Tag Archive for англійська мова нова програма уроки

Lesson3.Всі пори року – чудові.

Мета: навчальна:закріпитилексичніодиниці, активізуватививчений лексико-граматичнийма­теріал, розвивативміння та навичкичитання, письма, усногомонологічногомовлення; розвивальна:розвиватилогічнемислення, увагу та зоровупам’ять, спостережливість, удосконалювати фонетику та артикуляціюзвуків, розвиватиуснікомунікативніуміння з опорою на наочність, вчитиуважностежити за презентованоюінформацією, ефектив­носпівпрацюватипід час парної та груповоїроботи, мотивуватиготовністьбрати участь в іншомовномуспілкуванні, учитипрацювати у парі, логічновисловлювати думку;…