6 141 перегляд(ів)

Урок 10. Усна й письмова форми тексту (висловлення). Усний докладний переказ художнього тексту розповiдного характеру

Мета: поглибити вивчене про усну йписьмову форми тексту; продовжуватиформувати вмiння розкривати тему й основну думку тексту; розвивати усне мовлення, логiку, умiння складати план текстуi переказувати цей текст.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервiвучнiв з теми.

З якою iнформацiєю миознайомилися на попередньому уроцi? Щотаке текст? Назвiть основнi ознаки тексту.Що таке тема тексту? Чим вiдрiзняєтьсямiкротема вiд теми? Як скласти план тексту? Що таке основна думка тексту? Щоозначає переказати текст?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

«Коло iдей». Навiщо потрiбен такийвид роботи, як усний переказ тексту?

Орiєнтовнi вiдповiдi: переказ розвиваєпам’ять, усне мовлення, логiку; сприяє iнтелектуальному розвитковi, збагачує словниковий запас,слугує зразком для власних висловлень.

 

Ознайомлення з пам’ятками. Прочитайте пам’ятку. З’ясуйте незрозумiлi позицiї. Додержуйте викладених рекомендацiй пiд час пiдготовки усного переказутексту.

 

Основнi правила переказування

 • Вдумайся у змiст висловлення, визнач тему й основну думку його.
 • З’ясуй, iз яких частин складається текст, який мiж ними зв’язок.
 • Визнач мiкротеми. Склади план.
 • Продумай стиль i форму висловлення.

Обговори його з сусiдом по партi.

 • Переказуючи, стеж за правильнiстю вимови звукiв i наголошення слiв, уникай повтору слiв, уживай синонiми й займенники.

Вимоги до плану

 • Кiлькiсть пунктiв плану не обов’язково має збiгатися з кiлькiстю абзацiв; великий абзац може об’єднувати кiлька мiкротем.
 • Пункти плану формулюй у формi розповiдних, а не питальних речень.
 • Уникай речень, що складаються з одного слова, а також надто громiздких.
 • Пильнуй, щоб у планi не повторювалися тi самi слова. Використовуй синонiми.

 

Виразне читання тексту.

Як з’явилася калина

Було це давно, коли на Україну нападалихижi орди завойовникiв. Вороги руйнувалимiста i села, забирали в рабство людей. Хороброзмагалися з ними нашi предки, але часто вiдступали, бо сили були нерiвнi.

Жила тодi одна дiвчина Килина. Вроду малачудесну. А ще була вона цiлителькою: зналасяна травах усiляких, лiкувала рани й хвороби.

Дивувалися ординцi: хоч би скiльки рубаливони люду – супроти них повставали все новi йновi воїни. А це Килина швидко зцiлювала поранених – i вони знову бралися за мечi.

Одного разу сталася сiча велика. Хмароюлетiли на оборонцiв ворожi стрiли. Проте ворогамне вдавалося здолати українцiв. То тут, то тамз’являлася Килина, вдихаючи у воїнiв новi сили.Тодi нападники змiнили тактику. Вони щiльнимкiльцем оточили мiсто. Через кiлька тижнiв умiстi не стало води. Пораненi просили пити, iнавiть цiлющi Килининi трави не рятували їх.

Аби хоч трохи втамувати спрагу i страждання поранених, Килина якогось досвiтку вирiшила пiти до рiчки по воду. Непомiченою пройшлавона за мiсто, та тiльки-но схилилася надрiчкою, як у саме серце вразила її ворожа стрiла.Розбризкалась довкола кров iз грудей – i вирiсна тому мiсцi кущ з криваво-червоними ягодами. Назвали люди цю рослину килиною, а заразкажемо «калина» (З кн. «Пiд сузiр’ям калини»).

 

Словничок.

Орда, ординцi – об’єднання кочових племен туркiв чи татар, велика кiлькiсть людей.

Сiча (застарiле) – битва.

Тактика – органiзацiя ведення бою.

 

Бесiда за текстом переказу.

 • Якi вашi враження вiд щойно почутого?
 • Що являє собою текст: це оповiдання, легенда чи казка?
 • У якi часи вiдбувалися подiї, що про них iдеться у творi?
 • Якою постала перед вами дiвчина Килина?
 • Як пояснює легенда появу калини?
 • Сформулюйте тему й основну думку тексту.

 

Колективне складання плану.

Орiєнтовне виконання.

 1. Запеклi битви з ординцями.
 2. Незвичайний дар Килини.
 3. Велика сiча.
 4. Вороги змiнюють тактику.
 5. Килина вирiшує допомогти землякам.
 6. Кущ калини.

 

Повторне читання тексту.

Робота в парах: обговорення текступереказу.

Усний переказ тексту.

Домашнє завдання. Пiдготуватися доусного переказу (для тих, хто не встиг виступити на уроцi). Повторити вивчене продiєслово.

 1. Установiть вiдповiднiсть мiж числiвниками й вiдмiнками їх.

А чотирьох                      1 мiсцевий

Б чотирьом                      2 родовий

В чотири                          3 орудний

Г чотирма                        4 давальний

Д (у) чотирьох

 

Домашнє завдання.

На вибiр: Написати рецепт улюбленої страви або твiр«Мiй розпорядок дня», використовуючичислiвники.

Icon of Ukr Mov5nov (10) Ukr Mov5nov (10) (26.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *