мистецтво — основа художньої куль­тури».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки прикладами з творів художньої культури (зазначте назву твору, автора, художній образ тощо), істо­ричними фактами або прикладами з життя. Сформулюйте висновки.

 

 

II варіант

1.  Подані художні засоби

мелодія, темп, ритм, лад, ансамбль, звук, динаміка, висота, інтонація

характеризують такий вид мистецтва:

А) живопис;

Б) музику;

В) архітектуру;

Г)  кіномистецтво;

Д) театр.

 

2.  Розташуйте в таблиці:

Музика, живопис, архітектура, скульптура, театр, декоративно-ужиткове мистецтво, графіка, література, кіномистецтво.

 

Просторові

Часові

Просторово-часові (синтетичні), видовищні

     

 

3. Музика розподіляється на види:

А) станкова;

Б) тиражна;

В) вокальна;

Г)  об’ємна;

Д) інструментальна.

 

4. Вид мистецтва, який пішов від грецької мови  «рух + пишу»:

А) музика;

Б) живопис;

В) театр;

Г)  кіномистецтво;

Д) архітектура.

 

5.  Скульптура розподіляється на такі види:

А) кругла;

Б) квадратна;

В) монументальна;

Г)  подовжена;

Д) станкова.

 

6.  Про який вид мистецтва можуть сказати «мистецтво лінії та фарби»?

А) Музика;

Б) декоративно-ужиткове мистецтво;

В) графіка;

Г)  скульптура;

Д) живопис.

 

7.  Поняття «арія», «танець», «монолог», «речитатив», «музика» характерні для:

А) балету;

Б) опери;

В) симфонії;

Г)  оперети;

Д) драматичного спектаклю.

 

8.  Власне висловлювання

Підтримайте або спростуйте думку: «Мистецтво — основа художньої культури».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливих аргументи, які найкраще підтвердять ваші міркування. Проілюструйте ваші думки прикладами з творів художньої культури (зазначте назву твору, автора, художній образ тощо), істо­ричними фактами або прикладами з життя. Сформулюйте висновки.

Icon of Urok Hudkul9 13 Urok Hudkul9 13 (19.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *