1 402 перегляд(ів)

Урок 122. Підсумково-узагальнювальний урок

Мета: повторити, узагальнити й сис­тематизувати матеріал з усіх розділів мо­вознавства, вивчений протягом року; пере­вірити рівень сформованості навчальних компетентностей п’ятикласників; удоско­налювати вміння виконувати різноманітні види мовного розбору; розвивати словни­ковий запас учнів, пам’ять, логічне мис­лення; підвести до усвідомлення того, що ґрунтовні знання, розум і мудрість потріб­ні кожній людині в сучасному світі.

Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Бесіда

 • Добігає кінця навчальний рік. Ви подо­рослішали, стали освіченішими й досвідчені­шими. Чи можете підтвердити цю тезу доказа­ми?
 • Без яких якостей, на вашу думку, важко обійтися людині в сучасному світі?
 • Чи вважаєте ви себе розумними, освіче­ними, грамотними людьми?
 • Чи можете стверджувати, що володієте певною системою знань з української мови, а не окремими фрагментами? На це запитання спробуємо дати відповідь на уроці одного сло­ва, з яким подорожуватимемо різними розділа­ми науки про мову. І це слово – мудрість.

 

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 • Запишіть слово мудрість, назвіть у ньому літери і звуки. Чому кількість букв і звуків неоднакова?
 • Запишіть слово фонетичною транскрипцією. Укажіть тверді і м’які приголосні.
 • Підкресліть у слові орфограми. Чому знак м’якшення пишеться після літери т, яка позначає м’який звук ], і не пи­шеться після літери с, яка також позначає м’який приголосний?
 • Виконайте повний фонетичний роз­бір слова.

Методична ремарка. Розбори слів можна пропонувати як індивідуальні завдання для окремих учнів.

 • Сформулюйте лексичне значення слова мудрість. Це слово однозначне чи багатозначне? Зіставте записане вами зі статтею у словнику. (Мудрість. 1. Великий життєвий досвід. 2. Глибоке знання, розу­міння, узагальнення чогось. 3. Що-небудь складне, трудне.)
 • Прочитайте речення. Поясніть, як ви розумієте його зміст.

Набуття мудр..сті ліпше від розуму; набуття розуму ліпше від срібла (З Біблії).

 • У якому з трьох його значень тут ужито слово мудрість? Яку літеру ви на­пишете замість крапок? Як називається фонетичне явище, яке можна проілюстру­вати словами мудрість – мудрості.
 • Чи можна вважати слова мудрість і розум синонімами? (Ці слова можна вва­жати синонімами, проте р о з у м – це здатність людини мислити, загальний ін­телектуальний розвиток. Му д р і с т ь – поняття ширше. Це розум, поєднаний із життєвим досвідом, здатність приймати важливі, обґрунтовані рішення. Тому у ви­слові з Біблії мудрість порівнюється із золо­том, а розум зі сріблом.)
 • Як ви думаєте, скільки синонімів по­дає словник до слова мудрість? Перевірте свої припущення.
 • Виберіть з-поміж поданих слів те, яке є антонімом до слова мудрість.

Безумство, глупота, премудрість, нерозум­ний.

 • Перлинками народної мудрості на­зивають прислів’я і приказки. Книгою мудрості величають Біблію. Прочитайте вислови. Прокоментуйте той, який сподо­бався найбільше.

Не бажай синові багатства, а бажай мудро­сті. Перед мудрістю й сила поступається. Нащо ті гроші в руці нерозумного, щоб мудрість ку­пити, як розуму нема? Кожен розумний за мудрістю робить, а безумний глупоту показує. Мудрість розумного – то розуміння дороги своєї (З Біблії). Борода виросла, а мудрості не принесла. Всяка мудрість краща від зброї (Нар. творч.).

 • Укажіть, чим є виділені слова – спіль­нокореневими чи формами того самого слова?
 • Розберіть за будовою слова мудрість, мудрістю.
 • Поясніть, чому у слові мудрістю не подвоюються приголосні перед ю.
 • Доберіть спільнокореневі слова до слова мудрість.
 • Прочитайте текст і виконайте завдан­ня до нього.

У світі є безліч прикладів уособлення му­дрості. Серед птахів, безперечно, перше місце посідає сова. Фігуркою цього птаха нагороджують переможців інтелектуальних змагань. Ще один приклад – це змія. Правда, зміїна мудрість поєднується часто з підступністю. Мудрістю прославився біблійний цар Соло­мон, який вершив справедливий суд. Князя Ярослава назвали Мудрим, бо його політи­ка була спрямована на поширення освіти на Русі.

 • Розмежуйте прості і складні речення (усно).
 • Випишіть два словосполучення, щоб в одному слово мудрість було головним, а в іншому – залежним. Розберіть ці словосполучення.
 • Поясніть розділові знаки в тексті.
 • Зробіть синтаксичний розбір п’ятого речення.
 • Дайте розлогу відповідь на запитан­ня: «Що потрібно зараз людству – розум чи мудрість?».

 

Підсумок уроку.

Учитель. Ми мандрували зі словом мудрість різними розділами науки про мову. Пригадайте, що ми робили протягом уроку і яким розділам про мову відповідає кожен вид діяльності. Систематизуйте ма­теріал у формі таблиці за зразком:

 

Пор. № Розділ науки про мову Види діяльності
  Фонетика Визначали кількість букв і звуків у сло­вах, робили фонетич­ний розбір слова.

 

 

Домашнє завдання. Придумати завдання з української мови на літні каніку­ли своєму сусідові по парті, записати це завдання в його зошиті. Протягом канікул виконати завдання, запропоноване одно­класником.

Icon of Ukr Mov5nov (98) Ukr Mov5nov (98) (32.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *