Tag Archive for 8 клас

УРОК №41-42 АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН. ЦИКЛ З ЛІЧИЛЬНИКОМ.

  Мета уроку: сформувати уявлення про синтаксис і семантику циклу з параметром; сформувати вміння складати, виконувати і зміню­вати алгоритми із заздалегідь відомою кількістю повторень, ви­користовувати для виведення значень змінних елемент керуван­ня

УРОК №32 НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ

Мета уроку: сформувати уявлення про процес налагодження програм­ного коду, уміння використовувати засоби налагодження про­грам для їх покрокового виконання, перевірки значень змінних і виправлення помилок, аналізувати повідомлення про помил­ки, оцінювати відповідність результатів виконання програми поставленій задачі; розвивати логічне мислення, уміння самоор­ганізації…

УРОК №31 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЛІНІЙНИХ АЛГОРИТМІВ ОПРАЦЮВАННЯ ВЕЛИЧИН В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Мета уроку: сформувати практичні навички розробки та комп’ютерної реалізації лінійного алгоритму для розв’язування поставленої задачі, створення і використання текстових полів і написів для організації введення/виведення даних; формувати навички само­стійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різ­них ситуаціях при роботі за…

УРОК №29 ПОЛЕ, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ВЕЛИЧИНИ (ЗМІННІ І КОНСТАНТИ), ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Мета уроку: сформувати уявлення про основні характеристики поля та вели­чин, необхідність опису типів змінних і констант, синтаксис і семантику оператора присвоєння; сформувати вміння визначати типи даних, необхідних для розв’язування поставленої

УРОК №28 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ З КНОПКАМИ І НАПИСАМИ

Мета уроку: сформувати практичні навички створення і практичного ви­користання різних видів кнопок і написів; формувати навички, самостійної роботи, вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

УРОК №27 ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ «НАПИС». СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬ НАТИСКАННЯ КНОПОК ТА ВИЗНАЧАЮТЬ ВМІСТ НАПИСІВ НА ФОРМІ

Мета уроку: сформувати уявлення про основні властивості напису та події форми, уміння задавати значення властивостей форми використовувати вікна повідомлень для виведення інформації про хід виконання програми; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №25 ЕЛЕМЕНТ КЕРУВАННЯ «КНОПКА». ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОС З ГРАФІЧНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ

Мета уроку: сформувати уявлення про основні властивості та події форми, уміння задавати значення властивостей форми* використовувати вікна повідомлень для виведення інформації про хід виконання програми; розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру.

УРОК №24 ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 8. СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОІ ПРОГРАМИ, ЩО ВІДОБРАЖАЄ ВІКНО ПОВІДОМЛЕННЯ

Мета уроку: сформувати практичні навички створення і використання найчастіше застосовуваних елементів керування на формі Windows-програми; формувати навички самостійної роботи, уміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях при роботі за комп’ютером.

УРОК №23 ПОНЯТТЯ ПОДІЇ, ОБРОБНИКА ПОДІЇ. РЕДАГУВАННЯ КОДУ ОБРОБНИКА ПОДІЇ. ВИКОРИСТАННЯ ВІКОН ПОВІДОМЛЕНЬ. ЗАПИС ПРОГРАМИ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ

Мета уроку; сформувати поняття: проект, алгоритм створення проекту; сформувати вміння створювати програмні проекти в середовищі програмування; розвивати логічне мислення, вміння самооргані­зації навчальної діяльності; виховувати інформаційну культуру та сприяти розширенню кругозору учнів.

УРОК №22 ЗНАЙОМСТВО З СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОГРАМУВАННЯ. ЕЛЕМЕНТИ ВІКНА СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ

Мета уроку: сформувати поняття: інтегроване середовище програмуван­ня (ІСП) Delphi, зовнішній вигляд і призначення вікон ІСП, ал­горитм роботи в ІСП Delphi; сформувати вміння користуватися послугами середовища програмування для створення програм; розвивати логічну і зорову пам’ять, просторове мислення при об’єктно-орієнтованому