2 209 перегляд(ів)

Словосполучення. Вiдмiннiсть словосполучення вiд слова, його форми й речення. Головне й залежне слово у словосполученнi. Словосполучення лексичні i фразеологiчнi (практично). Граматичнапомилка та її умовне позначення (практично)

Мета: ознайомити учнiв з основнимироздiлами науки про мову, показати, якемiсце займають серед них синтаксис i пунктуацiя; дати поняття про словосполучення,його будову, вiдмiннiсть вiд слова й речення,формувати вмiння визначати головне й залежне слово у словосполученнi, виділяти словосполучення в межах речення; провестироботу, спрямовану на запобiгання граматичних помилок у будовi словосполучень;розвивати логiчне мислення, вмiння робитиузагальнення на основi спостережень надмовним матерiалом; виховувати любов дорiдного краю, захоплення дивовижнимсвiтом української природи.

 

Тип урокiв: уроки засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг урокiв

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Робота з таблицею «Роздiли наукипро мову».

Методична ремарка.

Таблицю подаємо у спрощеному виглядi, враховуючи вікові особливостi учнiв.

 

Назва роздiлу Що вивчається у роздiлi
Фонетика Звуки мови
Орфографiя Правильне написання слiв
Лексикологiя Значення, походження, вживання слiв
Будова слова Значущi частини слова
Морфологiя Частини мови
Синтаксис Словосполучення i речення
Пунктуацiя Роздiловi знаки

 

 • Доведiть, що мовознавство, або лiнгвiстика, складається з багатьох роздiлiв.Якi з них уже вам вiдомi?
 • Що ви пам’ятаєте про синтаксис iпунктуацiю з початкової школи? Що вивчається у цих роздiлах? Як узаємопов’язанi синтаксис i пунктуацiя?
 • Що ви знаєте про словосполучення?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-спостереження. Доберiть епiтети (прикметники) до слова осiнь.(Рання, красива, дощова, примхлива i т.д.)

Як називаються такi сполучення слiв? Щоточнiше передає змiст поняття – слово числовосполучення?

 • Що спiльного є у слова i словосполучення?
 • Чи є рiвноправними слова у словосполученнях? Вiд якого слова ви поставите питання у словосполученнi примхлива осiнь?

Запам’ятайте! Слово, вiд якого ставиться питання, є головним, а iнше, до якого ставимо питання, – залежним.

 • Знайдiть головнi й залежнi слова уподаних словосполученнях.

Журавлиний ключ, розкiшнi айстри, збирати гриби, легко дихати.

 • Якими частинами мови вираженi головне i залежне слова в кожному словосполученнi?

Дослiдження-аналiз. Подумайте, чиможна вважати словосполученнями поданiсполуки слiв.

Тепле вiтерець, гратися листочки, зриваєдерев.

 • Виправте помилки, щоб утворилисясловосполучення. Що для цього потрібно зробити?
 • За допомогою чого встановлюєтьсяграматичний зв’язок мiж словами?

Запам’ятайте! Граматичний зв’язок мiжсловами у словосполученнi здiйснюється за допомогою закiнчень або закiнчень i прийменникiв. Порушення такого зв’язку призводить допояви граматичних помилок, якi вчитель позначає на берегах зошитiв лiтерою Г.

Редагування тексту. Спробуйте себе вролi вчителя. Запишiть без граматичнихпомилок текст, автором якого є iноземець,що тiльки починає засвоювати закониукраїнської мови.

Я вже втретє приїжджаю Україна, тому краще розмовляю на українськiй мова. Менi дужесподобалась ваша країна, особливо красивi Карпати й широке Днiпро. Дякую вас за гостиннiсть.

Методична ремарка.

Учитель маєзвернути увагу учнiв на використання прийменника в у словосполученнi приїжджаю вУкраїну: «Коли говоримо про чiтко окресленутериторiю… як самостiйну державу, тодi завждивживаємо прийменник в (а не на)…» (І.Огiєнко).

Робота з пiдручником. Спробуйтесформулювати визначення поняття словосполучення. Звiрте свої результати з матерiалом пiдручника. Яку нову інформацію ви почерпнули? (Не всi сполуки слiв є словосполученнями.)

 • Якi ж сполуки слiв не належать дословосполучень? Чи можна вважати словосполученнями форми слiв, наприклад,найбiльш важливий, буду писати?

Розподiльний акродиктант. Запишiтьсловосполучення у 1-шу колонку, а сполучення слiв у 2-гу.

Широкий степ, говорити наперекiр, зошит iпенал, чарiвна музика, птахи вiдлiтають, біля ялин, пташиний спiв, голосно й дзвiнко, збирати ягоди.

 • Пiдкреслiть останнi лiтери у прикiнцевому словi кожного рядка. Має утворитися слово, яке є оцiнкою вашої роботи.

Ключ. Правильно.

 • Уведiть одне зi словосполучень у речення.

Гра-естафета «Хто бiльше?». Випишiть якомога бiльше словосполучень зподаного речення.

Ринуло вiд сходу ясне промiння мов руки,простяглося до лiсу, обняло його, засипало самоцвiтами, золотими смугами впало на синю від роси траву на галявi (М.Коцюбинський).

 

Пiдсумок уроку.

Дослiдження-вiдновлення. Заповнiтьпропуски на мiсцi крапок. Усно доповнiтьтекст.

Синтаксис – це роздiл мовознавства, якийвивчає … i … . Словосполучення – це змiстове й… поєднання двох повнозначних слiв. Змiстовий зв’язок установлюється за допомогою питання, а … – за допомогою закiнчення i … . Дословосполучень не належать … .

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матерiал. Виконати одну з вправпiдручника (на розсуд учителя).

 

Наступний урок розпочнемо з перевiрки домашнього завдання методом«Мiкрофон». Учнi ставлять один одномузапитання з теми «Словосполучення», оцiнюють себе i товаришiв.

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота з текстом. Визначте тип iстиль мовлення висловлення. Спишiть, замiсть крапок уставляючи пропущенi лiтери.

Лiто збiгло, як день, i з невлежаного туманувийшов син..оокий золотозубий вер..сень. Вiнприч..пив до свого бр..ля ч..рвоний з вологістю кетяг калини й нитку бабиного лiта, заглянувдо нашої школи, завзято вдарив у дзвiн та йпiшов помiж садами крутити крила вітряків (М.Стельмах).

Дослiдження-припущення. Що такебабине лiто? Чи можна це сполучення слів уважати словосполученням? Обгрунтуйте.

Пояснення вчителя.

На перший погляд, бабине лiто можна вiднести до словосполучень, оскiльки це поєднання двох повнозначних слiв, вiд iменника до прикметника можна поставити питання, словаузгоджуються мiж собою в родi, числi та вiдмiнку. Однак це словосполучення не синтаксичне, а фразеологiчне. «Бабине лiто» – стале словосполучення, воно iснує в мовi у готовому виглядi (порiвняйте: тепле лiто, дощове лiто, веселе лiто) i має два значення:

 1. Погiднi днi на початку осенi.
 2. Павутиння, що лiтає в цей перiод.

Отож стiйкi сполучення слiв, якi за змiстом виражають одне поняття, називаються фразеологiчними словосполученнями. Вони не створюються мовцем, а iснують у мовленнi, томуфразеологiчнi словосполучення можна лишевiдтворити, на вiдмiну вiд синтаксичних, якiконструюють. Розчленувати фразеологiчнi словосполучення на головне i залежне слова неможна.

Вибiрковий диктант. Запишiть лишефразеологiчнi словосполучення.

Наламати дров, наламати галуззя; пасти гусей, пасти заднiх; заварити чай, заварити кашу;яблуко пiдняти, яблуку нiде впасти, яблуко незгоди; ловити гав, ловити м’яч.

 • Пояснiть значення кожного фразеологiзму.

Запам’ятайте! Фразеологiзм яблуко незгоди, що означає «предмет суперечок, ворожнечi», походить iз Давньої Грецiї. Крiм фразеологiчних, iснують лексичнi словосполучення.Вони називають одне поняття, наприклад, прiзвище й iм’я, географiчна назва, назви установ, органiзацiй, навчальних закладiв тощо. Як iфразеологiчнi, лексичнi словосполучення немають головного i залежного слiв.

Фiзкультхвилинка. Коли вчитель називає лексичне словосполучення – пiднесiть руки догори, фразеологiчне – розведiтьїх у сторони, синтаксичне – присядьте.

Чорне море, п’ятами накивати, витрiшкипродавати, задачу розв’язати, Нестор Лiтописець, Кабiнет Мiнiстрiв України, Схiдноєвропейський унiверситет, пам’ятний день, ллє як iзвiдра, вiдповiв правильно, Київська Русь.

Робота з пiдручником.Письмове виконання вправ на застосування i закрiплення знань, формуваннявiдповiдних умiнь (синтаксичний розбiр словосполучень, розподiл словосполучень залежно вiд того, якою частиною мови вираженеголовне слово, розрiзнення словосполучень iсполучень слiв та речень).

Творча робота. Напишiть невеликутворчу роботу в художньому стилi проосiнь, увiвши в текст доречнi для цього стилю словосполучення.

Намисто горобини, легенько кружляють, золотий килим, атмосфернi опади, розкiшневбрання, пониження температури, зеленi насадження, голiвки айстр, родина складноцвiтих,срiбне павутиння.

 

Методична ремарка.

Це завданняможна запропонувати як iндивiдуальне для окремих учнiв у той час, коли iншi виконуватимуть вправи з пiдручника.

 

Пiдсумок уроку.

 • Продовжiть речення:
 • На уроцi менi вдалося поглибити своїзнання про словосполучення i дiзнатися, що… .
 • Найцiкавiше було виконувати… .
 • Найважчим для мене було… .
 • Я хочу бiльше дiзнатися про… .

 

Домашнє завдання.

Пiдготувати уснувiдповiдь у науковому стилi «Словосполучення як синтаксична одиниця» за самостiйно складеним планом.

Icon of Ukr Mov5nov (16) Ukr Mov5nov (16) (30.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *