Tag Archive for урок

Урок. Повторення та узагальнення вивченого за І семестр. Семестрове оцiнювання

Мета: узагальнити знання, вмiння й навички, набутi впродовж І семестру; розвивати мовлення, мислення, увагу, пам’ять;зацiкавити українською лiтературою. Тип уроку: урок узагальнення й систематизацiї знань, умiнь i навичок. Обладнання: портрети письменникiв, iлюстрацiї, картки з конкурснимизавданнями.

Урок. Марко Черемшина. «Сльоза»(Рiздвяна казка)

Мета: ознайомити учнiв зi сторiнкамижиття i творчостi Марка Черемшини; вдосконалювати навички iдейно-художньогоаналiзу прозового твору; розвивати читацький досвiд; виховувати почуття гордостi зарiдну землю, за свiй народ, прагнення вивчати i збагачувати надбання лiтературирiдного краю. Тип уроку: урок лiтератури рідного краю. Обладнання: костюми,…

Контрольна робота. Тестування. Лiтературнi казки. Загадки. Прислiв’я

Мета: визначити рiвень учнівських знань, умiнь i навичок iз вивченої теми, закрiпити їх; розвивати навички зв’язногомовлення, умiння точно i стисло вiдповiдати на запитання; виховувати найкращiлюдськi якостi. Тип уроку: урок контролю i корекції знань, умiнь, навичок. Обладнання: зошити для контрольних робiт,…

Урок. Складання оповiдання (казки)за прислiв’ям (письмово)

Мета: допомогти учням глибше зрозумiти узагальнювальний змiст прислiв’їв,навчати доречно використовувати їх увласному мовленнi, проецiюючи на ситуацiї сучасного життя; розвивати усне та писемне мовлення, творчу уяву; збагачуватисловниковий запас, розширювати кругозiр;виховувати любов до художнього слова,сприяти отриманню естетичної насолодивiд нього. Тип уроку: урок…

Урок. Прислiв’я та приказки. Народнеуявлення про навколишнiй свiт та йогооцiнка у прислiв’ях i приказках. Краса iмудрiсть цього жанру усної народноїтворчостi

Мета: ознайомити зi специфiкою прислiв’їв i приказок як виду усної народноїтворчостi; допомогти усвiдомити їхнi особливостi, роль у мовi; розвивати навичкивиразного осмисленого читання прислiв’ївi приказок (визначення тематики та змiстуїх), афористичнiсть i точнiсть думки, увагудо лексики власних суджень; виховуватикультуру мовлення, шанобливе ставленнядо…

Тематичнi групи загадок (пролюдей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин)

Мета: сформувати в учнiв уявленняпро тематичнi види загадок; розвиватилогiчне мислення, спостережливiсть, уважнiсть, умiння складати i вiдгадувати загадки; уяву, фантазiю, художнє мисленняучнiв; виховувати повагу до народного генiя, естетичний смак, любов до художньогослова. Тип уроку: комбiнований.

Урок. Загадка як вид усної народноїтворчостi. Розгляд змiсту й форми загадок

Мета: розкрити барвистий свiт народних загадок, особливостi цього оригiнального виду фольклору; сформувати в учнів уявлення про народну загадку, метафоруяк художнiй засiб; розвивати логiчне й абстрактне мислення, пам’ять, уяву школярiв; виховувати допитливiсть, зацiкавлення фольклором, зокрема народними загадками. ТЛ: загадка. Тип уроку:…

Урок. Галина Пагутяк. «Лялечка iМацько»

Мета: розширити коло читацьких iнтересiв учнiв; допомогти усвiдомити змiст йiдейно-художнє багатство самостiйно прочитаного твору; удосконалювати навичкиспостереження над текстом, добору корисної iнформацiї; формувати вмiння брати насебе вiдповiдальнiсть за iндивiдуальну iгрупову дiяльнiсть, узгоджувати свої вчинки з дiями членiв колективу, працювати впарах, виступати…

Урок. Характеристика образiв повiстiказки. Особливостi мови твору, роль дiалогiв у ньому

Мета: поглибити вмiння учнiв характеризувати героїв; аналiзувати роль художніх засобiв, особливостi мови твору; пояснювати роль дiалогiв у ньому; розвивати увагу,вмiння робити висновки; виховувати позитивнi риси характеру, прагнення робитидобро. Тип уроку: урок формування вмiнь iнавичок. Обладнання: дидактичнi мультимедiйнi матерiали, учнiвськi iлюстрацiї.

Жанрово-композицiйна своєрiднiсть повiстi. Елементи незвичайного утворi. Символiка країни Недоладiї та їїмешканцiв. Морально-етичнi проблеми вказцi

Мета: з’ясувати особливостi жанру, композицiї твору, символiку образiв; навчатианалiзувати морально-етичнi проблеми, порушенi у творi, коментувати їх; розвивати логiчне мислення, зв’язне мовлення, прагненнядо самовиховання; виховувати щирiсть, вiдкритiсть, наполегливiсть у досягненнi поставленої мети, вiдповiдальнiсть за свої вчинки. Тип уроку: урок формування вмiнь…