Tag Archive for 5 клас

Урок 5. Добро і зло.

  Мета уроку: засвоїти поняття “добро” і “зло”, хто є джерелом добра, з’ясувати причини гріхопадіння людини,  сформувати в учнів вміння давати оцінку подіям та явищам з позицій добра чи зла, виховати відповідальність людини за свій вибір. Схильність до доброчинності і…

Урок  4. Людина – образ і подоба Божа.

  Мета уроку: ознайомити учнів із такими поняттями як індивідуальність, особистість,   образ Божий, подоба Божа;  допомогти учням зрозуміти сутність походження людини;  розвивати інтерес до читання Слова Божого; виховувати любов до Бога і ближнього.

Урок 3. Створення світу.

  Мета уроку: ознайомити учнів із таким поняттям як Творець; допомогти учням зрозуміти  суть створення світу; розвивати уяву про сутність створення світу; виховувати любов до Бога; дбайливе ставлення до навколишнього світу.

Урок 1. Вступ. Християнська етика – наука про християнську  мораль

   Мета уроку: ознайомити учнів з основними поняттями про мораль та християнську етику, зокрема, допомогти учням зрозуміти суть і важливість християнських моральних цінностей; виховувати у дітей високоморальні якості, ціннісні орієнтири, які ведуть людей шляхом пізнання істини, добра, краси; виховувати у…

Урок. Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцiнювання

Мета: узагальнити знання, вмiння й навички, набутi впродовж І семестру; розвивати мовлення, мислення, увагу, пам’ять;зацiкавити українською лiтературою. Тип уроку: урок узагальнення й систематизацiї знань, умiнь i навичок. Обладнання: портрети письменникiв, iлюстрацiї, картки з конкурснимизавданнями.

Урок. Марко Черемшина. «Сльоза»(Рiздвяна казка)

Мета: ознайомити учнiв зi сторiнкамижиття i творчостi Марка Черемшини; вдосконалювати навички iдейно-художньогоаналiзу прозового твору; розвивати читацький досвiд; виховувати почуття гордостi зарiдну землю, за свiй народ, прагнення вивчати i збагачувати надбання лiтературирiдного краю. Тип уроку: урок лiтератури рідного краю. Обладнання: костюми,…

Контрольна робота. Тестування. Лiтературнi казки. Загадки. Прислiв’я

Мета: визначити рiвень учнівських знань, умiнь i навичок iз вивченої теми, закрiпити їх; розвивати навички зв’язногомовлення, умiння точно i стисло вiдповiдати на запитання; виховувати найкращiлюдськi якостi. Тип уроку: урок контролю i корекції знань, умiнь, навичок. Обладнання: зошити для контрольних робiт,…

Урок. Складання оповiдання (казки)за прислiв’ям (письмово)

Мета: допомогти учням глибше зрозумiти узагальнювальний змiст прислiв’їв,навчати доречно використовувати їх увласному мовленнi, проецiюючи на ситуацiї сучасного життя; розвивати усне та писемне мовлення, творчу уяву; збагачуватисловниковий запас, розширювати кругозiр;виховувати любов до художнього слова,сприяти отриманню естетичної насолодивiд нього. Тип уроку: урок…

Урок. Прислiв’я та приказки. Народнеуявлення про навколишнiй свiт та йогооцiнка у прислiв’ях i приказках. Краса iмудрiсть цього жанру усної народноїтворчостi

Мета: ознайомити зi специфiкою прислiв’їв i приказок як виду усної народноїтворчостi; допомогти усвiдомити їхнi особливостi, роль у мовi; розвивати навичкивиразного осмисленого читання прислiв’ївi приказок (визначення тематики та змiстуїх), афористичнiсть i точнiсть думки, увагудо лексики власних суджень; виховуватикультуру мовлення, шанобливе ставленнядо…