3 777 перегляд(ів)

Урок 1. Вступ. Значення мови в житті суспiльства. Поняття державної мови. Українська мова – державна моваУкраїни

Мета: показати учням, яке великезначення має мова в життісуспільства;ознайомити з поняттям державна мова,домогтися усвідомлення п’ятикласниками думки, що українська мова – невід’ємний складник української державності;розвивати усне й писемне мовлення; формувати вмiння обстоювати власну думку,аргументувати її; виховувати любов доукраїнської мови, прищеплювати патрiотичнi почуття.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг уроку.

 

Методична ремарка. Урок потрібно почати зi стислого емоцiйного звернення доучнiв, якi стали п’ятикласниками, запроситиїх у мандрiвку Країною української мови, проанонсуватипiдручник, за яким навчатимутьсядiти.

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота з текстом. Прослухайте уважно текст i дайте вiдповiдi на після текстові запитання.

Починаючи з VІІ–V ст. до н. е. в рiзнихкiнцяхсвiту неодноразово проводили так звані царськi експерименти, суть яких полягала в тому, що новонароджених немовлят iзолюваливід людей. Це робили, аби довiдатися, якою мовоюзаговорить така дитина. Але цi експериментимали негативний вислiд – дiти, коли й виживали за таких жорстоких умов, здебiльшого немогли вимовити жодного слова. Вони були полохливими, дикими, не здатними до мовленнєвого контакту з iншими людьми. Отже, «царськi експерименти» промовисто свiдчили проте, що дитина народжувалася не зi знанням мови, а тiлькизiздатнiстю до опанування людської мови (наприклад, iз добре пристосованими для цього органами мовлення). Самою жмовою немовля оволодiваєтiльки в контактi здорослими людьми, якiвiльно користуютьсяякоюсь звуковою мовою. Позбавлена людського спiлкування, дитина назавжди залишаєтьсябезмовною (З кн. «Мовнiцiкавинки»).

 

 • Що вас найбiльше вразило в текстi?
 • Чому дiти, над якими проводили експерименти, не змогли заговорити жодноюмовою?
 • Що потрiбно, аби людина оволодiламовою?
 • Яке основне призначення мови?

 

«Коло iдей». Ми з’ясували, що основнепризначення мови – бути засобом спiлкування, або комунiкацiї. Однак мова виконує й iншi, не менш важливiфункцiї. Длячого ж людинi мова? Що за її допомогоюможна робити?

Учнiвськiвiдповiдi оформимо у виглядiтаблицi або асоцiативного куща, де вчитель запише назви функцiй мови i тлумачення їх.

 

Основнiфункції мови Що робимоза допомогою мови
Комунiкативна Спiлкуємосямiж собою,обмiнюємосяінформацією
Номiнативна(називна) Називаємо предмети, поняття, явища
Пiзнавальна Завдяки мовi людина пiзнаєсвiт, дiзнається про те, що було ранiше, переймає досвід iнших людей, поколiнь
Мислетвiрна Людина формує й виражаєдумку за допомогою слова
Об’єднувальна Завдяки мовi люди вiдчувають себе єдиним народом,об’єднуються в певну спiльноту

 

Хвилинка афористики. Прочитайтевислови вiдомих людей, прокоментуйте їх.Про якiфункцiї мови йдеться в кожному зних?

Мова – втiлення думки, що багатша думка,то багатша мова (М.Рильський). Без мови рідної i народу нашого нема (В.Сосюра). І рiдне словоненастанно я п’ю iзмудростi народу (І.Гнатюк).Через мову щиро i правдиво вiдкривається намбiлийсвiт(Д.Бiлоус). Слово – засiбпорозуміння мiж людьми (В.Радчук).

 • Напишiть власне висловлення прорiдну мову. Якою буде його основна думка?

 

Бесiда

 • Яка мова є для вас рiдною?
 • Якою мовою ви розмовляєте в родинi?
 • Чому громадянам України незалежновiд їхньої нацiональностi треба знати українську мову?
 • Як ви розумiєте поняття «державнамова»?
 • Чи завжди збiгаються поняття «рiднамова» i «державна мова»?

 

Запам’ятайте! Державна мова – один знайважливiшихчинникiвiснування держави.Зазвичай це мова корiнного населення i (або)мова, найпоширенiшапомiж громадян цiєї держави. Статус державної мови закрiплений уКонституцiї країни. Саме Основний закон передбачає функцiонування державної мови вусiх сферах суспiльного життя, зокрема державному управлiннi, сферах зв’язку, полiтицi, науцi,освiтi. Знання державної мови обов’язкове длявсiх громадян цiєї держави, незалежно вiд того,яка мова є для них рiдною. Однак наявнiсть державної мови нiяк не означає заборони чи утискумов нацiональних меншин.

 

 • Прочитайте статтю 10 КонституцiїУкраїни. Чи враховано тут мовнiінтереси всiх громадян держави?

Стаття 10. Державною мовою в Українi єукраїнська мова. Держава забезпечує всебiчнийрозвиток i функцiонування української мови увсiх сферах суспiльного життя на всiйтериторії України.

В Українi гарантується вiльний розвиток,використання росiйської, iнших мов нацiональних меншин.

«Займи позицiю». Висловiть думку«так» або «нi», аргументуйте її конкретними фактами, вiдповiдаючи на запитання:«Чи потребує захисту державна мова вУкраїнi?»

Дослiдження-аналiз з елементамитворчої роботи. Прочитайте вiрш. Звернiть увагу, що початковiлiтери кожногорядка утворюють слово мова. Це так званийакровiрш.

Мудра, щедра, багата, розкiшна,

Осяйна, вогняна, дивовижна,

Веселкова, барвиста i нiжна…

Але будь, рiдна мово, й престижна!

В.Федоренко

 

 • Якiобразнi слова дiбрав автор, щобпоказати красу рiдної мови? Пригадайтеситуацiї з власного життя, якiзасвiдчили бвашу небайдужiсть до української мови.
 • Що хвилює автора поетичних рядкiв?Що означає слово престижна? Що потрiбно, аби українська мова стала престижною?Помiркуйте над цим удома.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

«Незакiнчене речення».

– На сьогоднiшньомууроцi я дізнався (дiзналася), що… .

– Я зрозумiв (зрозумiла), що… .

 

Домашнє завдання. Написати розлогувiдповiдь на запитання: «Що потрiбно длятого, аби українська мова стала престижною?»

Icon of Ukr Mov5nov (1) Ukr Mov5nov (1) (27.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *